Lovgivning

Planen er udarbejdet i henhold til forskellige love og bekendtgørelser.

Flere love og bekendtgørelser danner grundlag for planlægningen. Herunder er det relevante indhold i bekendtgørelserne og lovene beskrevet:

Vandforsyningslovens bestemmelser

Kommunerne skal efter § 13 udarbejde en indsatsplan for de indsatsområder (IO), der er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren. Kommunen eller vandværket kan efter § 13 a udarbejde en indsatsplan udenfor de af staten udpegede områder.

Aftaler vedrørende dyrkningspraksis:
Jævnfør Vandforsyningslovens § 13 d kan kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg indgå aftale med en grundejer om dyrkningspraksis, andre restriktioner i arealanvendelsen eller indgå aftaler om salg af ejendommen til kommunen eller til det almene vandforsyningsanlæg.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for den statslige kortlægning. Miljø- og fødevareministeren udpeger områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt vandværkernes indvindingsoplande (IVO) uden for OSD. Indenfor disse områder udpeger Miljø- og Fødevareministeren områder, der er følsomme overfor en eller flere forureningstyper. Endelig udpeger Miljø- og Fødevareministeren også indsatsområder (IO), hvor en særlig indsats er nødvendig for at beskytte grundvandet.

Til toppen af siden

Bekendtgørelsen om indsatsplaner

Bekendtgørelsen fastsætter krav til planens indhold.

Der kan ikke klages over en vedtaget indsatsplan, og myndighedernes afgørelser må ikke stride mod indsatsplanens retningslinjer.

Indsatsplanen må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om vandplanlægning, mod kommunens vandforsyningsplan eller indsatsplaner vedtaget efter vandforsyningslovens § 13.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer
Bekendtgørelsen fastlægger Miljø- og Fødevareministerens udpegninger af drikkevandsressourcer. Det vil sige områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD: Inden for OSD og indvindingsoplandene udpeges samtidig nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). Endelig udpeges inden for NFI og SFI indsatsområder (IO) til beskyttelse af vandressourcen.

Til toppen af siden

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser
En indsatsplan til sikring af nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening kan indeholde aftaler mellem et vandværk og ejeren af en ejendom om arealanvendelse og dyrkningspraksis. Hvis aftaler ikke kan indgås på frivillig basis, kan kommunalbestyrelsen efter § 26 i Miljøbeskyttelsesloven pålægge lodsejeren midlertidige eller vedvarende rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre beskyttelsen af vandressourcen. I givet fald vil det ske med fuld erstatning til lodsejeren, og betales af vandværket.

Til toppen af siden

Miljøvurdering
Indsatsplaner er en plantype, der som udgangspunkt er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om miljøvurdering. En indsatsplan skal derfor miljøvurderes, hvis den sætter rammer for fremtidige anlægsarbejder opført på Miljøvurderingslovens bilag 3 eller 4, eller hvis indsatsplanen kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Det er altså den enkelte plans konkrete indhold, der afgør, om planen skal miljøvurderes.

Til toppen af siden

Vurdering i henhold til Habitatbekendtgørelsen
Indsatsplanen skal vurderes efter bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Indsatsplanen skal vurderes med henblik på, om planen i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig, hvorved området ikke kan opnå sin bevaringsmålsætning.

Til toppen af siden

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.

Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkernes boringer

Vandværkernes indvindingsoplande (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingområder (NFI)

Indsatsområder (IO)