Vandindvinding og overfladevand i Tønder Kommune

Vand er en livsnødvendig ressource, og Tønder Kommune lægger derfor stor vægt på, at beskytte og bevare denne ressource. Vi ønsker at undgå forurening og overforbrug af grundvand og overfladevand.

Vandindvinding handler om indvinding af grundvand og overfladevand.

Tønder Kommunes særlige styrker indenfor vandindvinding
Vi har store mængder grundvand i undergrunden, og på nuværende tidspunkt har grundvandet for det meste så god kvalitet, at vi kan drikke det uden særlig behandling.

Den store mængde grundvand kan næsten dække alle behov indenfor vandindvinding.

Grundvandet bruges til mange formål: til drikkevand, i landbruget til vanding af afgrøder m.m., til grundvandssænkning, til industrielle formål, varme- og køleformål samt havevanding.

Fokus på udvikling inden for vandindvinding
Tønder Kommune skal prioritere brugen af vand. Vi skal med omhu og blik for fremtiden værne om vandkvalitet, natur og miljø. Vi skal beskytte grundvandet på forskellige måder alt afhængig af jordbundstype. F.eks. skal vi være særlig opmærksomme på, at beskytte grundvand i sandjordsområder.

I den daglige sagsbehandling sørger Tønder Kommune for at se fremad. Ved tilladelse til vandindvinding, eller afslag på samme, overvejer vi nøje konsekvenserne. Medarbejderne følger med i det, der rører sig omkring vandindvinding, og dygtiggør sig hele tiden inden for området.

Overordnede mål og handlinger inden for vandindvinding
Tønder Kommune ønsker at sikre rent og tilstrækkeligt med vand til forbrugerne. Det skal ske uden på nogen måde at sætte naturen, miljøet eller grundvand på spil. Derfor arbejder vi med planer inden for vandforsyning og inden for grundvandsbeskyttelse, og i det daglige udfører vi miljøvenlig sagsbehandling i forbindelse med vandindvinding.

Afsnittet indeholder:

Tønder Kommunes mål er, at det skal være muligt at indvinde tilstrækkeligt og rent grundvand. Indvindingen skal ske på en skånsom måde, der tager hensyn til grundvand, miljø og natur. Tønder Kommune vil arbejde for målene ved aktivt at udarbejde planer og foretage miljøvenlig sagsbehandling.

Mål for vandindvinding
Vi vil:

 • sikre mulighed for, at kunne indvinde tilstrækkeligt og rent grundvand i fremtiden.
 • sikre, at vilkår for dyre- og plantelivet i vandmiljøet ikke forringes ved vandindvinding.
 • at indvinding af overfladevand i større mængder, til bl.a. markvanding, skal ophøre i fremtiden. 
 • prioritere indvinding af grundvand til drikkevandsforsyning højere end indvinding til andet formål.
  af miljøhensyn opretholde en acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder. Det kommer til at betyde,
 • at indvinding til andre formål end drikkevand, skal vurderes ud fra et samfundsmæssigt helhedssyn. Det gælder f.eks. vurdering af indvinding til markvanding og industriformål.
 • bibeholde en decentral drikkevandsforsyning for ikke at udpine grundvandet lokalt.
 • have fokus på at sikre grundvand i forhold til forskellige jordbundstyper.

Handling
Vi:

 • følger op på målene ved bl.a. at udarbejde indsatsplaner for at beskytte grundvandet i udvalgte områder.
 • fører en miljøvenlig sagsbehandling godt støttet af retningslinjerne i kommuneplanen, vandforsyningsplanen, vedtagne indsatsplaner, vandområdeplanerne, og den gældende lovgivning indenfor området.

Dette afsnit beskriver de retningslinjer, som gælder for vandindvinding i Tønder Kommune. Vi lægger vægt på, at der skal være en balance mellem behovet for vandindvinding og hensynet til vandressourcen, miljøet og naturen i kommunen. Derfor administrerer kommunen ud fra flere retningslinjer.

For vandindvinding gælder retningslinjer for:

Prioriteret indvinding af grundvand
Retningslinje 2.4.1
I områder, hvor vi vurderer, at der ikke findes tilstrækkelige grundvandsressourcer til at dække alle behov, skal fordelingen af grundvandsressourcerne prioriteres således:

 1. prioritet: Indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning. Det omfatter vand til husholdninger, almindeligt landbrug (ikke markvanding), institutioner og lignende.
 2. prioritet: Opretholde en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb og vådområder.
 3. prioritet: Anvendelse af grundvand til andre formål. Behovene afvejes indbyrdes efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. Eksempler på anvendelse af grundvand til andre formål kan være indvinding til markvanding og industriformål.

