Sundhed i Tønder Kommune

Vi vil være kendte for at arbejde aktivt og på nye måder med sundhed. Det skal ske ved at samarbejde, skabe sammenhæng i opgaverne og være synlige. Sunde borgere er forudsætningen for en sund kommune. Derfor inviterer Tønder Kommune alle borgere og medarbejdere til at deltage aktivt i sundhedsarbejdet.

Styrker i sundhedsindsatsen
Tønder Kommune har enestående forudsætninger for at tilbyde borgerne et sundt livsgrundlag. Det har vi på grund af vores aktiver, som bl.a. tæller Vadehavet, marsk, skove og vesterhavskyst på Rømø. Der er ren luft, højt til himlen og stilhed. Vi har økologisk fødevareproduktion, og udvikling af miljørigtig teknologi. Ikke mindst har vi i kommunen et stærkt foreningsliv indenfor idræt, frivillige sociale foreninger m.v. Vi tænker også sundhed ind i den fremtidige udvikling af by- og landområder, så vi netop hele tiden forbedrer borgernes muligheder for at træffe sunde valg.

Fokus i sundhedsindsatsen
En sund og livsglad kommune bygger på tre kerneværdier: respekt, tillid og ansvar. Vi skal vise respekt overfor den enkelte borger for at bevare borgerens selvbestemmelse og troværdighed. Vi har tillid til, at borgerne kan skabe et sundt liv ud fra støtte og vejledning, og at borgeren tager ansvar for egen og omgivelsernes sundhed. Sundhed er et fælles anliggende, hvor flere parter bidrager aktivt og samarbejder. Vi skal tænke sundhed ind i alt, hvad vi gør og på den måde gøre os synlige på landkortet som ”Det sunde hjørne”.

Tønder Kommunes sundhedsindsats udvikles inden for fire fokusområder:

 • Sund livsstil med udgangspunkt i KRAMS-faktorerne.
 • Aktive borgere i sundhedsindsatsen.
 • Tidlig opsporing og indsats.
 • Samarbejde om sundhed på tværs.

Overordnede mål for sundhedsindsatsen
Tønder Kommune har en vision om at være en sund og livsglad kommune. Vi vil tilbyde gode rammer for sundhed, så det bliver nemt for borgerne at træffe sunde valg. På den måde skal sundhed være en naturlig del af borgernes hverdag. Vi vil satse på at arbejde helhedsorienteret med sundhedsindsatser, og vi lægger vægt på at involvere og samarbejde med den enkelte og med civilsamfundet, frivillige, foreninger, erhverv m.fl. En grundtanke i Tønder Kommune er, at alle borgere i kommunen skal have lige adgang til sundhed, dvs. at borgerne skal have samme mulighed for at træffe sunde valg.

Afsnittet indeholder:

Sundhedsindsatsen prioriterer vi ud fra de indsatser, som vi har mulighed for at påvirke igennem kommunalpolitiske beslutninger. Det politiske grundlag for sundhedsarbejdet i Tønder Kommune er baseret på fire grundpiller.

I sundhedsindsatsen arbejder vi for:

 • at raske borgere holder sig sunde, og vi ønsker at fremme alle borgeres evner og muligheder for at tage vare på egen sundhed og trivsel.
 • at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet opstår.
 • at fremme tidlig opsporing af sygdomssymptomer, for at afkorte sygdomsforløb eller for at medvirke til en bedre prognose, herunder screening for sygdom.
 • at forhindre tilbagefald af sygdom og kroniske tilstande, herunder funktionsnedsættelse pga. sygdom.

Mål for sundhed
Vi vil:

 • igangsætte forebyggende tiltag, der fokuserer på sammenhæng mellem risikofaktorer, sygdom og sundhed – med særlig opmærksomhed på de kendte folkesygdomme som eksempelvis KOL, diabetes type-2 og hjerte-karsygdomme.
 • sikre tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Kommunen har en stor kontaktflade til borgerne og lokalsamfundet, som vi kan tage udgangspunkt i. Vi inviterer relevante aktører til at deltage i vores sundhedsindsatser, så vi sikrer lokal forankring.
 • sætte sundhed på dagsordenen i alle dele af organisationen ved hjælp af nationale anbefalinger og pejlemærker samt lokale data.
 • tænke sundhed ind i alle kommunale aktiviteter og udbrede det til andre offentlige og private områder.
 • supplere den regionale sundhedsindsats på områder, hvor kommunen kan bidrage til den regionale indsats. På den måde anvender vi de samlede ressourcer optimalt.
 • udvikle sundhedsindsatsen gennem viden og innovation og samtidig have fokus på effekt og dokumentation.

