Fritidsfaciliteter i det åbne land i Tønder Kommune

Tønder Kommune er rig på friluftsliv og fritidsfaciliteter i det åbne land. Vi prioriterer højt, at borgere og turister har gode muligheder for at komme ud i naturen. Der skal være mange muligheder for at dyrke forskellige kultur- og fritidsaktiviteter. Det vil fremme sundheden i kommunen.

Fritidsfaciliteter i det åbne land er en særlig styrke i Tønder Kommune
Den brede vifte af fritidsfaciliteter, er jævnt fordelt i hele kommunen. Alle borgere har mulighed for at dyrke friluftsliv og mulighed for at benytte de mange forskellige former for fritidsfaciliteter.

Vores unikke natur er også en styrke for friluftslivet. Vi har indbydende brede og hvide sandstrande med rent og indbydende badevand i en god kvalitet. Vi skal benytte vores natur samtidig med, at vi passer på den.

Endelig er kommunen kendt for sin store menneskelige indsats på fritidsområdet – også i det åbne land. Frivillige og engagerede borgere i lokalsamfundene står for mange organiserede og uorganiserede aktiviteter. For voksne, børn og unge er der adgang til alsidig fysisk udfoldelse inden for en rimelig afstand af, hvor de bor.

Fokus på fritidsfaciliteter i det åbne land
Vi understøtter og udvikler det aktive udeliv for alle kommunens borgere, besøgende og turister. Vi vil tilbyde aktiviteter af høj kvalitet, der skaber livsglæde for alle.

Aktiviteter og faciliteter må udbygges, hvor der er behov. Vi har især fokus på børn og unge, og vil fremme samarbejde med foreninger, korps og institutioner m.fl., om at udvikle nye tilbud.

Overordnet målsætning for fritidsfaciliteter i det åbne land
Vi vil skabe gode rammer og adgang til et rigt og alsidigt fritidsliv og sportslig udfoldelse. Samtidig skal der tages hensyn til natur, landskab, lodsejere og naboer. Alle borgere og turister skal kunne opleve og dyrke friluftsliv og aktiviteter med bedst mulig adgang til faciliteter, stier, søer, åløb, badestrande og rekreative områder.

Afsnittet indeholder:

Vi vil styrke naturoplevelser i kommunen så flest mulige får glæde af at dyrke friluftslivet. Fritidsfaciliteterne skal vi udnytte optimalt og bruge på kryds og tværs af geografien. Alle borgere og gæster skal kunne opleve og dyrke flest mulige aktiviteter og få bedst mulig adgang til stier, søer, åløb, badestrande og rekreative områder og faciliteter.

Mål for fritidsfaciliteter i det åbne land
Vi vil:

 • etablere fysiske rammer for godt friluftsliv såvel til fritidsudfoldelser som til rekreative formål.
 • sikre adgangen til natur og oplevelser i landskabet. Stier og markveje skal være tilgængelige.
 • etablere nye stisystemer, også stisystemer nær kysten og i midtlandet fra Hønning Mose til Draved Skov.
 • etablere nye stier med udgangspunkt i byer.
 • styrke adgangen til naturen og oplevelsespunkter i Tøndermarsken gennem nye stier, skiltning mv.
 • etablere stisystem på Rømø.
 • fastholde den gode badevandskvalitet ved badestrandene, og fortsat få del i Friluftsrådets tildeling af blå flag.
 • sikre offentlighedens frie adgang og ophold på kyststrækninger og specielt badestrande.
 • bevare de åbne kyststrækninger og søbredder ved at begrænse antallet af badebådebroer langs kyster og søbredder.
 • styrke fritidsfaciliteternes kvalitet generelt og sikre en fortsat udbygning.
 • styrke breddeidrætten ved at skabe udfoldelsesmuligheder også i det åbne land.
 • at børn og unge skal have adgang til arealer og faciliteter til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.

Handlinger
Vi:

 • arbejder aktivt på at øge tilgængeligheden til kyster, skove, kulturminder og oplevelsesrige landskaber under hensyn til natur- og landskabsværdierne.
 • kontrollerer løbende vandet ved badestrandene for indhold af sygdomsfremkaldende bakterier efter de gældende love og regler.
 • bakker op om et rigt og aktivt foreningsliv.
 • skaber rammer for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelse, netværk og sociale kompetencer.

Fritidsfaciliteter i det åbne land har meget forskellig karakter. Der er fastlagt retningslinjer for adgang til naturen og for, hvordan man kan anvende arealer til særlige fritidsformål.

