Beskæftigelse i Tønder Kommune

Beskæftigelsesindsatsen er til både for kommunens borgere og for virksomheder. For borgerne handler det om den nødvendige støtte til at opnå eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet. For virksomhederne er adgang til kvalificeret arbejdskraft en væsentlig forudsætning for vækst og udvikling. 

Jobcenterets Virksomhedsservice tilbyder derfor virksomheder i kommunen hjælp til rekruttering af arbejdskraft og samarbejde om kompetenceudvikling og opkvalificering af deres ansatte.

Styrker i beskæftigelsesindsatsen
Tønder Kommune har en række styrkepositioner, som bidrager til vækst og udvikling, og dermed kommer flere i beskæftigelse. Vi har bl.a. stærke virksomheder i det lokale erhvervsliv, en stor landbrugs- og fødevaresektor, et aktivt detail- og handelsliv og en betydningsfuld turisme med potentiale for vækst. Vi har tilmed en stabil og omstillingsparat arbejdskraft.

Nytænkning og iværksætteri er også en stor styrke. Mange nye – ofte mindre – virksomheder fungerer som nicher til i forvejen kendt produktion. Dertil kommer, at mange mindre håndværks- og produktionsvirksomheder finder opgaver – også ud over kommunegrænsen.

Fokus på beskæftigelsesindsatsen
Følgevirkningerne af finanskrisen og forandring i erhvervslivet betyder, at arbejdskraften konstant må tilpasse sig de skiftende konjunkturer og vilkår. Derfor understøtter Tønder Kommune løbende kompetenceudvikling og opkvalificering af arbejdskraften. Vi gennemfører opsøgende kontakt og tilbyder lokale virksomheder hjælp til at tilrettelægge efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken. 

Tønder Kommune har succes med at skabe gode rammer og vilkår for virksomhederne i kommunen, men der er også udfordringer på trods af optimisme og markant forbedrede konjunkturer. Der er begyndende tegn på mangel på kvalificeret arbejdskraft. Kommunen har et stort behov for, at nye virksomheder slår sig ned i området og medvirker til at styrke bosætning, vækst og udvikling.

Nogle af de væsentligste udfordringer i de kommende år vil være:

 • at styrke uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken generelt
 • at udvide arbejdsstyrken og inkludere flere i arbejdsfællesskabet
 • stigende behov for faglært arbejdskraft og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
 • behov for omskoling, kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse
 • den fjerde industrielle revolution med vækst i kunstig intelligens, robotteknologi og automatisering medfører krav om nye kompetencer på arbejdsmarkedet

Overordnet mål for beskæftigelsesindsatsen
Tønder Kommune er midt i en rigtig god og positiv udvikling på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Vi vil fortsat bestræbe os på at sikre gode rammer og service overfor virksomheder i kommunen. Det samme gælder for erhvervsfremme, iværksætteri, bosætning og tiltrækning af nye virksomheder til området. 

Afsnittet indeholder:

I Tønder Kommune er der stor variation i beskæftigelsesindsatser og service over for borgere og virksomheder. Den konkrete indsats vil afhænge af forskellige forudsætninger og forskellige prioriteringer overfor borgere eller virksomheder.

I beskæftigelsespolitikken har kommunen fokus på, at indsatserne er tilpasset til bestemte målgrupper i Jobcenteret og fokus på, at konkrete tilbud er tilpasset det lokale erhvervsliv.

Beskæftigelsesplan 2017 - 2018
Mål for beskæftigelsesindsatsen fremgår af Tønder Kommunes Beskæftigelsesplan, som kan ses i faktaboksen til højre. Den er vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2016. 
Beskæftigelsesplanen indeholder beskæftigelsesministerens fire nationale mål samt kommunens fire lokale mål. Samlet understøtter alle målene en styrket arbejdsmarkedsindsats

Fire nationale mål:

 • Virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Flere unge skal have en uddannelse.
 • Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Lokale mål for beskæftigelsesindsatsen:

Ungeindsatsen – unge skal i uddannelse
Vi vil:

 • styrke Uddannelses- og brobygningsaktiviteter i Campus.
 • sikre tværpolitisk samarbejde, som skal medvirke til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse.
 • styrke samarbejde med Rådgivningscenter Tønder (Misbrugsområdet).
 • sdvikle relevante tilbud til de forskellige grupper af unge.

Sygedagpengeområdet – sygemeldte skal hjælpes hurtigere tilbage i job
Vi vil:

 • sikre tidlig indsats rettet mod virksomhed og arbejdsplads.
 • sikre indsats for at fastholde sygemeldte herunder opfølgning.
 • sikre revalidering (erhvervsrettet støtte).
 • tilrettelægge forløb for borgere med angst og depression.
 • gennemføre borgertilfredshedsundersøgelse i 2017.

