Kommuneplanrammer

I kommuneplanens rammedel fastlægges rammerne for lokalplanlægningen. Rammerne er bindeleddet mellem kommuneplanens retningslinjer i hovedstrukturen og den fremtidige lokalplanlægning. Rammerne konkretiserer de planmæssige intentioner i retningslinjerne og fastsætter rammebestemmelser for den efterfølgende lokalplanlægning. I rammedelen fastsættes bl.a. bestemmelser for anvendelsen af de enkelte områder, og de maksimale rammer for bl.a. bygningshøjde, bebyggelsesprocent og bygningernes udformning.

I lokalplaner fastsættes de mere detaljerede bestemmelser ud fra kommuneplanrammerne. Ifølge Planloven må bestemmelserne i en ny lokalplan ikke være i strid med kommuneplanen. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, udarbejdes der et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanlægningen. Kommuneplantillæg udarbejdes også, hvis der ikke er fastlagt rammer for et areal.