Skove i Tønder Kommune

Mere skov kan give os mere kvalitet i friluftslivet omkring byerne, og det kan medvirke til at beskytte drikkevandet. Tønder Kommune udlægger områder, hvor der kan ske skovrejsning, men også områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Skovrejsning tjener en række gode formål
Skovrejsning forøger træproduktionen, fremmer hensynet til friluftsliv, giver biodiversitet og medvirker til miljøbeskyttelse. Men der kan også være områder, hvor man ikke ønsker skov, som f.eks. hvor der er geologiske, landskabelige og kulturhistoriske interesser. Der skal være frit udsyn og adgang til landskabet, hvor der er markante fortidsminder eller omkring kirker.

Skovrejsning med respekt for landområder i Vadehavet og marsken
Landområderne i Vadehavet og marsken er helt unikke landskaber med en enestående natur og karakter. Skovrejsning kan tilsløre værdifulde træk i landskabet. Derfor ønsker Tønder Kommune ikke, at der bliver rejst skov i disse områder. Vi har derimod fokus på at fremme skovrejsning nær byerne, så borgerne får adgang til gode rammer for friluftsliv. Desuden er der fokus på at beskytte vores drikkevand.

Overordnede mål for skovrejsning
Tønder Kommune ønsker, at øge skovarealet i kommunen, men ikke på bekostning af vestkystens særlige landskab. Ønsket om at øge skovarealet skal ses i sammenhæng med den nationale målsætning, som fastsætter en fordobling over en periode på 80 - 100 år.

Afsnittet indeholder:

Skovrejsning i Tønder Kommune skal sikre godt drikkevand og gode muligheder for friluftsliv.

Mål for skove
Vi vil:

 • øge skovarealet i Tønder Kommune.
 • bidrage til at følge den nationale målsætning for skovarealet, som er en fordobling over en periode på 80-100 år.
 • benytte skovrejsning som et middel til at beskytte grundvandsressourcerne.
 • øge skovarealet omkring byerne, så der skabes mulighed for et aktivt friluftsliv.
 • bevare særlige landskabstyper, herunder marsken og vadehavet, som de åbne landskaber, der kendetegner en stor del af vores kommune.

Handlinger
Vi:

 • opretholder de eksisterende skovrejsningsområder - der udpeges således ikke nye områder i kommuneplanen.

Skovrejsning over 0,5 ha skal anmeldes til kommunen. Kommunen kan undtagelsesvis tillade skovrejsning i områder hvor skovrejsning er uønsket. Dette afsnit gør rede for Tønder Kommunes retningslinjer for skovrejsning.

Der er retningslinjer for:

Anmeldelse af skovrejsning
Retningslinje 2.2.1

Skovtilplantning over 0,5 ha skal altid anmeldes til kommunen i henhold til "Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur".
Ofte er det den virksomhed, der foretager selve beplantningen, der indsender ansøgningen. Eller hvis der er søgt om tilskud til plantningen, kommer anmeldelsen via Skov- og Naturstyrelsen.

Skovrejsningsområder
Retningslinje 2.2.2
Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområder fremgår af kortet øverst til højre.

Områder hvor skovrejsning er uønsket
Retningslinje 2.2.3
Områder, hvor plantning af skov er uønsket:

 • Reservationer til byvækst m.v.
 • Internationale naturbeskyttelsesområder m.v.
 • Lovbestemte forbud mod tilplantning, herunder strandbeskyttelseslinje, sø- og åbeskyttelseslinjer og fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Udvalgte landskabsområder, hvor indsigt/udsigt over marsk, kyst, mosaiklandskaber og specielt oplevelsesrigt terræn ønskes friholdt for slørende beplantning
 • Råstofgraveområder
 • Geologiske interesseområder af særlig eller enestående værdi

De lovbestemte udpegninger herover, vises ikke på skovrejsningskortet, idet udpegningerne revideres sammen med loven uafhængigt af kommuneplanlægningen.

Særlige forhold, hvor der kan gives tilladelse til skovrejsning
Retningslinje 2.2.4

I områder, hvor skovrejsning er uønsket, ønsker kommunen ikke, at der plantes skov.
Kommunalbestyrelsen kan dog meddele tilladelse til skovplantning indenfor disse områder, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Det kunne eksempelvis være skovrejsning i lukkede og reetablerede grusgrave eller i områder, hvor grundvandsbeskyttelse eller bynært friluftsliv ville have gavn af en skovrejsning. Det forudsætter dog, at projektet ikke i væsentlig grad tilsidesætter de hensyn, der er årsag til, at skovrejsning er uønsket.

