Affald i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker at reducere mængden af affald i kommunen. Vi ser på affald som en ressource, og vi skal udnytte det bedst muligt. Mest muligt affald skal genbruges eller genanvendes, og mængden af affald til forbrænding og deponering skal reduceres mest muligt. Vi ønsker at samarbejde med borgere og virksomheder om at tages hensyn til miljøet.

Styrke ved kommunens affaldsordninger
Kommunens indsamlingsordninger gør det nemt for borgeren at sortere affald. Alle private husholdninger har mulighed for at sortere deres
affald i dagrenovation samt affald, der kan genanvendes, som papir, pap, glas, metal og plastik. Sorteringen sker enten i to beholdere ved
husstanden eller i affaldsøer. Det gør det nemt at kildesortere, uden at det er nød-vendigt at køre til genbrugspladsen.

Borgere og virksomheder kan dog også nemt bruge genbrugspladserne og komme af med forskellige typer affald. Genbrugspladserne
er placeret jævnt rundt i kommunen.

Der bliver løbende lavet nye ordninger til indsamling af affald i kommunen. I øjeblikket har vi fokus på sommerhusområderne i kommunen.
Her planlægger vi i flere områder at etablere affaldsøer, i stedet for beholdere ved hvert hus..

Fokus på affaldssortering 
Tønder Forsyning A/S har konstant fokus på sortering og genanvendelse af affald. De informerer løbende private borgere og virksomheder om affaldsordningerne i kommunen. Sorteringen af affaldet bliver bedre, når borgere og virksomheder får øget kendskabet til de forskellige indsamlingsordninger. Så bliver sandsynligheden større for, at mængden af affald reduceres, og at kvaliteten af det indsamlede affald til genanvendelse bliver bedre.

Der bliver løbende lavet nye ordninger til indsamling af affald i kommunen. I øjeblikket har vi fokus på sommerhusområderne i kommunen. Her planlægger vi at etablere affaldsøer i stedet for beholdere ved hvert hus.

Vi har også fokus på det organiske affald fra private husholdninger. En ordning til indsamling af denne type affald er undervejs.
Bygge- og anlægsaffald genanvendes allerede i stort omfang. Kvaliteten af genanvendelsen af dette affald kan stadig forbedres.

Overordnede mål for affaldshåndtering 
Vi vil reducere mængden af affald til forbrænding og deponering. Vi vil genbruge og genanvende mest muligt affald, og vi vil udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt. Samtidig vil vi yde god service og give borgere og virksomheder god information om fordele ved at sortere affald.

Afsnittet indeholder:

Vi vil begrænse produktionen af affald mest muligt, og vi vil genanvende mest muligt af det affald, der produceres.

Mål for affaldshåndtering
Vi vil:

 • begrænse mængden af affald.
 • genanvende mest muligt af det affald, der produceres.
 • øge kildesortering af affald, der kan genanvendes. Det skal gælde både for erhverv og private husholdninger.
 • sende mest muligt af det affald, der ikke kan genanvendes, til forbrænding.
 • reducere mængden af affald, der deponeres.
 • beskytte miljøet ved deponering af affald.
 • sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkelig kapacitet til behandling af kommunens affald.
 • sikre, at affaldsanlæg placeres, udformes og drives på en måde, så risikoen for forurening bliver mindre, og at generne for naboerne bliver mindst mulige.
 • forfølge målene i "affaldshierarkiet" ved al kommunal og kommunalt ejet virksomhed.

Handlinger
Vi:

 • øger genanvendelsen i husholdningsaffald ved at etablere nye indsamlingsordninger eller justerer de eksisterende.
 • fører tilsyn med nedrivning af huse, for at øge opmærksomheden på bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.
 • nyttiggør ren og lettere forurenet jord, så vidt muligt.

Der er retningslinjer for:

Anlæg til deponering, forbrænding og genbrug af affald i Tønder Kommune
Retningslinje 7.7.1
Tønder Kommune har ansvaret for, at der er tilstrækkelig kapacitet til at håndtere nuværende og fremtidige affaldsmængder. 
Deponeringsanlæg skal placeres med hensyn til miljø- og naturinteresser, herunder især drikkevandsinteresser. Deponeringsegnet affald opbevares i dag på det eksisterende anlæg i Vester Gammelby, som overholder disse hensyn.

