Vindmøller i Tønder Kommune

Vindmøller i Tønder Kommune.

Der er ultimo 2018 opstillet og nettilsluttet i alt 248 vindmøller i Tønder Kommune med en samlet installeret effekt på 175 MW. I nærværende kommuneplan udpeges ingen nye vindmølleområder og der reduceres samtidigt heller ikke i antallet af eksisterende vindmølleområder, som medfører en reduktion i selve kapaciteten.

Desuden er der ultimo 2018 opstillet og nettilsluttet i alt 74 husstands-, mini- og mikrovindmøller i Tønder Kommune med en samlet installeret effekt på 977 kW.

Afsnittet indeholder:

Tønder Kommunes eksisterende vindmøller, herunder husstands-, mini- og mikrovindmøller er underlagt en lang række almene retningslinjer, der er gengivet i det følgende:

Placering af vindmøller; naboforhold
Retningslinje 8.6.1

Bestemmelserne, der er formuleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, Vindmøllebekendtgørelsen, finder altid anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

Der må ikke gives tilladelse til vindmøller nærmere nabobeboelse end fire gange vindmøllens totalhøjde.

Det skal sikres, at nabobeboelser ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid.

Placering af vindmøller; natur-, landbrugs- og landskabsforhold
Retningslinje 8.6.2

Vindmøller skal fortrinsvis opstilles i grupper af mindst tre vindmøller i et let opfatteligt geometrisk mønster i forhold til landskabet.

Vindmøller skal placeres på rette linjer og med samme indbyrdes afstand. Ved 5 eller flere vindmøller kan vindmøllerne opstilles i en buet række.

Vindmøller i en gruppe skal have ensartet størrelse, navhøjde, rotordiameter, udseende, omdrejningstal, omløbsretning og være 3-bladet samt etableres med horisontal akse.

Det visuelle forhold mellem tårn og rotordiameter på vindmøller skal være harmonisk. Alle dele af en vindmølle skal farvesættes med samme lysegrå, ikke reflekterende farve. Der må ikke være reklamer på vindmøller, dog tillades vindmølleproducentens firmanavn og logo i begrænset størrelse på nacellen.

Ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, skal redegørelsen for planforslaget belyse anlæggenes påvirkning af landskabet. Det skal oplyses, hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig.

Vindmøller skal placeres i forhold til andre planlagte og eksisterende vindmøller og vindmøllegrupper skal placeres under hensyntagen til, at de fremtræder tydeligt adskilte i landskabet.

Vindmøller skal placeres og udformes under hensyntagen til det åbne lands interesser, herunder især hensynet til natur- og kulturlandskaber samt nabo- og jordbrugsinteresser.

Ved placeringen af vindmøller og de tilhørende anlæg, adgangsveje og arbejdsarealer skal arealforbruget minimeres og de jordbrugsmæssige interesser tilgodeses. Vejene skal så vidt muligt anlægges langs naturlige skel i landskabet.

Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver generelt en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Der må ikke planlægges for vindmøller i internationale naturbeskyttelsesområder.

I forhold til øvrige større tekniske anlæg, herunder eksempelvis solcelle- og solvarmeanlæg, biogasanlæg, skal vindmøller placeres, så samspillet mellem disse i forhold til landskabet er harmonisk.

Transformerstationer skal så vidt muligt placeres i tilknytning til anden bebyggelse i området eller indpasses i landskabet.

Placering af vindmøller; tekniske forhold
Retningslinje 8.6.3

Vindmølle: En vindmølle råder over en nominel effekt >25 kW, et rotorareal >200 m², en totalhøjde >25 meter og <150 meter.

Der må kun fastsættes retningslinjer i kommuneplanen for områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 150 meter eller derover, hvis vindmøllerne er til forsøgsformål. Ved vindmøller til forsøgsformål forstås:

  • 0-Serie vindmøller
  • Vindmøller, der er prototypecertificeret
  • Vindmøller, der er ombygget til brug for forsøg i henhold til bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning af vindmøller i Danmark.

Vindmøller kan placeres i en afstand af 1 gange møllens totalhøjde fra overordnede veje eller jernbaner hen til mølletårnets yderste begrænsning - dog med et tillæg på 10 meter i forhold til jernbaner. For veje, der er pålagt byggelinjer, fastsættes afstanden fra disse. I en zone mellem 1 og 1,7 gange vindmøllens totalhøjde kan der optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål. Vejdirektoratet og Banedanmark kan i konkrete tilfælde fremkomme med specifik begrundelse for at placere vindmøllen længere væk end 1 gange vindmøllens totalhøjde.