Til toppen

Der er ikke ændret i arealet for skovrejsningsområder i denne kommuneplan og dermed er ca. 7,3 % af kommunens areal udlagt som områder, hvor skovrejsning er ønsket.

Redegørelsen beskriver:

Planlægning for skovrejsning
Kommunen er planmyndighed for skovrejsning. Kommunen varetager mål, retningslinjer eller arealudlæg og kommuneplanen indeholder de tidligere udpegninger fra Regionplan 2005 - 2016.

Nationale mål for skovrejsning
Det nationale mål for skovrejsningen er at fordoble det danske skovareal over en periode på 80 - 100 år. Dette indebærer en årlig skovrejsning på ca. 5.000 ha på landsplan.

I perioden 1990 - 2013 er skovarealet i Danmark vokset med knap 170.000 ha, hvilket svarer til, at man siden skovrejsningen begyndte i 1993 i gennemsnit har forøget skovarealet med knap 8.500 ha årligt.

Skovareal i alt

Hele landet

Tønder Kommune

1990 

445.390 ha 

5.807 ha

2000

486.234 ha

7.477 ha

2013

615.254 ha

6.821 ha

2016

 

8.240 ha*

© Danmarks Statistikbank - Det har ikke været muligt at få 2016 data for hele landet.
*Registreret ud fra 2016 luftfoto.

Tallene for skovarealet i Tønder Kommune i årene 1990 og 2000 skal tages med forbehold, idet de er en sum af de tidligere 6 kommuner, der blev slået sammen til Tønder Kommune. Desuden er tallene offentliggjort i 2000, sandsynligvis indsamlet før stormen i december 1999. Dette forklarer, at det opgjorte skovareal i 2013 er mindre.

Udpegning af skovrejsningsområder
Skovrejsningsområder skal beskytte drikkevandsressourcer og give mulighed for bynært friluftsliv. Desuden kan skovrejsningsområder understøtte de biologiske korridorer.

I Tønder Kommune er der udpeget 8.626 ha til skovrejsning. Herved svarer skovrejsningsområderne til 6,7 % af kommunens samlede areal.

Ved udpegningen af nye skovrejsningsområder bliver der lagt afgørende vægt på grundvandsbeskyttelse og på at fremme bynære rekreative områder.
Ved vurderingen af grundvandsforholdene indgår to elementer i prioriteringen:

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser
 • Indvindingsoplande, der helt eller delvist er nitratfølsomme områder

Udpegningerne til beskyttelse af grundvandet og til bynær skov lapper sjældent over hinanden, da de fleste byer ligger udenfor grundvandsområder. Derfor er det i prioriteringen tilstrækkeligt, at ét af kriterierne er opfyldt.
Ved vurderingen indgår også forholdet til de biologiske korridorer, og enkelte områder er alene medtaget af hensyn til disse.

Udpegning af områder, hvor skovtilplantning er uønsket
Tønder er blandt de kommuner, der har den laveste skovprocent i landet. I Tønder Kommune er der 40.712 ha, der udpeget til områder, hvor skovrejsning er uønsket.

I Tønder har vi store arealer, der er bemærkelsesværdige i kraft af deres enestående natur og/eller landskabstype. Disse er karakteristiske for netop vores kommune. I disse områder ønsker kommunalbestyrelsen ikke at der plantes skov.

De udpegninger, der bevirker at skovtilplantning er uønsket er følgende:

 • Reservationer til byvækst m.v.
 • Internationale Naturbeskyttelsesområder m.v.
 • Lovbestemte forbud mod tilplantning, herunder områder indenfor strandbeskyttelseslinje, sø- og åbeskyttelseslinje og
 • fortidsmindebeskyttelseslinje
 • Udvalgte landskabsområder, hvor indsigt/udsigt over marsk, kyst, mosaiklandskaber og specielt oplevelsesrigt terræn
 • ønskes friholdt for slørende beplantning
 • Råstofgraveområder
 • Områder klassificeret med geologiske interesser af særlig eller enestående værdi.

De lovbestemte udpegninger vises ikke på kortet, idet udpegningerne revideres sammen med loven uafhængigt af kommuneplanlægningen.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

Billeder

Skovrejsningsprojekt ved Harres.

Gammel eg i Draved skov