Unge i Tønder Kommune

Fællesskab og social aktivitet giver livskvalitet for unge. Tønder Kommune sætter derfor udvikling af unge fællesskaber i centrum. Vi håber på den måde, at vi kan styrke lyst til læring, og give de unge mod på at være en aktiv del af kommunens kultur-, fritids- og foreningsliv.

Unge skal være en styrke i vores foreningsliv
Unge lærer meget af at deltage i foreningslivet. Deltagelse giver dem fællesskabsfølelse, sociale kompetencer og netværk. De får en ballast, som de kan trække på i mange forskellige sammenhænge.

Fokus på variation i kultur- og fritidstilbud for unge
I Tønder Kommune har unge adgang til mange og varierede kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyder alt fra breddeidræt, sport, talentudvikling, spejderliv til børneteater. Vi støtter også de uorganiserede sociale fællesskaber.

Overordnede mål - lige muligheder for unge
I Tønder Kommune skal alle have lige muligheder for at deltage i fritidslivet. Derfor støtter vi alle familier ved at give deres børn og unge mod på livet og lyst til at være aktive. Vi lægger også vægt på, at aktiviteterne tager udgangspunkt i det lokale miljø. Når der f.eks. opstår udfordringer, så er det vigtigt, at børnene og de unge kan fastholde deres fællesskaber i deres lokale miljø.

Afsnittet indeholder:

Alle unge skal have mulighed for at være en del af de mange gode fællesskaber, der findes i kommunen. Vi vil derfor fastholde vores bredde i kultur-, fritids- og foreningstilbud. Alle unge skal have adgang til steder, hvor de kan mødes, og aktiviteter de kan mødes til. Vi giver disse muligheder, fordi vi tror på, at fællesskab og social aktivitet skaber livskvalitet

Mål for unge
Vi vil:

 • at børn og unge skal have mulighed for at dyrke breddeidræt inden for en rimelig geografisk afstand.
 • at de unge, der har talent, skal hjælpes videre frem til et eventuelt kommende elitestadie.
 • give børn og unge tilbud om at udvikle evnen til at forstå sig selv og til at agere i forskellige sammenhænge. Det kan f.eks. ske gennem deltagelse i musik-, teater- og kunstinitiativer.
 • at børneteaterområdet skal udvikles i sammenhæng med det grænseoverskridende og det sønderjyske samarbejde.
 • tage kontakt til de børn og unge, der ikke er medlem af nogen form for foreningsliv. Målet er at støtte de sociale netværk, der findes i de uorganiserede miljøer.
 • at behovet for særlig støtte hos børn, unge og familier erkendes så tidligt, at støtten kan gives i hjemmet eller i lokalmiljøet.
 • sørge for, at der så vidt muligt er helhed og sammenhæng i det enkelte barns/den enkelte unges liv
 • at indsatsen foregår således, at de netværk, der findes for det enkelte barn/den enkelte unge så vidt muligt bevares

Handlinger
Vi:

 • skaber gode rammer for et rigt foreningsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer.
 • sikrer arealer til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.
 • udvikler eliteområdet og understøtte individuelle mål - i samarbejde med foreninger, institutioner og eksterne partnere.
 • udvikler kulturelle aktiviteter for, med og af børn.
 • skaber børneteater på højt niveau for og med børn og unge.
 • lytter til de uorganiseredes ønsker.
 • opretter flere sociale tilbud.
 • sikrer tværfaglige professionelle miljøer.
 • arbejder for fleksible løsninger afpasset tiden og behovet.

I Tønder Kommune er der let adgang til et bredt udbud af kultur, fritids- og foreningsliv, hvor der er noget for enhver smag.

Redegørelsen beskriver:

Unge og breddeidræt
Børn og unge skal have mulighed for at dyrke breddeidræt. Vi skaber rammer for et rigt foreningsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer. Vi vil sikre, at børn og unge har adgang til arealer til fysisk udfoldelse inden for en rimelig geografisk afstand.

Unge og talentudvikling
Unge med talent, der yder en mere målrettet præstation inden for de enkelte idræts- og kunstarter, skal hjælpes videre med støtte til individuel opkvalificering. De skal have mulighed for at nå frem til et eventuelt kommende elitestadie.

