Varmeforsyning i Tønder Kommune

I Tønder Kommune leveres varme fra både større og mindre værker. Vi ønsker at udbygge den kollektive varmeforsyning og udvikle en miljøvenlig produktion. Derfor samarbejder vi på tværs af kommuner og forsyningsselskaber om at udvikle en fælles energiplan.

Styrken i varmeforsyningen
Tønder Kommunes fem større varmeværker, Bredebro Varmeværk, Løgumkloster Fjernvarme, Skærbæk Fjernvarme, Toftlund Fjernvarme og Tønder Fjernvarmeselskab, forsyner medio 2018 i alt 7.324 husstande med fjernvarme.

Ud over de store værker eksisterer fem mindre varmeværker i Tønder Kommune, Brøns Kraftvarmeværk, Rejsby Kraftvarmeværk, Frifelt-Roager Kraftvarmeværk, Nørrevejens Kraftvarmeværk og Havneby Varmeværk, der forsyner i alt 849 husstande med fjernvarme.

Tønder Kommunes 10 fjernvarmeværker leverer varme til i alt 8.173 forbrugere. Hvis vi antager, at der gennemsnitligt bor 3 personer pr. forbrugssted, svarer dette til 24.519 borgere, der bliver varmeforsynet via fjernvarme. Med et befolkningstal, der ultimo 2018 ligger på 37.928 indbyggere, ligger tilslutningsprocenten til fjernvarme således på 65 procent.

Fokus i varmeforsyningen
Den strategiske energiplan for Sønderjylland (SEP) analyserer udfordringer på tværs af kommuner, så der i fællesskab kan træffes robuste beslutninger, når der i de kommende år skal investeres store summer lokalt i nye produktionsanlæg, infrastruktur og energibesparelser. Den strategiske energiplan for Sønderjylland (SEP) bliver fulgt op af handlinger og en egentlig varmeplan for Tønder Kommune.

Kommunen vil udarbejde en visionær og dynamisk varmeplan, der lægger vægt på en udbygning af den kollektive varmeforsyning og som sikrer en miljøvenlig varmeforsyning af boliger i det åbne land – f.eks. individuelle eller kollektive varmepumpeløsninger og andre alternative varmeløsninger.

Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner arbejder sammen med forsyningsselskaberne SE og Arwos på at etablere et fælles energisekretariat, der kan sikre et systematisk arbejde med energiplanens anbefalinger på tværs af kommunegrænserne.

Overordnede mål
Tønder Kommune vil fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Vi ønsker at opnå uafhængighed af fossile brændsler i energiforsyningen.

Afsnittet indeholder:

Tønder Kommune vil fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Kommunen ønsker at opnå uafhængighed af fossile brændsler i energiforsyningen. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal ske med henblik på at fremme samproduktion af varme og elektricitet.

Mål for varmeforsyning
Vi vil:

 • arbejde for fossilfri varmeforsyning.
 • fremme brugen af brændselsfrie varmeteknologier.
 • fremme en elektrificering af varmeproduktionen.
 • udnytte lokale varmekilder til store varmepumper i den kollektive varmeforsyning.
 • udbrede individuelle og kollektive varmepumpeløsninger i områder uden kollektiv varmeforsyning.

Handlinger
Vi:

 • sikrer arealer til eksisterende og nye varmeproduktionsanlæg.
 • analyserer muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre ved Kassø.
 • kortlægger lokale varmekilder til store varmepumper i den kollektive varmeforsyning.
 • fremmer et demonstrationsprojekt i et område uden kollektiv varmeforsyning.
 • tilbyder uafhængig energirådgivning til private.
 • udarbejder en varmeplan for Tønder Kommune og de fire sønderjyske kommuner.  

Der skal løbende ske omstilling og konvertering til vedvarende energiformer, så Tønder Kommune får en bæredygtig varmeforsyning. I nye områder skal der planlægges for forsyning med fossilfrie brændsler.

Tønder Kommune administrerer varmeforsyningsloven og meddeler tilladelser efter den, hvad enten der er tale om større konverteringsprojekter, etablering af solvarmeanlæg eller udskiftning af oliefyr med varmepumpe el.lign.

Det sker efter følgende retningslinjer:

Oliefyr
Retningslinje 8.1.1
Antallet af oliefyr skal reduceres ved at konvertere oliefyr til kollektiv varmeforsyning eller individuelle, alternative opvarmningsformer, især varmepumpeløsninger, inden for områder uden kollektiv varmeforsyning.

Kollektiv varmeforsyning
Retningslinje 8.1.2
Den kollektive varmeforsyning i form af fjernvarme skal fremmes, hvor det samfundsøkonomisk er fordelagtigt. Muligheden for at anvende lokale varmekilder (grundvand, luft, spildevand, el, gas mv.) til store varmepumper i den kollektive varmeforsyning skal undersøges. 
Inden for områder med kollektiv varmeforsyning, i form af naturgas, kan der med fordel anvendes gashybrid-løsninger (gasfyr kombineret med varmepumpe).