Kontanthjælpsområdet – øget tilknytning til arbejdsmarkedet
Vi vil:

 • sikre tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats.
 • øge aktiviteten for de jobklare kontanthjælpsmodtagere.
 • målrette socialpsykiatritilbud på arbejdsmarkedsområdet.
 • sikre revalidering (erhvervsrettet støtte).
 • øge stabilitet fremmøde og jobidentiteten.
 • målrette uddannelse for ledige.

Integration – intensiv indsats for hurtigst mulig beskæftigelse
Vi vil:

 • tilbud om opkvalificering hos virksomhed.
 • udføre virksomhedsrettet indsats i hele integrationsperioden.
 • give virksomhedsrettede tilbud kombineret med sprogundervisning.
 • udvikle forløb for de aktivitetsparate.

Handling
Vi:

 • laver strategisk opsøgende arbejde overfor virksomheder, for at skabe overblik og samling af viden om brancher og behov.
 • hjælper til rekruttering og formidling af ordinære job.
 • gennemfører fastholdelsesindsatser overfor medarbejdere i virksomheder.
 • etablerer partnerskabsaftaler på integrationsområdet.
 • etablerer opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb.
 • understøtter virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem JobVækst Tønder.
 • er i løbende dialog med virksomhedspanelet.
 • skaffer plads til ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
 • anvender arbejdsfastholdelse og mentorordning.

Der er mange initiativer på beskæftigelsesområdet. Redegørelsen uddyber nogle af de væsentligste.

Redegørelsen beskriver:

Investeringsstrategi
Kommunalbestyrelsen vedtog 2015 at afsætte midler til en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og på 5,8 mio. kr. i 2017. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng med den nye refusionsreform fra 1. januar 2016, hvor overførselsindkomsten alene afhænger af den varighed borgeren er på offentlig forsørgelse. 

Refusionsreformen betyder, at der nu er større tilskyndelse til at investere i, at ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet. I endnu højere grad end tidligere er der grund til at fokusere på den tidlige indsats og særligt på initiativer, der har konkret effekt for beskæftigelsen.

Der er i 2016 og 2017 investeret i følgende indsatser:

 • Investeringerne fra 2016 videreføres i 2017 med særlig fokus på at styrke indsatser og forbedre sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet og på området for jobklare kontanthjælpsmodtagere.
 • Udvidet screenings- og fastholdelsesindsats på sygedagpengeområdet i 2017. Det kan ske ved at forebygge og yde støtte gennem ordninger på arbejdspladsen.
 • Optimering af indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb (sygedagpenge), f.eks. ved tidlige indsatser i jobafklaringsforløbet, som aktiviteter ude i virksomhederne (praktik, løntilskud).
 • Styrket indsats for at få ledige i fleksjobordningen i ansættelse, med særlig fokus på de borgere i målgruppen, der har været længst ledige.

Det er en politisk ambition, at investeringsstrategien skal give et samlet afkast på 125 procents gevinst ved færre udgifter til personer på overførselsindkomst. I 2016 forventes et afkast på cirka 7 mio. kr.

Den fælles udviklingsplan – Samskabelsesprojekterne ’Uddannelse’ og ’Beskæftigelse’
Tønder Kommunes udviklingsplan 2017 - 2020 skal gennem særlige indsatser påvirke rammer og vilkår for beskæftigelsen. Udviklingsplanen sætter fokus på fire temaer: ’Uddannelse til alle’, ’Beskæftigelse’, ’Erhvervsudvikling’ samt ’Mestring af eget liv’.

For at lykkes med indsatserne skal vi arbejde med en fundamental anderledes tilgang, som for alvor sætter borgeren i centrum. Det skal ske gennem samskabelse, hvor løsninger findes og skabes i fællesskab med borgerne. Vi vil udnytte potentialerne i, at borgere får større ejerskab til løsninger, og vi vil skabe mere effektfulde løsninger.

I vores kommunale organisation skal de metoder, vi anvender, medvirke til at gøre os klogere. Vi sætter fokus på læring og videndeling på tværs af organisationen. De fire temaer, som vi skal arbejde med, sætter retningen for hele kommunens organisation og indsatser i de kommende år, og de er pejlemærker for vores prioritering af aktiviteter og ressourcer. Nedenfor beskrives kort indholdet i hver af temaerne ’Uddannelse’ og ’Beskæftigelse’.