Eksisterende tilladelser til vanding kan inddrages til formål, der har højere prioritet.
Til vanding af landbrugsjord gives normalt tilladelse til indvinding af en mængde svarende til 1.000 m³ pr. ha pr. år. Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til vanding af Greens og Teesteder. Der tildeles normalt 2.000 m³ pr. ha pr. år.

Sikring af drikkevand
Retningslinje 2.4.2
Fra velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet må der kun ske vandindvinding, der kræver drikkevandskvalitet. I særlige tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til vandindvinding til andre formål.

Indvinding fra vandløb
Retningslinje 2.4.3
Der gives normalt ikke tilladelse til vandindvinding direkte fra vandløb. Der kan dog i sjældne tilfælde gives tilladelse til en begrænset indvinding fra udvalgte vandløb.

Størrelsen af den tilladte indvinding fastsættes ud fra en vurdering af vandløbets vandføring. Efter en konkret vurdering kan der gives tilladelse til overrisling af engarealer, hvor særlige natur-, miljø- eller kulturhistoriske interesser spiller ind.

Indvinding fra søer
Retningslinje 2.4.4
Der gives ikke tilladelse til vandindvinding direkte fra søer. Der kan dog gives tilladelse til en begrænset direkte vandindvinding fra enkelte store søer samt fra søer, hvor vandindvinding er natur- og miljømæssigt forsvarlig.

Nye boringer
Retningslinje 2.4.5
Nye boringer til indvinding af vand fra grundvandsmagasiner, som har direkte forbindelse til vandløb, søer og vådområder, skal placeres i størst mulig afstand fra disse, så påvirkningen som følge af indvindingen minimeres.

Hensyn til sårbare vandløb
Retningslinje 2.4.6
Skal der gives tilladelse til vandindvinding til markvanding i oplandet til de mest sårbare vandløb, skal det sandsynliggøres, at indvindingen ikke mindsker vandløbenes vandføring. Det må ikke ske i en sådan grad, at målsætningen for vandløbene ikke kan opfyldes.

Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål
Retningslinje 2.4.7
Indvinding af vand til udvinding af varme eller til køling må ikke give begrænsninger for eksisterende eller fremtidige vandindvindinger. Indvindingen må heller ikke være ressourceforbrugende eller påvirke naturområder og vandføring i vandløb.

Efter brug skal grundvandet ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det blev indvundet.
Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller inden for indvindingsoplande til vandværker.

 Til toppen

Til vandindvinding findes der i Tønder Kommune store mængder af grundvand med god drikkevandskvalitet. Der findes også grundvand, der er forurenet på grund af menneskelig aktivitet. Med fokus på miljø og natur arbejder vi i Tønder Kommune på at sikre rent og tilstrækkeligt grundvand til indvinding.

Redegørelsen om vandindvinding beskriver:

 • Vandindvinding i Tønder Kommune
  • Indvindingstilladelse
  • Den samlede tilladte indvindingsmængde
 • Grundvandet i Tønder Kommune
  • Grundvandsressourcen
  • Område med drikkevandsinteresser
  • Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse
 • Baggrund for mål for vandindvinding i Tønder Kommune
 • Handlinger for vandindvinding i Tønder Kommune
  • Vandforsyningsplanen
  • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
  • Sagsbehandlingen indenfor vandindvinding
  • Indvinding af vand med drikkevandskvalitet
  • Indvinding af vand uden drikkevandskvalitet
  • Vandindvinding fra dybere beskyttede grundvandsmagasiner
  • Indvinding fra vandløb
  • Indvinding fra søer
  • Forurening i forhold til vandindvinding

Vandindvinding i Tønder Kommune
I Tønder Kommune indvindes der meget vand i forhold til indbyggertallet.
Der indvindes primært grundvand, men der indvindes i ganske enkelte tilfælde også overfladevand fra åer.
Den store indvindingsmængde målt i forhold til indbyggertallet skyldes særlige behov, f.eks. at de øvre jordlag i kommunen hovedsageligt består af sand og hurtigt tørrer ud. Dette fører til, at marker ofte kunstvandes, for at afgrøder kan trives herpå.