Større tekniske anlæg, herunder vindmøller, master mv., med en totalhøjde på 100 meter eller mere skal, i henhold til luftfartsloven, anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis disse ønskes opført inden for et hindringsplan. Opførelsen af projektet må ikke påbegyndes, før der af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er udstedt en attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Herunder skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) særskilt underrettes og partshøres om planerne.

Der må ikke opstilles vindmøller i kystnærhedszonen, hvis Søfartsstyrelsen kan påvise, at dette kan have væsentlige negative konsekvenser for afviklingen af skibstrafikken eller med hensyn til driften af fyr og sømærker.

Vindmøller skal som udgangspunkt overholde en respektafstand på 1 gange vindmøllens totalhøjde (vælteafstand) til servitutbæltet langs naturgastransmissionsledninger og højspændingsledninger.

Det skal sikres, at vindmøller, der har været ude af drift i mere end 1 år eller som udgår af varig drift, fjernes uden udgift for det offentlige. Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende fundamenter og veje fjernes til 1 meter under terræn og arealet reetableres. Dette skal tinglyses på ejendommen og skal stilles som vilkår i byggetilladelsen og/eller lokalplanen. Det er den til enhver tid værende ejer af ejendommen, der har byrden.

Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede radiokædeforbindelser.

Inden der planlægges eller gives tilladelse til opstilling af vindmøller inden for radiokædetracéer skal den pågældende radiokædeoperatør underrettes og partshøres.

Sendeudstyr til radio- og telekommunikation kan anbringes i vindmølletårne, hvis det ikke er synligt og dermed ikke skæmmer arkitekturen på den enkelte vindmølle.

Støjkonsekvensområder skal fastlægges i forbindelse med den konkrete planlægning for de enkelte vindmølleområder og respekteres. Inden for denne zone må der ikke i lokalplanlægningen udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener forbundet hermed.

Vindmølleområder skal friholdes for byggerier, anlæg og andre tekniske anlæg, herunder husstandsvindmøller mv., der kan hindre opstilling af store vindmøller.

Ved placering af vindmøller inden for en radius af 5 kilometer fra forsvarets skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) underrettes og partshøres om planerne.

Placering af husstandsvindmøller
Retningslinje 8.6.4

Husstandsvindmølle: En husstandsvindmølle udgøres af en mindre vindmølle med en nominel effekt <25 kW, et rotorareal <200 m² og en totalhøjde >8,5 meter og <25 meter.

Det er alene husstandsvindmøller i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, der kan opstilles på baggrund af en landzonetilladelse, jf. Planlovens § 35, uden forudgående planlægning.

En husstandsvindmølle skal opstilles enkeltvis. Opføres en husstandsvindmølle ikke i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg, dvs. fritstående, kræver det, som for alle andre vindmøller, en udpegning i kommuneplanen samt retningslinjer for områdets anvendelse.

I boligområder i byzone eller i sommerhusområder vil en husstandsmølle, på grund af støj og skyggekast, ofte være omfattet af krav om miljøvurdering og forudsætte kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurderingsrapport (miljørapport og miljøkonsekvensrapport) og § 25-tilladelse.

Husstandsmøller kan etableres med enten horisontal eller vertikal aksel (vindturbine).

Alle elproducerende vindmølletyper er omfattet af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, og der skelnes ikke mellem horisontal- og vertikalakslede vindmøller.

Husstandsvindmøller med et rotorareal over 5 m² indebærer, at der skal screenes for pligt om miljøvurdering.

Alle dele af en husstandsvindmølle skal farvelægges med samme lysegrå, ikke reflekterende farve. Der må ikke være reklamer på husstandsvindmøllen, dog tillades vindmølleproducentens firmanavn og logo i begrænset størrelse på navcellen.

Husstandsvindmøller må ikke opstilles inden for internationale naturbeskyttelsesområder og bevaringsværdige landskaber i kystområder.

Ved opstilling langs veje og jernbaner og i disses sigtelinjer skal husstandsvindmøller placeres, så de ikke udgør en unødig risiko for trafiksikkerheden.

