Forord

Miljøet i vores vandløb skal forbedres. Med udgangspunkt i EU's Vandrammedirektiv har Staten nu vedtaget planer, der fastlægger, hvad der skal gøres for at nå målene. Nu skal vi i kommunerne tage over, og sørge for, at en lang række af forbedringerne bliver gennemført.

I Tønder Kommune har vi mange og store vandløb, og vi er nok landets mest vandførende kommune. Vi ligger nedstrøms alle andre, som sidste stop inden Vadehavet, så der er nok at tage fat på. Heldigvis er forholdene i mange af vores vandløb så gode, at målene allerede er opfyldt.

Med denne handleplan kan du se, hvad Tønder Kommune har tænkt sig at gøre i år for at forbedre miljøet i nogle af vores vandløb til gavn for naturen og miljøet og til glæde for borgerne.

Handleplanen beskriver ikke indsatserne i forhold til den enkelte borger, men er en overordnet plan med prioriteter og tidsplaner. Vi igangsætter indsatser på spildevandsområdet og i vandløbene. Det er indsatser og afgørelser, der vil berøre mange borgere i kommunen, og det er vores håb og mål, at arbejdet kan ske i tæt dialog med de berørte parter.

Når vi iværksætter de enkelte indsatser vil der også blive lagt vægt på, at landbrug er et vigtigt erhverv i vores kommune – selv om vores råderum er lille i forhold til statens vandplaner. Vi vil også lægge vægt på, at der er de fornødne midler og kompensationer til rådighed, så indsatserne kan gennemføres på en ordentlig måde.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med alle aktører, når vi går i gang med at gennemføre planen.

Tønder, den 24. juli 2015

Bo Jessen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Vedtagelse

Handleplanen er vedtaget efter bestemmelserne i Miljømålsloven (lov nr. 932 af 24. september 2009). Planen har været i høring fra 27. maj 2015 til 23. juli 2015. Den er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2015, og offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. august 2015. Der er mulighed for at klage over beslutningen. Klagefristen er den 28. september 2015. Læs klagevejledningen Klagevejledning vandhandleplan 2009-2015.pdf (84.8 KB).