Habitatvurdering

Vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen.

Screening i forhold til Natura 2000:
Indsatsplanen omfatter dele af Habitatområde H-82 og Fuglebeskyttelsesområde F-66 "Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov". Vi vurderer, at indsatsplanen ikke påvirker Natura 2000-området negativt, og at der ikke skal foretages en egentlig konsekvensvurdering i henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag IV-vurdering:
Vi har ingen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor indsatsplanernes område. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan forekomme spidssnudet frø og stor vandsalamander (vandhullerne/søerne/moserne i området), markfirben (åbne og solrige lokaliteter), flagermus (i hule træer og bygninger), birkemus (ferske enge og udyrkede marker, heder, moser og vældområder) og odder (i og ved vandløb). Det er vores vurdering, at muilige konsekvenser af planen (pesticidfri landbrugsdrift, potentiel reduktion af nitrat fra rodzonen til grundvand m.v.) vil have en neutral til ikke-væsentlig effekt på bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.

Der vil blive taget mere konkret stilling til eventuelle påvirkninger i forbindelse med tilladelser, dispensation og lignende, hvis indsatserne i indsatsplanens område kræver dette.

Til toppen af siden

Planportalen

Tilbage til Planportalen

Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.

Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indsatsområde (IO)

Natura 2000 - Habitatområder