Rammer og status for rottebekæmpelse i Tønder kommune

Siden kommunesammenlægningen har ISS haft kontrakt på rottebekæmpelsen i Tønder kommune. Den nuværende kontrakt er gældende frem til 2016.

ISS har en fast medarbejder til at forestå rottebekæmpelsen, både i forhold til diverse sikringsordninger og kontakten til borgerne.

Bekæmpelsesfirmaet udfører tilsynsbesøg ved modtagelse af anmeldelse om rotter, tilsynsbesøg på ejendomme i landzone eller landbrugsejendomme i byzone, efter reglerne i bekendtgørelsen og registrerer foranstaltninger foretaget i kommunen for bekæmpelse af rotter.

Tønder Kommune har netop indkøbt it-værktøjet Rotteweb til at håndtere rotteanmeldelserne fremover. Formålet er, at alle anmeldelser registreres i ét system, så de kan danne grundlag for analyser af geografiske og tidsmæssige sammenhænge. Samtidig sikres det, at både kommune og rottebekæmperen har adgang til den samme, opdaterede information om hver enkelt henvendelse.

I Rotteweb kan anmelderen desuden angive anmeldelsens problemtype. Det er således muligt at følge udviklingen i antallet af anmeldelser fordelt på problemtype. Dermed kan de registrerede data benyttes til at udvælge særlige indsatsområder, og udviklingen bliver målbar.

Planportal

Tilbage til Planportalen

Status

Rottehandlingsplanen er politisk godkendt.