Områder uden kollektiv varmeforsyning
Retningslinje 8.1.3
I områder uden kollektiv varmeforsyning skal udbredelsen af individuelle og kollektive varmepumpeløsninger fremmes, på grund af en elektrificering af varmeproduktionen.

Energiparker
Retningslinje 8.1.4
Nye områder for større tekniske anlæg til energiproduktion, hvor vind, sol, biogas, biomasse mv. udnyttes hhv. produceres, skal samordnes, tilpasses og placeres i respekt for kommunens landskabelige interesser.

Tønder Kommune arbejder for at sikre borgerne en sikker, miljøvenlig og økonomisk varmeforsyning.

Redegørelsen beskriver:

Varmeplanlægning
Målsætningerne skal opfyldes ved at udarbejde en visionær og dynamisk varmeplanlægning. Der skal lægges vægt på udbygning af den kollektive varmeforsyning i nye og eksisterende varmeområder og sikres en miljøvenlig varmeforsyning af boliger i det åbne land. Det kan eksempelvis ske ved individuelle eller kollektive varmepumpeløsninger samt andre alternative varmeløsninger.Målsætningerne skal opfyldes ved at udarbejde en visionær og dynamisk varmeplanlægning. Der skal lægges vægt på udbygning af den kollektive varmeforsyning i nye og eksisterende varmeområder og sikres en miljøvenlig varmeforsyning af boliger i det åbne land. Det kan eksempelvis ske ved individuelle eller kollektive varmepumpeløsninger samt andre alternative varmeløsninger.

Tønder Kommune ønsker fortsat at arbejde for en øget vedvarende energi i kommunens kollektive forsyningsnet (solvarme, biogas mv.) samt at rette fokus på en reduktion af varmetabet i fjernvarmeledningsnettet.

I bolig- og sommerhusområder uden kollektiv varmeforsyning i form af naturgas eller fjernvarme er der ingen oplagt aktør, som kan sikre en effektiv omstilling af varmeforsyningen på vegne af borgerne. Omstillingen sker derfor ofte ukoordineret og kan give anledning til unødigt høje omkostninger for borgerne. Hertil kommer, at mange vælger kortsigtede individuelle biomasseløsninger, der ikke fremmer det fælles mål om øget elektrificering af varmesektoren.

Med udgangspunkt i en indledende screening af mulige forsyningsløsninger, i områder uden kollektiv varmeforsyning udpeges et demonstrationsområde i kommunen. Målet er, at demonstrationsområdet tester nogle af de mest oplagte fremtidige forsyningsmuligheder, herunder eksempelvis:

 • Fælles indkøb og finansiering af individuelle varmepumper
 • Fælles varmepumpeløsninger
 • Tilslutning til eksisterende fjernvarmenet

Der iværksættes rådgivning målrettet borgere, der hverken i dag eller fremover kan forvente kollektiv varmeforsyning.
Tiltagene kan omfatte:

 • Energimesser om energirenovering og nye varmeanlæg
 • Aftenmøder målrettet borgere, der stadig har oliefyr
 • En-til-en rådgivningskoncept inkl. husgennemgang

Tønder Kommune vil via en egentlig varmeplanlægning undersøge, hvilke boliger der bør forsynes via naturgas, fjernvarme og individuel opvarmning i fremtiden. Kommunen forventer, at naturgasområder nær byer med fjernvarme løbende kan konverteres til fjernvarme, når rammebetingelserne er til stede, mens mindre naturgasområder i større afstand til eksisterende og kommende fjernvarmenet konverteres til opvarmning med individuel varmepumpe eller en kombination af gaskedel og varmepumpe (gashybrid-løsninger). 

Strategisk energiplan for Sønderjylland (SEP) 
Den politiske målsætning om uafhængighed af fossile brændsler i 2050, vil kræve en koordineret og målrettet indsats af alle energisektorens aktører. Det gælder både energiselskaber, private virksomheder, kommuner og andre offentlige myndigheder. 

På denne baggrund er Tønder Kommune, sammen med SE, Arwos, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner, gået sammen om at analysere og drøfte udfordringerne på tværs, så vi i fællesskab kan træffe robuste beslutninger, når der i de kommende år lokalt skal investeres milliarder i nye produktionsanlæg, infrastruktur og energibesparelser.

Til proces- og analysearbejdet har vi fået støtte fra konsulentfirmaerne EA Energianalyse og PlanEnergi. Den strategiske energiplan for Sønderjylland er baseret på analyser af den nuværende og fremtidige lokale energiforsyning og i alt tre temaworkshops, hvor centrale lokale- og nationale aktører har givet deres syn på en hensigtsmæssig udvikling af den lokale energiforsyning i Sønderjylland. 