Samskabelsesprojekt Uddannelse
I Tønder Kommune er der behov for at højne uddannelsesniveauet generelt. Det gælder både for de unge og for den samlede arbejdsstyrke. En forbedring af uddannelsesniveauet vil betyde øget social mobilitet for borgerne, og øget mulighed for erhvervslivet for at rekruttere medarbejdere. Den enkelte borger vil opleve bedre mulighed for at mestre eget liv, og beskæftigelsen vil samlet set vokse. 

Indsatsen retter sig konkret mod de unge i Tønder Kommune. Målet er, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil samarbejde med forældre, folkeskoler, ungdomsuddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning, arbejdsmarkedsområdet, virksomheder, socialområdet og den unges netværk. Vi vil skabe indsatser, der støtter den unge i valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse. 

Der er fastsat en række langsigtede mål, som tilsammen skal sikre, at flere unge i Tønder Kommune får en uddannelse. Indsatsen bliver forankret i et nyt fagchefområde med den nødvendige faglighed til rådighed.

Samskabelsesprojekt Beskæftigelse
Beskæftigelsesindsatsen er helt afgørende for, at flere uden for arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsfællesskabet og kommer fri af offentlig forsørgelse – og dermed inkluderes i arbejdsstyrken i Tønder Kommune. Målgruppen er samtlige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Jobcenteret. Projektet kommer til at omfatte hele målgruppen i løbet af de kommende fire år.

Indsatsen organiseres under fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked med en tværgående projektorganisation. En casemanager og team skal facilitere nye måder at samarbejde (samskabe) i samspil med borgerne og hjælpe borgeren til at tage førerrollen i sit eget forløb og fastholde den.

Der er fastsat langsigtede mål for denne særligt prioriterede indsats.

Virksomhedsnær indsats
Jobcenteret har stor fokus på at styrke den virksomhedsnære indsats. Indsatsen forudsætter et godt og tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Jobcenteret Virksomhedsservice har derfor udarbejdet en strategi for 2016 – 2020. Den er suppleret med konkrete handlingsplaner, der skal sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for.

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget samarbejder overordnet om den virksomhedsnære indsats. Dette følges op af et styrket samarbejde mellem jobcenteret og kommunens erhvervsråd. Der er særlig opmærksomhed på, hvordan kommunen i god tid kan være med til at udvikle kompetencer og opkvalificere arbejdsstyrken, så virksomhederne konstant har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

Jobcenteret har især udbygget formidlings- og rekrutteringsservice overfor virksomheder. Det ambitionen at styrke det eksisterende samarbejde med virksomheder og udvide kredsen med nye virksomheder, som ikke har tradition for et formelt samarbejde med Tønder Kommune om rekruttering, formidling og fastholdelse af arbejdskraft. 

Kompetencecenteret
Jobcenterets Kompetencecenter omfatter såvel tilbud på værkstedsområdet, som socialpsykiatriske dagtilbud på arbejdsmarkedsområdet. Værkstedstilbuddene følger tre spor:

 • Nytteindsats med fast ugentlig timetal primært for jobklare kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med et omfang, der svarer til 50 pladser/borgere. Der er tale om forløb på op til 13 uger, der hurtigt skal afløses af ordinært job eller uddannelsesforløb.
 • Udviklingsforløb eller åbent tilbud med varierende timetal for aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med et omfang, der svarer til 80 pladser/borgere.
 • Afklaringsforløb med varierende timetal for borgere, der efterfølgende indstilles til vurdering i rehabiliteringsteamet med et omfang, der svarer til 15 plader/borgere.

De socialpsykiatriske dagtilbud på arbejdsmarkedsområdet består af:

 • Social mentorstøtte til sårbare borgere over 18 år, hvor lov om aktiv beskæftigelsesindsats er gældende. Formålet er at understøtte borgeren i at opnå eller fastholde deltagelse i beskæftigelse eller uddannelse
 • Hjemmestøtte, efter § 85 i serviceloven er socialpædagogisk støtte (støtte-kontaktpersonordning), der kan gives til personer med anden forsørgelse end pension. Støtten omhandler optræning eller vedligeholdelse af færdigheder i hjemmet
 • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104 er et tilbud, der kan gives til borgere over 18 år med anden forsørgelse end pension. Støtten gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale udfordringer.

Til toppen

 

 Billeder

Arbejdskraften er fleksibel og der er gode muligheder for efteruddannelse. Okholm Lightning er en spændende der blandt andet fremstiller lysarmatur til kirker.ECCO er et af vore fyrtårne.

 

 Faktaboks

Tønder Kommunes

beskæftigelsesplan