Kommunen kan yde sponsorstøtte til enkeltpersoner og hold, der deltager i nordisk-, europæisk- og verdensmesterskaber eller andre større internationale konkurrencer, såsom de olympiske lege. Vi vil samarbejde med foreninger, institutioner og eksterne partnere for at understøtte de individuelle mål og for at udvikle eliteområdet.

Indenfor genrerne jazz, folk, rock og klassisk musik har vi etableret talentudvikling. Dette sker i samarbejde med de Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), de to Kulturaftaler, Tønder Festival, Folk Baltica og kulturpartnere syd for grænsen, samt MGK Syd i Kolding.

Unge og kulturel intelligens
Tønder Kommune vil give børn og unge mulighed for at udvikle evnen til at forstå sig selv bedre og for at kunne agere i forskellige kulturelle sammenhænge. Det sker gennem de unges deltagelse i musik-, teater- og kunstinitiativer. Vi arbejder med at børn og unge kan få en bedre forståelse for deres egen individuelle ståsted og forståelse for, at kulturelle forskelle mellem mennesker kan være udviklende og berigende.

Unge og børneteater
Børneteaterområdet skal udvikles i sammenhæng med det grænseoverskridende og det sønderjyske samarbejde. Samarbejdsparterne vil være en dynamisk gruppe, der kan sammensættes af teaterkyndige og af andre kulturaktører nord og syd for grænsen. Vi vil opfordre til, at amatørteaterscenen giver plads til, at børn kan medvirke og få indblik i skuespilkunsten.

I samarbejde med relevante aktører vil vi sikre, at der vises børneteater på højt niveau for og med børn og unge i Tønder Kommune.

Unge uorganiserede
Vi arbejder med at få kontakt til de børn og unge, der ikke er medlem af nogen form for foreningsliv. Målet er at støtte de sociale netværk, der også findes i de uorganiserede miljøer.

Vi vil lytte til de uorganiseredes børn og unges ønsker og gå nye og anderledes veje. Vi vil foreslå uforpligtende tværsektorielle tilbud, der kan ende med at gøre den forskel, der skal til for at skabe gode sociale netværk. Det kan eksempelvis være oprettelsen af nye aktivitetsgrene, andre tidspunkter for aktiviteter eller mulighed for selv at skabe plads til et samlingssted.

Unge og lige muligheder
Vi støtter familier med at give børn og unge mod på livet og lyst til at lære.

Mulighed for aktivitet og netværk i nærmiljøet er afgørende for, at udsatte børn og unge får samme muligheder som deres jævnaldrende. Tønder Kommune vil derfor arbejde på at etablere flere sociale tilbud i egen kommune. Etablering af egne løsninger i kommunen vil gavne kommunens borgere på både kort og lang sigt, da Tønder Kommune:

 • kan give udsatte børn, unge og deres familier støtte i nærmiljøet.
 • kan give udsatte børn, unge og deres familier lige muligheder.
 • har gode tværfaglige miljøer.
 • får fleksible løsninger afpasset tiden og behovet.
 • bibringer specialiserede arbejdspladser.
 • kan højne niveauet på normalområdet.

Børn og unge med handicap
Tønder Kommune vil være kendt for, at alle med et handicap i Tønder Kommune behandles med respekt og ligeværd.

Tønder Kommune har følgende indsatsområder for børn og unge med handicap:

 • lige muligheder
 • inklusion
 • medinddragelse

Med lige muligheder for børn og unge mener vi, at alle med f.eks. handicap skal have mulighed for at deltage i et aktivt fritids- og kulturliv uden at opleve begrænsninger.

Inklusion betyder også, at alle med handicap er aktive deltagere i alle dele af deres hverdag og oplever imødekommenhed og rummelighed i lokalsamfundet.

Med medinddragelse mener vi, at alle med handicap skal have indflydelse på deres hverdag. De skal have tilbud, der tager udgangspunkt i egne behov og ønsker.

Til toppen

 

 Billeder

Fællesskab og social aktivitet skaber livskvalitet, derfor sætter vi udviklingen af rammerne for det gode fællesskab i centrum.

Vi skaber rammer for et rigt foreningsliv og for sportslig udfoldelse, der styrker fællesskabsfølelsen, netværk og sociale kompetencer.

 

Faktaboks

Links:

Unge i uddannelse