Indledning

Tønder Kommune ønsker med affaldsplanen 2021-2026 at øge genanvendelsen af affald blandt andet ved at indføre separat indsamling af madaffald fra alle husstande og institutioner i kommunen. Der vil være fokus på restaffaldet, i forhold til om dette sorteres tilstrækkeligt, og dermed at genanvendelige materialer, så som glas, plast, metal, papir og pap er udsorteret.

Tønder Kommune ønsker også at understøtte initiativer, der fremmer indsamlingen af genanvendelige materialer fra offentlige institutioner, der reducerer affald i naturen og der øger genanvendelsen af byggeaffald og affald fra detailhandlen. Derudover er der tiltag omkring kommunens genbrugspladser med henblik på at øge serviceniveauet overfor borgerne og samtidig højne genanvendelsen. Der er også initiativer, som intensiverer den generelle kommunikation til børn, institutioner og private husstande.

Målsætningen er at Tønder Kommune vil kunne opfylde de nationale og EU's mål for genanvendelsen af affald frem til 2035.

Affaldsplanen er opbygget med seks faneblade. Det omfatter en opsummering på de tiltag, der er blevet gennemført i sidste planperiode, og en status for genanvendelsen i dag. Herefter beskrives de nationale og EU's målsætninger for de kommende år, som vil være de rammer affaldsplanen skal understøtte fremadrettet.

Affaldsplanen vil beskrive de indsatsområder og initiativer, som Tønder Kommune vil arbejde med i den kommende planperiode. For hvert indsatsområde angives en række initiativer og tiltag, som vil være de primære aktiviteter, der skal iværksættes de næste seks år. Der vil være et overordnet skøn på de udgifter, der er knyttet til aktiviteterne, ligesom der er opstillet en tidsplan for hvornår tiltagene gennemføres.

Der er ligeledes foretaget en overordnet miljøscreening af affaldsplanen og dens initiativer.

Som det sidste faneblad er der udarbejdet et statusafsnit vedrørende de nuværende ordninger, affaldsmængder, behandlingsformer mv. for Tønder Kommune i 2017 og 2018.

Nedenfor ses planens samlede opbygning.

Indledning og tilbageblik Krav og lovgivning Indsatsområder og nye tiltag Tidsplan og økonomi Miljø-screening Kortlægning og status

Forord

Indledning

Kort tilbageblik på sidste affaldsplan

Nationale og EU mål

Forventede og kommende tiltag

Målsætninger i Tønder Kommunes kommuneplan

Tønder Kommune i forhold til rammerne

Indsamlings-ordninger

Farligt affald

Affald fra kommunale institutioner

Genbrugs-pladser og grenpladser

Affald i naturen og det offentlige rum

Information og læring

Byggeaffald

Erhvervsaffald

Tidsplan for de samlede initiativer

Økonomi i forbindelse med initiativernes gennemførelse

Miljøscreening af affaldsplanen

Oplysninger om Tønder Kommune

Nuværende affaldsordninger og behandlingsanlæg

Affaldsmængder fra private

Affaldsmængder fra erhverv

Prognose for affaldsmængderne

De nuværende affaldsgebyrer og økonomi