Forbrændingsegnet affald skal leveres til det forbrændingsanlæg Tønder Forsyning har kontrakt med. Mellemdeponering af affald til forbrænding skal ske på en sådan måde, at energiindholdet i affaldet bedst opretholdes.
Genanvendeligt affald skal leveres til miljøgodkendte modtageanlæg.

Jord fra bygge- og anlægsarbejder
Retningslinje 7.7.2
Inden et bygge- og anlægsprojekt startes, skal det sikres, at projektet producerer mindst mulig overskudsjord, og tages stilling til hvordan
overskudsjorden håndteres.

Overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter bør indgå i overvejelserne ved valg af råstoffer til anlægsprojekter.
Overskudsjord som ikke kan genanvendes på opgravningsstedet skal håndteres, så ren jord ikke blandes med forurenet jord.

Gældende regler og dokumentation for flytning af jord skal overholdes. Jordflytning skal anmeldes til kommunen via JordWeb.
Restprodukter og forurenet jord til bygge- og anlægsarbejder

Restprodukter og forurenet jord til bygge- og anlægsarbejder
Retningslinje 7.7.3
Sekundære råstoffer som flyveaske og bundaske fra kulforbrænding samt slagger fra affaldsforbrænding bør overvejes ved valg af råstoffer
til større bygge- og anlægsprojekter.
Brug af restprodukter og jord, som er omfattet af restproduktbekendtgørelsen, skal anmeldes til kommunen.

Vi kan nedlægge forbud mod brugen, hvis en konkret vurdering viser, at det vil medføre forurening eller risiko herfor. Vi kan også nedlægge
forbud, hvis anvendelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

Anvendelse af forurenet jord som ikke er omfattet af bekendtgørelsen, kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven. Vi vil ikke
give tilladelse, hvis en konkret vurdering viser, at anvendelsen vil medføre forurening eller risiko herfor.

Affaldsprodukter til jordbrugsformål
Retningslinje 7.7.4
Affaldsprodukter som er omfattet af bilag 1 i slambekendtgørelsen kan uden tilladelse udbringes på landbrugsjord i overensstemmelse med
reglerne i bekendtgørelsen.

Andre affaldsprodukter må ikke uden tilladelse udbringes på landbrugsjord. Der vil ikke blive givet tilladelse, hvis en konkret vurdering
viser, at udbringningen kan medføre en forurening eller risiko herfor.

Der skal altid søges om tilladelse til udbringning af affaldsprodukter i skove.

Til toppen

Vi har som affaldsmyndighed mulighed for at bestemme, hvordan affald behandles i kommunen. Miljøbeskyttelsesloven har tildelt os ansvaret for at planlægge og tilrettelægge affaldshåndteringen. Det skal ske i overensstemmelse med den overordnede danske affaldspolitik. Kommunens affald håndteres gennem kommunens affaldsplan og affaldsregulativer.

Redegørelsen beskriver:

Udgangspunkt for affaldshåndteringen i Tønder Kommune
Tønder Kommune har overdraget opgaverne med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald i kommunen til selskabet Tønder Forsyning A/S. Selskabet er 100% ejet af kommunen.
Tønder Forsyning driver de forskellige affaldsordninger, der er i kommunen. De forskellige ordninger for affald er beskrevet i vores affaldsregulativer.

Den overordnede politik i Danmark på affaldsområdet 
Regeringen vedtog i 2012 en ressourceplan for Danmark. Planen hedder "Danmark uden affald - en ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018".
Ressourceplanen og den tilhørende ressourcestrategi indeholder et grundlæggende mål om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.

I ressourcestrategien "Danmark uden affald" er der fire hovedindsatsområder:

 1. Mere genanvendelse i husholdninger og servicesektoren
 2. Elektronikaffald, hvor vi skal blive bedre til at udnytte de sjældne eller kritiske metaller og jordarter
 3. Fokus på genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet
 4. Næringsstofferne i organisk affald

Tønder Kommunes affaldsplanlægning
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. februar 2016 Affaldsplan 2013 - 2018. Affaldsplanen indeholder en status over eksisterende forhold, samt krav til den fremtidige affaldshåndtering inden for en 4-årig planperiode samt et 12-årigt planperspektiv.

