Miljøvurdering

Det skal for en plan for grundvandsbeskyttelse klarlægges, om der skal foretages en miljøvurdering.

Efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven) skal Tønder Kommune i forbindelse med planarbejdet screene for, om der skal foretages en miljøvurdering af indsatsplanen. Vi har ud fra screeningen afgjort, at planens initiativer ikke vil påvirke anlægsarbejder eller internationale beskyttelsesområder, således at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering.

I boksen til højre er der links til Miljøvurderingsloven, som den er gældende frem til 15. maj 2017. Desuden er der links til loven i den version, der vil være gældende efter den 15. maj 2017 samt til et 'hyrdebrev' til kommuner og regioner fra Miljø- og Fødevarerministeriet. Af de sidste to links fremgår årsagen til, at teksten til loven, som den er gældende indtil 15. maj 2017, fremstår som "historisk".

Denne beslutning kan påklages indtil fire uger efter offentliggørelsen af planen. Klagen sendes via Klageportalen, som du finder via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Her findes link til Klageportalen ved www.borger.dk og ved www.virk.dk.

Beslutningen er offentliggjort den 30. juni 2017.