Handleplanens indsatser

De indsatser, som handleplanen omfatter, er fastsat på baggrund af vandplanernes indsatsprogrammer. Indsatsprogrammerne kan ses i bilag 2 og bilag 3. Indsatsprogrammerne beskriver de påvirkninger, der er i det enkelte vandområde, og hvilke virkemidler, der skal tages i brug, for at forbedre tilstanden samt de forventede årlige omkostninger, der knytter sig til.

Statens indsatsprogram er bindende for kommunerne.

I Tønder Kommune skal følgende indsatser bringes i anvendelse i planperioden 2009-2015:

  • Fjerne spærringer i vandløb
  • Åbning af rørlagt strækning
  • Restaurering af vandløb
  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
  • Indsats på renseanlæg og regnbetingede udledninger

Vandplanen fastsætter ingen indsatser for søer, kystvande eller grundvand i Tønder Kommune i denne planperiode.

Statens vandplaner har været 3-4 år forsinket. Staten har derfor gjort det muligt, at forberede og til dels gennemføre nogle af indsatserne, inden vandplanerne og vandhandleplanerne var vedtaget. Status for indsatserne fremgår af afsnittet ”Prioritering af indsatserne i Tønder Kommune”.

Se kort

Figur 4 (1.3 MB)

Figur 4 - Samlet oversigt over indsatser 2013 – 2015.