I Tønder Kommune eksisterer der i alt 26 vandværker med egen vandindvinding, og lige knap 450 grundejere bliver forsynet fra egen drikkevandsboring. Endvidere eksisterer der mere end 1.000 markvandingsboringer og boringer til andet formål.

Indvindingstilladelser
Der må ikke indvindes vand uden tilladelse. Dog er der undtagelser. Det gælder indvinding af begrænsede mængder overfladevand til kreaturvanding og indvinding af drikkevand til husholdninger, når der ikke er mulighed for at blive koblet til et vandværk.
Tilladelse til indvinding er tidsbegrænset, og skal fornyes, når tilladelsen udløber.

Den samlede tilladte mængde vandindvinding 
Den samlede årlige tilladte mængde til vandindvinding i Tønder Kommune er på ca. 33 mio. m³.
Heraf omfatter de 6 mio. m³ vand med krav til drikkevandskvalitet. Det vil sige drikkevand, vand til produktion af fødevarer og vand til vanding af afgrøder, der skal fortæres rå). De resterende 27 mio. m³ omfatter vand uden krav til drikkevandskvalitet.
I Tønder Kommune anvendes den største mængde af oppumpet grundvand til vanding af afgrøder i landbruget også kaldet markvanding.

Grundvandet i Tønder Kommune
Grundvandressourcen
Da de øvre jordlag i kommunen overvejende består af sand, sker der en hurtig gennemtrængning af vand. Der dannes derfor relativt hurtigt nyt grundvand.
I Tønder Kommune indvindes grundvandet fra vandførende jordlag i flere dybder. I nogle områder indvindes der grundvand fra dybder på mere end 200 m under terræn.

De vandførende lag kan geologisk set inddeles i to formationer. De består af øvre vandførende jordlag dannet i istiden (kvartære aflejringer), og dybereliggende jordlag dannet før istiden (tertiære aflejringer, såsom Odderup Formation og Bastrup Sand). Grundvandet i de øvre lag er forholdsvist nydannet, mens grundvandet i de dybereliggende lag kan være flere tusinde år gammelt.
Den største indvinding af grundvand i kommunen sker fra de øvre jordlag dannet i istiden, mens indvinding af grundvand fra de nedre magasiner, dannet før istiden, sker i et mere begrænset omfang.

Område med drikkevandsinteresser
I kommunen er der områder med almindelige drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder).
I områder med almindelige drikkevandsinteresser skal det så vidt muligt undgås at etablere anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening.

I OSD-områder skal den nuværende arealanvendelse fastholdes. Den må ikke ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes.
Indenfor de almene vandværkers indvindingsoplande, gælder der det samme som for OSD-områderne.

Indsatsområder for grundvandsbeskyttelse
Der er i Tønder Kommune udpeget flere indsatsområder. Der er tre større, der omkranser de udpegede OSD-områder samt flere mindre områder udenfor OSD-områderne.

I Tønder Kommune er der udarbejdet indsatsplaner for Bredebro Vandværk og Agerskov Vandværk. Bredebro Vandværk ligger uden for et OSD-område, mens Agerskov Vandværk ligger inden for et OSD-område. Der er endnu ikke udarbejdet indsatsplaner for de øvrige indsatsområder.

Baggrund for mål for vandindvinding i Tønder Kommune
Vi vurderer, at der på nuværende tidspunkt findes store mængder grundvand af god drikkevandskvalitet i de nedre velbeskyttede magasiner. I de øvre ubeskyttede magasiner ser vi dog en tendens til øget menneskeskabt forurening, og lokalt findes der høje koncentrationer af nitrat.

Det sker jævnligt, at almene vandværker ansøger om tilladelse til etablering af nye boringer, da de har problemer med sprøjtemidler, nitrat, brunt vand eller manglende vandressource. Flere og flere grundejere med egen boring til drikkevand (også kaldt enkeltindvindere) lader sig af samme grunde koble på de nærliggende almene vandværker, da vandværkerne skal og kan præstere en stabil og god vandkvalitet.
For at bibeholde og forbedre en god grundvandskvalitet og -ressource i kommunen, har Tønder Kommune fastsat flere mål inden for vandindvinding, som ønskes opnået.

Handlinger for vandindvinding i Tønder Kommune
I Tønder Kommune er der udarbejdet én samlet vandforsyningsplan. Der arbejdes med indsatsplanlægning for indsatsområderne. Endelig bestræber kommunen sig på at behandle sager om vandindvinding med omhu af hensyn til grundvandsbeskyttelse, miljø- og naturbeskyttelse samt erhvervsinteresser. Det sker bl.a. ved at følge lovgivningen og de retningslinjer, der er fastsat i Tønders Kommuneplan, Vandforsyningsplanen, de vedtagne indsatsplaner og Vandområdeplanerne.

