Vandløb og søer i Tønder Kommune

Vandløb og søer er en meget stor del af naturen i Tønder Kommune. De er vigtige levesteder for dyr og planter. Der er også knyttet mange rekreative og erhvervsmæssige interesser til dem.

Styrker ved vandløb og søer
I Tønder Kommune er der ca. 1500 km offentlige vandløb og ca. 3000 km private vandløb. Derudover er der er stort antal søer og vandhuller, der gør Tønder Kommune til en spændende kommune, hvad natur- og friluftsliv angår.

Fokus på vandløb og søer
Tønder Kommune vedligeholder løbende vandløbene. Det sker med hensyn til de regulativer, der gælder for området under hensyntagen til både afvanding og natur. Vedligeholdelsen omfatter bl.a. grødeskæring og sandopgravning. Vi arbejder med at forbedre kvaliteten i vandløbene til gavn for dyr og planter.

Overordnede mål for vandløb og søer 
Tønder Kommune arbejder helhedsorienteret med natur og vandløbsprojekter. Vi følger mål og indsatser i de statslige Vandområdeplaner, og vi sætter rammer for egne indsatser i kommunen. Vi vil restaurere vandløb og gennemføre naturprojekter i områder, hvor vi kan skabe balance mellem natur- og erhverv. Det kan ske, hvor vi kan opnå frivillige aftaler med lodsejere.

Afsnittet indeholder:

Tønder Kommunes mål er, at administrere vandløb og søer, så der tages hensyn til både afvanding og et alsidigt dyre- og planteliv. Vandløbsvedligeholdelse udføres efter gældende regulativer. Projekter i vandløb og søer følger statens Vandområdeplan 2015-2021.

Mål for vandløb og søer 
Vi vil:

  • løse konflikter mellem landbrugs- og naturinteresser ved vandløbene, ved gennemførelse af vandløbsprojekter.
  • løse klimaudfordringer ved at arbejde med projekter, der reducerer risikoen for oversvømmelser.
  • forbedre kvaliteten i vandløbene til gavn for dyr og planter, og på den måde sætte fokus på Tønder Kommunes spændende natur.
  • benytte en helhedsorienteret tilgang til natur og vandløbsprojekter, også ved gennemførelse af de statslige vandområdeplaner.
  • reducere udvaskningen af næringsstoffer og okker til vandmiljøet, ved at gennemføre vådområdeprojekter i tæt samarbejde med lodsejere.

Handlinger:
Vi:

  • gennemfører vedligeholdelsen af vandløbene, så de i regulativet fastsatte afvandingsinteresser sikres, samtidig med at naturinteresserne tilgodeses.
  • administrerer Vandløbsloven så både afvandingsforhold og miljøforhold tilgodeses.
  • gennemfører vandløbsvedligeholdelse efter de gældende regulativer, for at sikre gældende afvandingsforhold indenfor regulativernes rammer.

Tønder Kommune lægger vægt på, at afvandingsforhold sikres i overensstemmelse med gældende regulativer, samtidig med, at der sikres et alsidigt dyre- og planteliv i vandløb og søer.

Der er retningslinjer for:

Regulering af vandløb 
Retningslinje 2.3.1
Reguleringer, der har til formål at opfylde miljømål i Vandområdeplan 2015-2021, fremmes efter Vandløbsloven. Det samme gælder for andre reguleringer, der har til formål at forbedre natur- og miljøforholdene. Generelt tillades ikke, at vandløb rørlægges. Hvis muligheden foreligger, gives fortrinsvis tilladelse til forlægning frem for rørlægning. I særlige tilfælde kan der dog være forhold, som taler for rørlægning:

ved opførelse af bygninger og anlæg på en ejendom, hvor der ikke er mulighed for anden placering
ved etablering af større overkørsler og kreaturpassager
ved visse tilfælde af areal-arrondering, hvor det er særligt besværligt at manøvrere på marken. 
En god areal-arrondering betyder, at en ejendoms jorder ligger samlet, samt at mindre arealer, ikke er adskilte af vandløb. 
Dog kan arronderingshensyn ikke begrunde en rørlægning af målsatte og § 3 beskyttede vandløb.
I sagsbehandlingen skal der tages hensyn til at åbne vandløb også er økologiske korridorer i landskabet.

Vedligeholdelse af vandløb
Retningslinje 2.3.2
Vandløbsvedligeholdelsen bliver tilrettelagt inden for rammerne af de gældende regulativer. Ved valg af metoden tager vi hensyn til både afvandingen og miljøet.

Restaurering af vandløb 
Retningslinje 2.3.3
Vandløbsrestaurering skal gennemføres i henhold til Vandområdeplanerne og efter Vandløbslovens bestemmelser, samt i overensstemmelse med øvrig relevant planlægning.

Hvor det af hensyn til opfyldelse af miljøkvalitetsmålsætningerne er nødvendigt med fysiske indgreb, søges restaureringsprojekter gennemført.