Affaldsplanen er en sektorplan under kommuneplanen, som beskriver kommunens planlægning inden for affaldssektoren og er kommunens overordnede plan for, hvordan affald i kommunen skal håndteres. Affaldsplanen tager udgangspunkt i den nationale Ressourcestrategi.

Udviklingen i affaldsmængderne i Tønder Kommune
I affaldsplanen er der foretaget en vurdering af de forventede affaldsmængder til genanvendelse, forbrænding og deponi i de kommende 12 år. I planperioden forventes en mindre forøgelse af affaldsmængden til forbrænding. Vi forventer, at den eksisterende kapacitet til forbrænding vil være tilstrækkelig i planperioden.

Den procentvise andel af affaldsmængden, som deponeres, er gennem de seneste 10-15 år faldet. Set ud fra den danske affaldsmodel, hvor deponering er den lavest prioriterede håndtering af affaldet, forventes det, at affaldsmængderne til deponering fortsat reduceres. Vi forventer derfor, at den eksisterende kapacitet til deponi vil være tilstrækkelig i planperioden.

Affaldsanlæg i Tønder Kommune
Tønder Forsyning A/S står for håndteringen af affald i kommunen og for de forskellige affaldsanlæg.

Tønder Deponi
Tønder Deponi modtager affald, der er egnet til deponering som lettere forurenet jord, der ikke kan genanvendes, og asbestaffald.
Deponiet bruges desuden til omlæsning af dagrenovation, dagrenovationslignende affald og forbrændingsegnet affald fra private husholdninger og erhverv.

Affaldet køres efterfølgende til det forbrændingsanlæg Tønder Forsyning har aftale med, I øjeblikket er der aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk.

Affaldsforbrænding
Vi har ikke noget anlæg til forbrænding af affald i Tønder Kommune. Kommunens brændbare affald bliver afsat til forbrændingsanlæg i andre kommuner. I øjeblikket er der kontrakt med Sønderborg Kraftvarmeværk.

Genbrugsafdeling og genbrugsbutik
Tønder Genbrugscenter står for indsamlingen og behandlingen af storskrald for private husstande. Storskraldet bliver sorteret og det, der kan genbruges, bliver sammen med genbrugsaffald fra genbrugspladserne solgt i forsyningens genbrugsbutik i Tønder.

Genbrugsafdelingen sorterer også pap, papir og plastfolie fra de private husholdninger og kommunale institutioner. Den indsamler og makulerer fortroligt papir fra genbrugspladser og kommunale institutioner samt presser dåser, flamingo, plast, pap og papir.

Genbrugspladser
Der er fem genbrugspladser i Tønder Kommune. Genbrugspladserne drives af Tønder Forsyning A/S. Alle borgere og virksomheder i kommunen kan benytte genbrugspladserne. Virksomheder skal være tilmeldt genbrugspladsordningen og betale for at bruge genbrugspladsen. Der må højst afleveres affald svarende til, hvad en gennemsnitlig husstand producerer fordelt på affaldstyper, sammensætning og mængde. Affaldet skal sorteres i henhold til de gældende retningslinjer, der er beskrevet i kommunens regulativer.

Formålet med genbrugspladserne er for det første, at give service til borgere og erhverv, så de kan komme af med det affald, der naturligt opstår i en privat husholdning eller mindre virksomhed. For det andet sikre, at der sker en øget sortering i de forskellige containere. Dermed går så meget affald som muligt til genanvendelse, og mængden til forbrænding og deponering minimeres. 
Genbrugspladserne dækker behovet i kommunen. Der er ikke planer, om at ændre i antallet af genbrugspladser.

Grenpladser
Foruden de fem genbrugspladser er der også 13 grenpladser i kommunen. Her kan der afleveres have- og grenaffald. Vi vurderer løbende behovet for grenpladser og om der skal tilbydes en anden ordning til have- og grenaffald.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Status

Kommuneplan 2017-2029 er i intern høring fra den 15.2.2018 til og med 28.2.2018.