Rammer og råderum

Staten har udarbejdet vandplaner for alle landets 23 vandoplande. Tønder Kommune er omfattet af vandplanerne for Vidå-Kruså (hovedopland 4.1) og Vadehavet (hovedopland 1.10). Denne handleplan beskriver, hvordan vandplanerne vil blive realiseret i Tønder Kommune.

Statens vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Vandplanerne er en helt ny plantype, der forløber i seksårige planperioder. Første planperiode er fra 2010-2015, anden planperiode fra 2015-2021 og tredje planperiode fra 2021-2027. Denne første handleplan er gældende i første planperiode.

Miljøministeriet har vedtaget en bekendtgørelse1, der fastlægger rammerne for kommunens handleplan. Ifølge bekendtgørelsen skal planen indeholde:

  1. Realiseringsrækkefølge og –tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats i planperioden (Bekendtgørelsens § 4 og § 5)
  2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
  3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod vandplanen.

Senest 6 måneder efter staten har vedtaget vandplanen skal kommunen fremlægge sit forslag til handleplan i offentlig høring. Høringsperioden er på mindst 8 uger.

Herefter tager kommunen stilling til de høringssvar og bemærkninger, der er kommet, og vurderer, om handleplanen skal ændres. Miljøministeriet kan gøre indsigelser mod planen, og planen kan først vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne. Handleplanen skal være vedtaget senest et år efter statens vandplaner er vedtaget.


Fodnoter

1) Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Se kort

Figur 1 - Kortet viser Tønder Kommune (lys gul) med tilgrænsende nabokommuner og hvor-ledes vandplanernes hovedoplande 4.1 Vidå-Kruså og 1.10 Vadehavet (blå streg) dækker kommunen.