Der er retningslinjer for:

Vandre- og cykelruter samt veje og stier til rekreativ færdsel
Retningslinje 4.3.1
Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer, at vi kan opretholde nationale og regionale vandre- og cykelruter. 
Der kan etableres lokale stisystemer i rekreative områder, der sikrer forbindelse med de regionale- og nationale vandre- og cykelruter. Det vil fremme lokalbefolkningens og besøgendes muligheder for at færdes i det åbne land. 

Nationale og regionale vandre- og cykelruter og prioriterede områder for nye stiprojekter fremgår af kortet til højre. 

 1. Kulturhistorisk vandrerrute fra Tønder - til Løgumkloster - Bredebro - Trøjborg - Højer - Møgeltønder og Tønder.
 2. Gendarmstien i Tønder Kommune går fra Kruså til Vadehavet.
 3. Natur og cykelsti mellem Tønder og Tinglev.
 4. Natursti mellem Løgumkloster, Draved skov til Hønning mose.
 5. Tøndermarskruten - en sammenhængende rute i og omkring Tøndermarsken.
 6. Udbygning af stisystem på Rømø.
 7. Kløverstierne i henholdsvis Bredebro, Løgumkloster og Skærbæk. 

Offentlighedens adgang
Retningslinje 4.3.2
Offentlighedens adgang til badestrande, kyststrækninger, skove, naturområder, kulturminder og oplevelsesrige landskaber skal sikres og udbygges.

Badevand og -strande
Retningslinje 4.3.3
Etablering af anlæg eller udledning af forurenende stoffer, der kan skade badevandskvaliteten, kan ikke tillades ved kyster med stor rekreativ værdi. Antallet af badestrande med blå flag skal bevares og udbygges.

Friluftsrådets blå flag er tildelt Sønderstrand og Lakolk.

Lystfiskesøer
Retningslinje 4.3.4
Etablering af lystfiskersøer skal ske under hensyntagen til de natur-, miljø-, kulturhistoriske og landskabelige interesser, som fremgår af kommuneplanens afsnit herom. Etablering af lystfiskersøer kan ikke finde sted i naturområder og indenfor kystnærhedszonen.
Etablering eller større udvidelser af lystfiskersøer kræver kommune- og lokalplanlægning.

Større arealkrævende fritidsanlæg
Retningslinje 4.3.5
Etablering af golfbaner, sommerlande og andre større arealkrævende fritidsanlæg skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. For etablering af anlæg i kystnærhedszonen gælder retningslinje 3.1.1. opdater link
Anlæggene skal placeres og udformes under respekt af de natur-, miljø-, kulturhistoriske og landskabelige interesser som fremgår af kommuneplanens afsnit herom, og den regionale råstofplan skal respekteres.

Ved etablering og udvidelse af større arealkrævende fritidsanlæg skal kravene om forebyggelse af miljøkonflikter tilgodeses. opdater link
De større arealkrævende fritidsanlæg skal i videst muligt omfang være alment tilgængelige for ophold og færdsel jf. retningslinje 4.3.2.

Støjende fritidsaktiviteter
Retningslinje 4.3.6
Etablering af nye støjende sports- og fritidsanlæg kan som hovedregel finde sted, når etableringen samlet set medfører miljømæssige forbedringer. F.eks ved sammenlægning af eksisterende anlæg eller ved etablering af et anlæg til erstatning for allerede eksisterende anlæg. Nye anlæg kan endvidere etableres, hvis lokale kapacitetsmæssige forhold taler for det.

Støjende fritidsanlæg skal søges placeret i allerede støjbelastede områder, eksempelvis ved erhvervsområder eller stærkt trafikerede veje. Støjende anlæg må som hovedregel ikke placeres i områder af særlig landskabelig værdi, naturområder eller i uforstyrrede landskaber.

I landzone må der ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse herunder etablering af spredt bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonerne omkring støjende sports- og fritidsanlæg, medmindre det kan sandsynliggøres at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter, jf. afsnit om forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppen

Det er vigtigt for vores friluftsliv, at vi får mulighed for at udfolde os i vores store naturområder. Vores fritidsliv i det åbne land omfatter både uorganiserede aktiviteter og organiserede aktiviteter i form af, fiskeri i fiskeøer, spejderliv, golf, skydning, motorsport m.v. 

