Mål

Det er vores mål at sikre borgerne rent drikkevand, der er fri for nitrat og giftstoffer (pesticider og andre miljøfremmede stoffer).

Det overordnede mål for drikkevandet i Tønder Kommune fremgår af kommuneplanen.

Vores mål er, at vi nu og i fremtiden har rigelige og rene grundvandsressourcer, der kan indvindes og efter simpel behandling anvendes som drikkevand. Vi ønsker ikke, at vandværkerne gør brug af avanceret vandbehandling, for herved at kunne udnytte forurenet grundvand til drikkevandsbrug.

Vi vil opnå vores mål ved at følge de retningslinjer, vi har for vores daglige sagsbehandling samt sikre, at indsatserne i planerne for grundvandsbeskyttelse bliver gennemført.

Du kan læse om retningslinjer og indsatser for denne plan her:

Retningslinjer og indsatser

Hvis det viser sig, at det bliver nødvendigt at ændre vores mål og/eller indsatserne for denne indsatsplan, skal planen revideres.

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.

EU´s miljømål for nitrat og pesticider
I EU´s Grundvandsdirektiv er der i bilag 1 fastsat det overordnede kvalitetskrav, at nitratindholdet i grundvand ikke må overskride 50 mg/l, mens indholdet af pesticid ikke må overskride 0,1 µg/l for enkeltstoffer. Det er indsatsplanens mål at sikre, at der fra alle grundvandsforekomster i Tønder Kommune kan indvindes grundvand, der overholder dette krav.