De afholdte temaworkshops fokuserede på:

 • Fremtidens fjernvarmeforsyning
 • Fremtidens varmeforsyning i områder uden kollektiv varmeforsyning
 • Fremtidens lokale produktion af grøn el og gas 

Udviklingen af energisektoren i Sønderjylland vil langt hen ad vejen følge af de nationale politiske rammer, men området har derudover også nogle særlige forhold, der vil være med til at præge udviklingen. For eksempel placeres datacentre lidt uden for Kassø, hvor der kan blive mulighed for at udnytte overskudsvarme fra køling. Størrelsesordenen og konkrete detaljer om datacenteret er endnu ikke tilgængeligt, men det vil være nødvendigt at tage med i betragtningen, når der skal tages beslutninger om investeringer i Sønderjylland på sigt.

Energisekretariat 
Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner arbejder sammen med forsyningsselskaberne SE og Arwos på at etablere et fælles energisekretariat. Vi ser det som helt afgørende, at denne platform etableres for at sikre et systematisk arbejde med den strategiske energiplans anbefalinger på et højt fagligt niveau.

Gashybrid-løsninger
Tønder Kommune ønsker at fremme anvendelsen af varmepumper i naturgasområder enten som erstatning for naturgasfyr eller som gashybrid-løsninger (naturgasfyr kombineret med varmepumpe). Gashybridvarmepumper må her og nu ses som et første skridt i den rigtige retning, hvor forbruget af naturgas på sigt kan blive afløst af biogas fra biogasanlæg.

Fordelene udgøres af, at bygninger, der ikke umiddelbart er egnede til en ren varmepumpeforsyning, kan få dækket 70-80 % af det samlede varmebehov gennem en gashybridvarmepumpe. Samtidig udnyttes den eksisterende gasinfrastruktur. Forbedrede boligstandarder, i form af boligrenoveringer, kan yderligere bidrage til at brugen af en gashybridvarmepumpe kan reducere gasforbruget.

Overskudsvarme
Der er gode perspektiver i at udnytte overskudsvarme fra kommende datacentre ved Kassø til fjernvarmeproduktion. Mest oplagt er afsætning af varme til Aabenraa, men fuld udnyttelse af overskudsvarmepotentialet kræver etablering af et transmissionsnet, så der foruden Aabenraa kan leveres overskudsvarme til Haderslev og Flensborg samt eventuelt til Sønderborg og Tønder. 

Med gældende rammevilkår har varme fra kommende datacentre i dag svært ved at konkurrere med varme fra eksisterende biomassekedler. En samlet investeringsplan bør derfor afdække, hvornår eksisterende biomassekedler er nedslidte og der skal investeres i ny kapacitet. 

Optimal udnyttelse af mulighederne kræver løbende analyser og koordinering, da økonomien i projektet er følsom overfor bl.a. temperaturer på varme fra datacentrene, investeringsomkostninger og den endelige udformning af transmissionsnettet.

Store varmepumper 
i den kollektive varmeforsyningStore varmepumper kan både på kort og lang sigt producere fjernvarme til konkurrencedygtige priser. I forlængelse heraf skal potentielle relevante lokale varmekilder til store varmepumper afdækkes. Herunder om disse overskudsvarmekilder hensigtsmæssigt kan udnyttes i eksisterende lokale fjernvarmenet eller forudsætter etablering af et fælles transmissionsnet.

Der iværksættes i disse år en række konkrete varmepumpeprojekter med etablering af store varmepumper på særligt mindre, men også på større fjernvarmeværker i Danmark. Projekterne omfatter både gasdrevne- og eldrevne varmepumper med forskellige varmekilder. Det er ligeledes oplagt at følge erfaringer med varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre ved Viborg og Odense, driftserfaringer med havvandsvarmepumpe på Århus Havn samt projekter med grundvand, luft og spildevand som varmekilde.  

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Faktaboks

International målsætning
Den 12. december 2015 vedtog 195 lande en historisk klimaaftale ved COP21 i Paris - The Paris Agreement - der forpligter parterne til at igangsætte ambitiøse nationale indsatser for at reducere den globale opvarmning.

National målsætning
Regeringen har derfor, på tværs af partierne, fremlagt en national målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Foruden den langsigtede målsætning er det besluttet, at 50 % af det danske energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 2030. Primo 2018 er ca. 30 % af det danske energiforbrug vedvarende energi, og nye tiltag er nødvendig for at indfri målsætningen.

Omstillingen af el- og fjernvarmesektoren til vedvarende energi forventes at udgøre en stor del af løsningen, idet andre sektorer som transportsektoren og industrien vil få sværere ved at omstille til vedvarende energi på kort og mellemlangt sigt.

Regional målsætning
På denne baggrund er Tønder Kommune, sammen med SE, Arwos, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner, gået sammen om et fælles energisekretariat - målet er en fælles Strategisk Energiplan for Sønderjylland (SEP).