Redegørelsen beskriver:

Fritidsfaciliteter - natur og grønne områder
Natur og grønne områder skal være tilgængelige for alle naturelskere. Naturen har en vigtig funktion for vores sundhed og velbefindende og som opholdssted i vores fritid. Der kan findes fred og ro, den byder på unikke oplevelser og masser af frisk luft, den er et "optankningssted" i vores stressede hverdag. Natur og grønne områder virker direkte afstressende og fremmer både psykisk og fysisk velvære. Det er derfor også vigtigt, at man kan komme rundt i landskabet, og alle skal have mulighed for at færdes:

 • på stranden og langs vadehavet
 • i skove
 • i marsken
 • i ådalene og
 • på visse udyrkede oplevelsesrige arealer.

Det tætte net af mindre veje, markveje og nye stianlæg er derfor af stor betydning for friluftslivet.

Veje og stier i det åbne land er som udgangspunkt åbne for offentlighedens adgang efter bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven.

Tønder Kommune vil arbejde for at bevare de eksisterende mindre veje, mark- og skovveje samt stiforløb. Det tilstræbes at anlæg af nye stier sker ved frivillighed. Nye stier anlægges for at skabe eller genskabe gennemgående forløb og sammenhæng mellem forbindelser i det åbne land, eller skabe forbindelse mellem by og land. Nye stier skal så vidt muligt placeres langs hegn og andre naturlige skel, så de er til mindst gene for landbruget.

Fritidsfaciliteter - badevand og -strande
Badevandet i Tønder kommune bliver kontrolleret for indhold af sygdomsfremkaldende bakterier efter de gældende love og regler. Der er udlagt to stationer til kontrol af badevand på Rømø nemlig Lakolk og Sønderstrand.

Badestrandene i kommunen er alle i områder, der stort set er upåvirkede af udledninger af bakterieholdigt spildevand. Kravene til badevandskvaliteten har altid været opfyldt og badestrande har fået det Blå flag af Friluftsrådet. 
For at værne om den gode badevandskvalitet er det vigtigt, at der ikke gives tilladelse til at etablere anlæg eller udledninger, som kan give forurening eller nedsætte badevandskvaliteten.

Lystfiskersøer i det åbne land
Der findes i Tønder Kommune flere lystfiskersøer, naturlige eller kunstige søer, hvor der udsættes fisk med henblik på udnyttelse til put-and-take fiskeri. Etablering eller større udvidelser af lystfiskersøer kræver kommune- og lokalplanlægning.

Ved større udvidelser forstås en udvidelse af søarealet på 10 % eller mere i forhold til den gældende tilstand. I planlægningen skal indgå forhold som arealdisponering, servicefaciliteter og håndtering af miljømæssige forhold (toiletforhold, affaldscontainere o. lign.) samt tilplantning, parkerings- og adgangsforhold.

Ved udsætning af fisk til lystfiskerformål, skal der indehentes forudgående tilladelse. Ikke alle søer kan opnå godkendelse, f.eks. søer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 eller i målsatte søer (dvs. søer, hvor der jf. Vandmiljøplanen er en målsætning for den biologiske tilstand og hvilken forureningsgrad, der er acceptabel).

Større arealkrævende fritidsanlæg i det åbne land
Tønder Kommune har et bredt udbud af større fritidsanlæg med et arealbehov større end 1 ha, herunder golfbaner, større sports- og rideanlæg, forlystelses- og dyreparker og lignende med de naturligt tilhørende faciliteter.

Planlægning af større arealkrævende fritidsanlæg skal ske ud fra en helhedsvurdering og der skal økonomiseres med arealressourcerne. Arealanvendelse i eller i nærheden af råstofindvindingsområder er kun tilladt, når råstofressourcerne er udnyttede, og det er foreneligt med udnyttelsen af de tilstødende forekomster.

Støjende fritidsaktiviteter i det åbne land
Fritidstilbud som skydebaner, motorsportsbaner, paintballbaner og lignende katagoriseres som "støjende fritidsaktiviteter".
Som hovedregel kan etablering af nye støjende sports- og fritidsanlæg finde sted, hvis det medfører miljømæssige forbedringer.

Anlæggene vil som hovedregel kræve miljøgodkendelse, og der vil være blive fastlagt en støjkonsekvenszone omkring de støjbelastende anlæg. Arealets størrelse fastsættes på baggrund af konkrete støjberegninger og på de vejledende afstande, som er anført i Miljøstyrelsens håndbog "Håndbog om Miljø og Planlægning" og Miljøstyrelsens vejledninger i øvrigt. Læs mere i afsnittet om forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder


Cykelfolket har rige muligheder for at færdes i naturen og på de mange cykelstier.


Strandsejlads på Rømø. Den brede strand er perfekt til denne sportsgren.