Handlinger
Vi:

 • løfter i flok på tværs af forvaltninger og i samarbejde med erhvervslivet og de frivillige foreninger.
 • samarbejder og samskaber med borgere, der påtager sig en aktiv rolle og tager del i ansvaret for egen og de nære omgivelsers sundhed.
 • har et positivt borgersyn og tiltro til, at borgerne kan mestre egen sundhed på baggrund af oplysning og vejledning igennem konkrete sundhedstilbud.

Sundhedsindsatsen i Tønder Kommune er bred og helhedsorienteret med baggrund i Sundhedsloven. Vores positive borgersyn og samarbejde på tværs med forskellige aktører, er gennemgående i sundhedsindsatsen.

Redegørelsen beskriver:

Sund livsstil med udgangspunkt i sundhedsfaktorerne KRAMS
Sund livsstil og sundhedsvaner har stor betydning for den enkeltes sundhedstilstand og risikoen for at udvikle sygdom. 
Tønder Kommune vil arbejde for at fremme sund livsstil og sundhedsadfærd blandt borgere og ansatte i Tønder Kommune. Der skal være særligt fokus på sundhedsvaner i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og stress - de såkaldte KRAMS faktorer. Igennem oplysning og rådgivning bliver borgerne klædt på til at kunne håndtere sundhed og til at tage ansvar for egen og de nære omgivelsers sundhed.

Aktive borgere i sundhedsindsatsen
Tønder Kommune ønsker at have aktive borgere, medborgere og ansatte. De er alle vigtige medspillere i forhold til egen og omgivelsernes sundhed og sygdom. "Mestring i eget liv" hører med til at være aktiv borger i Tønder Kommune. Vores grundværdi er, at langt de fleste borgere har et ønske om at kunne klare sig selv længst muligt uanset alder og livssituation. Det gælder også, at borgere i den erhvervsaktive alder er tilknyttet arbejdsmarkedet.

I Tønder Kommune vil vi arbejde for at samskabe med borgerne. Vi vil gå i dialog med den enkelte borger og samarbejde om at tilpasse sundhedsindsatsen til borgerens ressourcer og behov. Vi vil motivere borgeren og give borgeren mulighed for selv at medvirke til egen sundhed. På den måde skaber vi grundlag for, at borgerne kan bevæge sig væk fra rollen som passiv modtager af sundhedsydelser. Hertil kommer, at vi vil samarbejde med borgere uden for beskæftigelse om at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Tidlig opsporing og indsats
Jo tidligere en sygdom eller risiko for sygdom bliver opdaget, jo hurtigere kan behandling og forebyggende indsatser igangsættes. En tidlig indsats medvirker til en bedre prognose og flere gode leveår trods sygdom.
Tønder Kommune vil arbejde intensivt med tidlig opsporing og tidlig indsats. Vi vil uddanne frontpersonalet til at screene og observere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og klæde kommunens medarbejdere på til at igangsætte en tidlig indsats.

Samarbejde om sundhed på tværs
Det ultimative mål for alle aktører i sundhedsvæsenet er, at borgerne oplever et smidigt og sømløst sundhedsvæsen. Det opnår vi kun ved at samarbejde og ved at gøre brug af hinandens faglige kompetencer på tværs af sektorer.
Tønder Kommune prioriterer det tværsektorielle samarbejde på tværs i kommunen og vores regionale samarbejdsparter og frivillige aktører. 

Dialog og fælles mål for at fremme borgernes sundhed er afgørende. Det giver muligheder for, at vi sammen kan sikre borgerne de bedste betingelser i forebyggende indsatser, genoptræning, behandling og pleje samt beskæftigelsesindsatsen.

Til toppen

 Faktaboks

Sundhed er ikke ’noget’ man går til om onsdagen.

Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune.

 

 Billeder

Sundhed kan være mange ting og spænde bredt fra KRAMS-faktorerne til social og mental trivsel.
Vi tænker sundhed bredt og ind i alle livets faser.