Vandforsyningsplanen
I 2014 blev der vedtaget en ny vandforsyningsplan for hele Tønder Kommune.
Tønder Kommune har i vandforsyningsplanen lavet prognoser for det fremtidige vandforbrug i kommunen, og lavet en prioritering af de almene vandforsyningsanlæg i kommunen.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Tønder Kommune vil med indsatsplanerne søge at styrke grundvandsbeskyttelsen.
En indsatsplan har til formål at sikre grundvandet i området mod alle forureningskilder og målrette indsatsen mod de konkrete trusler.
Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, så det også i fremtiden kan pumpes op og drikkes uden sundhedsrisiko, og uden at det skal igennem avanceret vandbehandling.

Gennem indsatsplanlægningen kan Tønder Kommune bl.a. indgå aftaler med ejere af arealer om etablering af sprøjtefri zoner, dyrkning af bestemte afgrøder, skovrejsning i områder, hvor der dannes meget grundvand, eller indgå aftale om salg af berørte arealer til vandværket eller Tønder Kommune.
I indsatsplanerne kan der arbejdes med informationskampagner, der henleder opmærksomheden på grundvandet, og øger befolkningens bevidsthed om grundvandbeskyttelsen.

Sagsbehandlingen indenfor vandindvinding
Som tidligere nævnt har kommunen mange vandindvindingsboringer. Fordi tilladelser til indvinding udløber og der løbende er ønske om nye boringer, sker der en løbende sagsbehandling.
Sagsbehandlingen vil altid følge lovgivningen og de retningslinjer, der er fastsat i Tønder Kommunes Kommuneplan, vandforsyningsplanen, de vedtagne indsatsplaner og Vandområdeplanerne.

Indvinding af vand med drikkevandskvalitet
Som udgangspunkt er det altid muligt at få tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand. Det forudsætter at vandindvindingen sker fra en lokalitet, der er beskyttet mod forurening og, at man ikke i forvejen modtager drikkevand fra et alment vandværk.

Tilladelse vil normalt ikke blive givet til indvinding af grundvand til varmeudvinding eller køling i områder med særlige drikkevandsinteresser eller inden for indvindingsoplande til vandværker. Gives der tilladelse indenfor områderne, må man regne med en maksimal tilladelig boredybde.

Der tillades ikke indvinding af grundvand fra velbeskyttede grundvandsmagasiner eller overfladevand til dette formål, og der skal sikres en afstand på 300 m fra øvrige vandindvindingsboringer.

Indvinding af vand uden drikkevandskvalitet
Indvinding af grundvand til andre formål kan gives uden større begrænsning. Dette skyldes at Tønder Kommune er en kommune med lav befolkningstæthed og en god vandressource. Det giver gode muligheder for vandindvinding til formål, hvor der ikke er brug vor vand med drikkevandskvalitet. Det skulle derfor være muligt at finde plads til vandindvinding der ikke indebærer en risiko for overforbrug, eller påvirker nærliggende vandløb og vådområder væsentligt.

Da vi netop vurderer at grundvandsressourcerne er af større omfang, kan der i Tønder Kommune normalt gives tilladelse til indvinding af en mængde svarende til maksimalt 1.000 m³ pr. ha pr. år til vanding af landbrugsafgrøder. 
Til vanding af golfbaner gives der kun tilladelse til vanding af Greens og Teesteder. Her tildeles der normalt 2.000 m³ pr. ha pr. år.

Vandindvinding fra dybere beskyttede grundvandsmagasiner
Som udgangspunkt gives der i Tønder Kommune ikke tilladelse til at etablere boringer i velbeskyttede grundvandsmagasiner, hvor der ikke er brug for vand med drikkevandskvalitet. Hvis der ikke er fare for forurening eller ressourceproblemer vil eksisterende tilladelser til indvinding fra de dybereliggende grundvandsmagasiner stadig være gældende og kan som udgangspunkt også fornys efter deres udløb.

Der gives normalt ikke nye tilladelser til vandindvinding til andet end drikkevandsformål fra dybtliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet. Når der gives tilladelse til indvinding til andet formål, skal man regne med, at der angives en maksimal tilladelig boredybde inden for områder med dybtliggende grundvandsmagasiner.

