Erhverv i Tønder Kommune

I Tønder Kommune er der gennem Vækstråd Tønder fokus på erhvervsfremme, der skaber størst mulig vækst og udvikling i hele kommunen. Der planlægges for erhvervsudvikling i hele kommunen med hovedvægten i egnscenter Tønder og områdebyerne Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster, Agerskov, Bredebro og Højer samt i landbruget.

Detailhandel
Detailhandlen er vigtig for Tønder Kommunens udvikling. I Tønder er der et bredt vareudbud i et attraktivt historisk bymiljø som er anerkendt både nord og syd for grænsen. Planlægningen giver mulighed for udvikling af detailhandlen i hele kommunen.

Turisterhvervet
Turisterhvervet er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien i Tønder Kommune. I planlægningen er der udlagt arealer til turisterhvervet både til overnatningsfaciliteter og til aktiviteter. Turistdestinationerne udvikles og udbygges i tilknytning til eksisterende byer og ferieområder. De særlige potentialer i Nationalpark Vadehavet og UNESCO’s udpegning af Vadehavet som verdensarv skal udnyttes.

Landbrug
I Tønder Kommune er landbruget et vigtigt erhverv. Der er stærke traditioner i landbruget og mange mennesker er involveret på forskellige måder, både direkte og i følgeerhverv. Planlægningen skal gøre det muligt at drive og udvikle landbrug samtidig med at der skal tages hensyn til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser.

Håndværk, industri og service
Kommuneplanen giver udviklingsmuligheder for nye og eksisterende virksomheder inden for industri, handel og service. Der er udlagte arealer med god infrastruktur i egnscenter Tønder og i områdebyerne, og til mindre virksomheder i en del lokalbyer. Der er fokus på at skabe netværkssamarbejde indenfor de enkelte brancher.

Beskæftigelse
Der er stort set fuld beskæftigelse i Tønder Kommune. Beskæftigelsesindsatsen er en støtte til kommunens borgere. Det handler om at borgere får støtte til at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen handler også om at samarbejde med virksomheder i og udenfor kommunen. Vi ønsker at støtte virksomhederne i at få den ønskede arbejdskraft.

Forebyggelse af miljøkonflikter 
Kommuneplanen sikrer, at der er plads til forurenende virksomheder, støjende anlæg og veje m.m. som ved støj, røg, og lugt påvirker omgivelserne. Nye områder i Kommuneplanen er udlagt på en måde, der forebygger at miljøfølsom anvendelse så som boliger, sommerhuse og rekreative områder ikke bliver generet af disse påvirkninger.

 

 Billeder

Kommuneplanen skal sikre udviklingsmuligheder for nye og eksisterende virksomheder inden for industri, handel og service.Tønder er særlig kendt for sin detailhandel også syd for grænsen.

 

 Faktaboks

Vækstråd Tønder er et overordnet styrende råd, som koordinerer de overordnede erhvervspolitiske indsatsområder på tværs af erhverv, turisme, detailhandel og kommune.

Vækstrådet har til formål at samle nye og eksisterende erhvervsfremmeaktiviteter med henblik på at skabe størst mulig vækst og udvikling i hele Tønder Kommune.