Klassifikation af vandløb
Retningslinje 2.3.4
Målsatte vandløb er vandløb, der af staten er fastsat til at have en bestemt kvalitet. De skal som hovedregel opretholdes som offentlige vandløb, for at sikre miljøkvaliteten.
Ved vurdering af, om et vandløb skal nedklassificeres til et privat vandløb, vil Tønder Kommune lægge følgende kriterier til grund for beslutningen:

Kriterier, der skal være opfyldt:

Ingen offentlige vandløb må føre vand til vandløbet, herunder andre kommuners vandløb
Vandløbet må kun i ubetydeligt omfang modtage vand fra offentlige arealer, herunder offentlige veje
Øvrige kriterier, der så vidt muligt skal være opfyldt:

Rørlagte vandløb uden væsentlig interesse
Vandløb, der ikke i betydeligt omfang modtager overflade- eller spildevand
Vandløb der ikke er målsatte
Små vandløb (i regulativet bestemt med en bundbredde på 0,5 meter eller mindre)
Korte strækninger
Få lodsejere/bredejere

Nedbringelse af okkerbelastning af vandløb 
Retningslinje 2.3.5
Okkertilførslerne til vandløbene fra afvandinger og dræn må ikke forøges, og skal søges nedbragt mest muligt.
Okker og okkerslam må ikke tilføres vandløbene for eksempel i forbindelse med rørspulinger eller ved oprensning af grøfter, men skal opsamles og spredes på tilstødende arealer.

Restaurering, genskabelse og nyetablering af søer 
Retningslinje 2.3.6
Kvaliteten af søerne skal sikres ved at gennemføre restaurationer, hvis dette er nødvendigt for at opretholde eller genskabe et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv.

Er en sø fjernet, skal den genskabes i det omfang, det er muligt. Der godkendes ikke udsætning af fisk til put and take formål i søer eller søer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Til toppen

Redegørelsen beskriver:

Reguleringer
Reguleringer er afgørelser efter Vandløbsloven. Reguleringssager kan være rørlægninger, fjernelse af f.eks. styrt i vandløb, forlægning af vandløb, genslyngning af vandløb mm. Regulering af vandløb er også uddybning af vandløb, som kan medføre forøget afvanding.

Vandløbsvedligeholdelse
Den sædvanlige vedligeholdelse af vandløb udføres for hovedparten af vandløbene med båd eller gravemaskine med mejekurv. De helt store vandløb grødeskæres med båd, nogle enkelte mindre vandløb med le. Vedligeholdelsesmetoden, antal og tidspunkt er fastsat i vandløbsregulativerne.

Vandløbsvedligeholdelse skal ske miljøvenligt og af hensyn til afvanding og kun i særlige tilfælde af hensyn til rekreative interesser.

Restaurering 
Statens Vandområdeplan 2015-2021 kræver og beskriver indsatser i vandløb.
Tønder Kommune vil fremme vandløbsrestaurering. Vi vil holde passager fri til adgang for dyrelivet, undgå yderligere rørlægninger, sikre selvrensning, forbedre miljø- og naturkvaliteten samt mindske okkerforureningen.

Åbne vandløbsstrækninger bør som hovedregel ikke rørlægges. De åbne vandløb tjener til aflastning og videreledning af det vand, der samles i området, ved store nedbørshændelser og ved eventuelle digebrud. Dette er særligt aktuelt i den flade del af kommunen, som f.eks. Rejsby-, Ballum- og Tøndermarksen. 
Dog skal der gives tilladelser til udvidelser af broer/overkørsler, som kan sikre landmændenes kørsel med større maskiner.

Tønder Kommune vil gennemføre restaurering af vandløb, der forbedrer vandløbskvaliteten. Projekterne kan omfatte fjernelse af opstemninger, genslyngning af vandløb, genåbning af rørlagte strækninger, udlægning af gydegrus og lignende restaureringsindgreb. Restaureringsprojekterne skal i videst mulige omfang gennemføres ved lodsejernes frivillige medvirken.

Ved gennemførelse af vandløbsrestaurering søger Tønder Kommune at forbedre miljø- og naturkvaliteten. Det gøres ved at skabe fysisk variation og fremme vandløbenes selvrensning og stofomsætning samt ved at reducere okkerforureningen.

For rekreativt- og naturmæssigt værdifulde søer, som fremover ny- eller genetableres, vil der blive fastsat en miljøkvalitetsmålsætning.
I mosesøer, hvor det frie vandspejl bliver mindre ved tilgroning med tørvemosser, kan det mindre vandspejl accepteres, da dette er en naturlig proces.

Vi vil lægge vægt på, at restaureringsforanstaltninger i søer sker for at bevare naturlige økosystemer, som har en tilstrækkelig åben vandflade og vanddybde. Hvis det er muligt, vil vi forsøge at etablere nye søer. Det kan ske ved at genskabe gamle mølledamme og genetablere helt eller delvist afvandede søer. Dette vil ske særligt i søfattige egne.

Ved råstofindvinding og hvis der skal stilles krav om efterbehandling, vil der blive skabt nye søer. Af hensyn til beskyttelse af grundvandet, skal disse henligge naturlige, med mindre helt særlige forhold taler imod.
Forsvarsministeriet høres, hvis søer eller vandhuller skal etableres nærmere en 10 km fra Skydeområde Rømø.

Okker
Okkerbelastning er et stort problem i en del af vandløbene i Tønder Kommune. Problemet skyldes udvaskning af jernforbindelser fra jorden. Det sker i forbindelse med dræning fra landbrugsjorde og tidligere tiders reguleringer (udretninger) af vandløbene for at forbedre afvandingen.

Okkerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer.

Ved administration af Okkerloven, Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven tilstræber Tønder Kommune, at okkerkoncentrationerne ikke medfører skadelige koncentrationer i vandløbene. Tønder Kommune ønsker at sikre, at vandløbskvaliteten og dermed levevilkårene for vandlevende dyr og planter ikke forringes af ny okkerbelastning.

Akvakultur 
Bortset fra et meget lille anlæg ved Arnå er der ikke akvakultur i Tønder Kommune. Vandløbene har for ringe fald, til at det historisk set har været interessant at oprette traditionelle dambrug.

På den baggrund findes det ikke relevant at opsætte retningslinjer for akvakultur i Tønder Kommune.

Til toppen