Behandling af hørringssvar

En indsatsplan kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring.

Behandling af høringssvar er omfattet af bekendtgørelsen om indsatsplaner:

§3. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan.

§4. Inden høring og offentliggørelse skal kommunalbestyrelsen forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplanen og samtidig høre berørte parter.

Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside, og kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på minimum 12 uger.

Eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse.

Forslag til planen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i Tønder den 29. juni 2017.

Forslag til planen blev den 30. juni 2017 fremlagt til offentlig høring frem til den 22. september 2017.

Der blev ikke modtaget indsigelser i høringsperioden.

Planen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Tønder den 26. oktober 2017.

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.