Hovedstruktur og Retningslinjer

Kommuneplanens hovedstruktur indeholder de overordnede mål for udviklingen af kommunen. Den er også et udtryk for den interesseafvejning kommunalbestyrelsen har foretaget ved fastlæggelse af arealernes anvendelse i kommunen.

Retningslinjerne er grundlaget for den kommunale administration af de fastlagte arealinteresser og for nye arealdisponeringer af landzonearealer i kommunen . Der er udarbejdet retningslinjer for de tidligere regionplanemner og de øvrige emner, som indgår i Planlovens kommuneplankatalog.