Voksne i Tønder Kommune

Tønder Kommune vil samarbejde med foreninger og frivillige om at tilbyde alsidige kultur- og fritidstilbud.
Et godt fritidsliv med varierede tilbud er med til at skabe hele mennesker. Kommunen vil også sikre tilbud til den gruppe af medborgere der har behov for helt særlige hensyn.

Antallet af 25–64-årige bliver mindre i de kommende år. Derimod sker der en stor stigning i antallet af personer fra 65 år og opefter. Vi bliver således flere ældre og færre yngre borgere.

Styrker i voksenindsatsen
Det stærke foreningsliv og de mange muligheder for at mødes, også i landdistrikterne, skaber et naturligt udgangspunkt for aktiviteter og socialt liv. Der er ikke noget sted i kommunen særlig langt til et lokalt samlingssted – f.eks. idrætsfaciliteter eller forsamlingshus.

Fokus på kultur- og fritidstilbud for voksne
Udviklingen i aldersfordelingen de næste år har betydning for efterspørgslen på vores kultur- og fritidstilbud. Vi vil derfor have fokus på, at kultur- og fritidstilbuddene løbende tilpasses til brugernes behov, og vi vil se på efterspørgsel i forhold til nye trends. Vi vil samarbejde med borgere, foreninger og frivillige om at udvikle gode rammer for fritidsliv og frivillighed.

Vi vil yde en særlig hjælp til befordring og vejledning til voksne med særlige behov, for at skabe en meningsfuld hverdag og fritidsliv. Vi ønsker at udvikle tilbud der fremmer det sunde fritidsliv og afhjælper ensomhed, isolation og social udstødelse.

Overordnede mål for voksenindsatsen
Det er kommunens mål at styrke de gode rammer kommunen har for at skabe et meningsfyldt hverdags- og fritidsliv for alle voksne. Det stærke foreningsliv og samlingssteder kan danne rammen om varierede tilbud for alle voksne – også for de ældre og de sårbare voksne, som har særlige behov.

Afsnittet indeholder:

Vi vil udvikle kvaliteten og synliggøre kultur− og fritidstilbuddene for voksne. Vi vil tilbyde de voksne en bred vifte af tilbud på landet og i byerne. Det frivillige engagement er drivkraften i det foreningsliv, der er med til at skabe den gode udvikling for borgernes hverdags− og fritidsliv.

Mål for voksne
Vi vil:

  • sikre et aktivt idrætsliv gennem faciliteter og aktivitetssteder for voksne på landet og i byerne. Der skal være plads til motion og idræt på alle niveauer.
  • fremme kulturen i kommunen - vi vil tilbyde en bred vifte af oplevelsesmuligheder indenfor kunst, teater, musik og litteratur – med lokale, nationale og internationale bidrag af både amatører og professionelle. Kulturelt Forum er katalysator for udviklingen.
  • sikre at biblioteket og dets filialer tilbyder bøger, tidsskrifter, musik, film og spil. En del af bibliotekets tilbud er der også adgang til hjemmefra via Biblioteket.
  • tilbyde voksenundervisning i form af kompetencegivende og interesseorienteret fritidsundervisning.

Handlinger
Vi:

  • støtter op om kultur- og idrætsfaciliteterne i kommunen.
  • udlåner lokaler til foreninger.
  • yder en løbende indsats for at støtte op om de mange frivillige, der med deres tilbud dækker brugernes behov.
  • tilbyder åbne biblioteker med adgang for borgerne når personalet har fri.

I voksenindsatsen har vi fokus på:

Fritidsliv der bygger på frivillighed
Tønder Kommunes rige og alsidige foreningsliv, skal have gode rammer for det frivillige arbejde. Vi inddrager foreningernes viden og erfaringer, når vi udvikler både faciliteter og andre rammer for fritidsliv og frivillighed.

Via politisk nedsatte brugerudvalg sikrer vi en tæt dialog med de frivillige aktører, som er de bærende kræfter i forhold til at drive fritidstilbuddene i kommunen. 
Brugerudvalgene på kultur-, idræts- og lokalrådsområdet administrerer også en del af kommunens puljemidler til udvikling af nye tiltag og projekter båret af frivillige.

Kultur der binder sammen
Vi har fokus på de eksisterende kulturtilbud, og vi motiverer til samarbejde mellem de kulturelle aktører og kunstarter. Det gør vi for at fremme netværkssamarbejde mellem aktører og borgerne, der bruger kulturen.

Vi tager initiativ til nye kulturelle netværk og koordinerer udviklingsprojekter, som skal øge kvaliteten i de kulturelle tilbud i Tønder Kommune. Samtidig koordinerer vi aktiviteter, der tværfagligt udbreder kendskabet til vore mange seværdigheder og kulturelle tilbud.

Der er indgået to kulturaftaler:

  • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
  • Kulturaftale Vadehavet.

Aftalerne definerer og beskriver indsatser i forhold til de seværdigheder og aktiviteter som aftalerne omfatter.

Synlige kultur- og fritidstilbud
Vi vil arbejde for synlighed af de mange kultur- og fritidstilbud, der findes i kommunen. Det vil vi gøre i samarbejde med alle relevante aktører.

Et eksempel på sådan et samarbejde er den årlige Tønder Kulturuge. Kommunale aktører, professionelle og amatører arbejder sammen om at udbyde og markedsføre en stor pallette af kulturtilbud.

Til toppen

 

 Billeder

Tønder Festival har gennem 35 år samlet et stort publikum til international folkemusik af høj kvalitet. 2000 frivillige giver en hånd med ved festivalen.De ældre har det godt i Jejsing. Her er Ditte og Johan ude på en lille formiddagstur