Resumé af grundvandskortlægning

Naturstyrelsen har gennemført en detaljeret kortlægning af geologi, grundvandsforhold og vandforsyning i planområdet. Og styrelsen har på grundlag af kortlægningen udarbejdet en redegørelse, som danner udgangspunktet for denne plan. Redegørelsesrapporten beskriver geologi, hydrologi, arealanvendelse, grundvandskvalitet, forureningskilder og de hertil knyttede problemstillinger i kortlægningsområdet.

Kortlægningsområdet, der er beliggende mellem Ribe og Løgumkloster, dækker i alt 355 km², hvoraf den egentlige kortlægning strækker sig over 115 km². Det kortlagte område omfatter et udstrakt område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt indvindingsoplandene til 12 almene vandværker: Arnum Vandværk, Arrild Vandværk, Døstrup Vandværk, Enderupskov Vandværk, Frifelt Vandværk, Gasse Vandværk, Lovrup Vandværk, Renbæk Vandværk, Roager Vandværk, Skærbæk Vandværk, Spandet Vandværk samt  Øster Åbølling Vandværk. Denne indsatsplan vedrører alene OSD, der strækker sig over 93 km² - altovervejende i Tønder Kommune - samt de vandværker, der helt eller delvist ligeledes er beliggende i Tønder Kommune.

Du kan læse et kort resume af grundvandskortlægningen under punkterne:

  • Hovedproblem i indsatsområdet
  • Geologi
  • Grundvandsmagasiner og beskyttelse
  • Nitrat i grundvandet
  • Pesiticider i grundvandet
  • Andre stoffer i grundvandet
  • Vandbalance og ressourceudnyttelse
  • Arealanvendelse
  • Administrative områder
  • Vandværkerne i området - korte beskrivelser

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.