Udviklingstemaer i Tønder Kommune

Visionen: "Tønder – grænseløs virkelighed"
- grænseløs, fordi vi vil gå til kanten for hvad vi kan, og i nogle tilfælde udfordre grænser. Vi vil udfordre lovmæssigt, hvis det er nødvendigt og i forhold til at gå nye veje, når vi skaber udvikling.

- virkelighed, fordi vi skal fortælle kommunens borgere, hvad de kan forvente og hvordan. Vi skal forholde os til realiteterne og sammen skabe en ny virkelighed. Virkeligheden er dynamisk i forhold til den udvikling vi vil skabe.

Udvikling med udgangspunkt i Tønder Kommunes unikke muligheder
Visionen er blevet til i en tid, hvor Tønder Kommune er særlig udfordret på flere områder, bl.a. i forhold til faldende befolkningstal og tiltrækning af arbejdskraft. Det er derfor vigtigt at finde frem til, hvor vi har udviklingspotentialer, der er anderledes end andre steder i landet. Vi skal erkende at udvikling ikke behøver at være lig med vækst. Vi kan samarbejde om at udvikle kvaliteten i alt det vi allerede har og som er knyttet til vores egn og særlige steder i kommunen. Det kan gøre os endnu mere interessante for vores borgere, erhverv og for dem der besøger os.

Vi har unikke muligheder med vores geografiske placering og vores storslåede natur. Det skal udnyttes ikke mindst erhvervsmæssigt. Tønder er Danmarks indgang til det tyske marked og en centralt forbindelsesled mellem Tyskland og Danmark samt resten af Skandinavien. Vi har særligt kendskab til tysk sprog og kultur. Turismeerhvervet har mangfoldige muligheder med enestående kyst- og naturområder, historiske bymiljøer og lokal fødevareproduktion. Naturen Nationalpark Vadehavet og UNESCO’s udpegning af Vadehavet som verdensarv har en særlig tiltrækning og giver samtidig kilde til nye arbejdspladser inden for turisme og fødevareproduktion.

I Planstrategi 2013-2014 har Kommunalbestyrelsen prioriteret 5 udviklingstemaer, som skal have et gennemgående og særligt fokus i kommuneplanen og i den kommende planperiode. Der skal også planlægges for en række andre emner i kommuneplanen, men de prioriterede temaer i kommuneplanen beskrevet under disse 4 overskrifter:

Den dansk-tyske forbindelse og erhverv
Vi skal udvide vores opland og skabe tættere forbindelser mod syd. Det kan gavne erhvervsliv, turisme og bosætning. Vi skal skabe netværk og udnytte at Tønder Kommune er porten mellem Skandinavien og det øvrige Europa. I planlægningen er der i tilknytning til de større byer i kommunen sikret gode muligheder for udbygning af erhvervs- og servicefaciliteter.

Borgere, byer og boliger
Vi bliver færre, men vi skal leve godt. Det skal være attraktivt at bo i Tønder Kommune, nogle steder skal der måske ske nedrivninger for at højne bomiljøet. Der skal være mulighed for udvikling og et godt job- og serviceudbud i egnscenter Tønder og i områdebyerne Agerskov, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund, og bosætningsmuligheder i lokalbyer og landsbyer. Vi vil samarbejde med borgerne i kommunen om at skabe gode omgivelser for et godt hverdagsliv.

Det åbne land
I Tønder-området er der storslået og særegen natur med ro og åbne vidder. Vi skal værne om vores herlighedsværdier og skabe oplevelser i respekt for landbruget, som er et stort erhvervsaktiv i Tønder Kommune. Langs vadehavskysten skal potentialet i UNESCO’s verdensarv og Nationalpark Vadehavet udnyttes.

Klima og energi
Vi forholder os til klimaforandringer og konsekvenserne heraf, og udarbejder en handlingsplan så byer, borgere, virksomheder og kulturarv kan sikres mod realiteter som stigende vandstande, kraftige regnskyl og voldsomme storme.

Tønder Kommune motiverer til omstilling til bæredygtig energiforsyning fra vedvarende energikilder, så fossile brændstoffer kan udfases frem mod 2050.

Til toppen

Faktaboks

Kommuneplanstrategien er kommunens helt overordnede pejlemærker, som planarbejdet skal afspejle. Den beskriver de store forandringer, som vi ser i møde, og den viser, hvordan vi vil imødekomme udfordringerne.

Kommuneplanstrategien samler alle udviklingstemaer i Tønder Visionen "Tønder – grænseløs virkelighed", der i få ord beskriver hvad vi er, og hvad vi vil.

Kommuneplanstrategien kan læses her.