Eksisterende tilladelser til indvindinger fra dybtliggende grundvandsmagasiner vil dog stadig være gældende.

Indvinding fra vandløb
I kommuneplanen fastholder Tønder Kommune forholdene omkring indvinding af overfladevanding fra vandløb til markvanding og andet større forbrug. 
Det skyldes, at Tønder Kommune mener, at et vandløbs tilstand forringes væsentligt ved en indvinding på 15 % af et vandløbs gennemsnitlige minimale vandføring (medianminimumsvandføring).

Tønder Kommunes mål er, at indvinding af større mængder overfladevand fra vandløb skal ophøre med tiden. I første omgang er den maksimale tilladte vandindvinding reduceret til 10 % af vandløbenes medianminimumsvandføring. Indvinding af overfladevand til naturbeskyttelsesformål eller lign. kan dog tillades, hvis den maksimale tilladte indvinding er på højest 10 % af vandløbets medianminimumsvandføring.
Som det fremgår af vandforsyningsloven kan ejeren af en vandløbsbred dog uden tilladelse fortsat vande kreaturer fra vandløb.

Ved administration af retningslinje 7.4.5 og 7.4.6, vil der i hvert enkelt tilfælde blive foretaget en konkret vurdering. Det vil ske ud fra lokale forhold. Indvindingen skal have mindst mulig effekt på vandløbets vandføring eller vådområdets vandstand. Hvis kommunen giver indvindingstilladelser inden for oplandet til vandløb, som er særligt sårbare, vil der blive stillet særlige krav til boringernes placering eller boredybden.

Indvinding fra søer
Generelt gives der ikke tilladelse til indvinding af vand fra søer. Undtagelsesvis kan der dog gives tilladelse, hvis søen er større end 10 ha eller er tilknyttet et vandløbssystem med stor gennemstrømning, og hvis indvindingen er natur- og miljømæssigt forsvarlig.

Der kan desuden for søer, der er dannet i grusgrave, hvor der er en igangværende og intensiv råstofindvinding, meddeles midlertidig indvindingstilladelse til markvandingsformål. Det kan ske medmindre særlige forhold taler imod. Indvindingstilladelser gives for maksimalt 5 år ad gangen.

Indvinding af vand fra søer, der indgår i et vandløbssystem, kan tillades, hvor det er natur- og miljømæssigt forsvarligt.
For søer uden tilløb og uden direkte hydraulisk kontakt med grundvandet (mergelgrave og lignende) gives der ikke indvindingstilladelse. Søerne får her deres vand udelukkende fra nedbøren (og ikke også fra grundvandet) og vil derfor hurtigt blive tømt, hvis der foregår en indvinding af vand fra dem.

I store søer over ca. 10 ha. kan der tillades indvinding, hvis det er natur- og miljømæssigt forsvarligt.
For søer dannet i grusgrave, hvor der er igangværende intensiv råstofindvinding, kan der gives midlertidig indvindingstilladelse til markvanding, medmindre særlige forhold taler imod. Indvindingstilladelser gives for maksimalt 5 år ad gangen.

Forurening i forhold til vandindvinding
Tønder Kommune vurderer, om der vil være risiko for grundvandsforurening ved tilladelse til vandindvinding. Det sker både i forbindelse med ansøgning om etablering af nye boringer og i forbindelse med ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand fra eksisterende boringer.

For nye boringer vil Tønder Kommune sikre sig, at de vejledende afstande til forureningskilder overholdes, og at nye boringer såvel som eksisterende boringer, er miljømæssigt forsvarligt indrettet.

Boringer, der ikke anvendes, står og forfalder og kan derfor ligeledes være en trussel for grundvandet. Tønder Kommune benytter derfor sin ret til at påbyde ubenyttede boringer sløjfet.

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Vanding af mark i Tønder Kommune

 

 Faktaboks

Overfladevand i Tønder Kommune
Overfladevand omfatter vandet i vandløb, søer, moser og andre vådområder. Overfladevand omfatter også vandet i havet og langs kysterne. Kvaliteten af overfladevandet fastsættes i vandplanerne, der udarbejdes af staten.

Vand er en livsnødvendig ressource. I Tønder Kommune lægges der derfor stor vægt på at beskytte og bevare denne ressource.

Links til vandindvinding:
Miljømålsloven
Vandplaner
Bekendtgørelse om lov om vandforsyning, LBK nr. 1026 af 20. oktober 2008
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1000 af 26. juli 2007