Det skal sikres, at husstandsvindmøller, der er varigt ude af drift, fjernes af mølleejer, inden 1 år efter driften er ophørt. Ved nedtagning af husstandsvindmøller skal tilhørende fundamenter fjernes til 1 meter under terræn og arealet reetableres.

Der må ikke opstilles husstandsmøller, der kan hindre en udnyttelse af områder til store vindmøller.

Placering af mini- og mikrovindmøller
Retningslinje 8.6.5

Mini- og mikrovindmøller: Mini- og mikrovindmøller udgøres af mindre vindmøller med en nominel effekt <25 kW, et rotorarealet <5 m² og en totalhøjde <8,5 meter.

Mini- og mikrovindmøller, der kan etableres med enten horisontal eller vertikal aksel, må ikke opstilles inden for internationale naturbeskyttelsesområder, værdifulde landskaber, uforstyrrede landskaber, kirkelandskaber, kystnærhedszonen eller værdifulde kystlandskaber med mindre det vurderes at påvirkningen er ubetydelig.

Efter en konkret vurdering kan mini- og mikrovindmøller opstilles inden for udpegede kulturmiljøer, såfremt vindmøllen ikke er i strid med udpegningens formål.

Mini- og mikrovindmøller skal være refleksfri og må ikke belyses. Mini- og mikrovindmøller skal nedtages, hvis de har været ude af drift i mere end 1 år.

Enkeltstående mini- og mikrovindmøller med et rotorareal under 5 m² er ikke omfattet af krav om miljøvurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Redegørelsen for Tønder Kommunes eksisterende vindmøller, herunder husstands-, mini- og mikrovindmøller:

Der redegøres for:

Vindmøllernes placering i forhold til naboer

Vindmøller må ikke opstilles nærmere boliger end fire gange vindmøllens totalhøjde for at undgå visuelle gener såsom refleks og skyggekast.

Bestemmelserne, der er formuleret i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, Vindmøllebekendtgørelsen, finder altid anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

Det skal sikres, at nabobeboelser ikke udsættes for skyggekast fra roterende vindmøllevinger i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid og under hensyn til meteorologiske forhold og årstider.

Vindmøllernes placering i forhold til tekniske anlæg

Vindmøller må som udgangspunkt ikke placeres nærmere veje og jernbaner end 1 gange vindmøllens totalhøjde. Hvis der foreligger konkrete sikkerhedsmæssige problemer såsom distraktion af trafikanter, kan afstandskravet blive større. Ved placeringer mellem 1 og 1,7 gange vindmøllens totalhøjde fra veje og jernbaner skal Vejdirektoratet og Banedanmark høres.

Af hensyn til risikoen ved lynnedslag og gensidige påvirkninger skal høje konstruktioner som udgangspunkt placeres i en afstand fra naturgastransmissionsledninger og højspændingsledninger på mindst 1 gange konstruktionens maksimale højde. Hvis høje konstruktioner ønskes placeret nærmere end den angivne afstand, skal ledningsejerne informeres for at kunne vurdere, om jordingsanlægget er tilstrækkeligt eller skal suppleres.

Vindmøller må ikke opstilles, så de forstyrrer overordnede radiokædeforbindelser. Som udgangspunkt må der derfor ikke opstilles vindmøller nærmere end 200 meter fra sigtelinjen mellem to positioner i en radiokæde, alt afhængig af radiokædeforbindelsens robusthed. Inden der planlægges for eller gives tilladelse til opstilling af vindmøller inden for radiokædetracéer, skal den pågældende radiokædeoperatør derfor underrettes og partshøres.

Vindmøller må ikke opstilles, så de giver risiko ved brug af flyvepladser eller giver gener for radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten. Som udgangspunkt kan der ikke opstilles vindmøller inden for en radius af 5 kilometer fra en godkendt flyveplads og 600 meter fra et radionavigationsanlæg, medmindre Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, herunder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), har godkendt det.

Konstruktioner med en totalhøjde mellem 100 og 150 meter skal afmærkes, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finder det påkrævet. Afmærkningen kan omfatte forskellige typer af lysafmærkning og kontrastfarver på tårn og vinger, f.eks. rødmalede vingespidser. Lysafmærkning kan f.eks. bestå af et fast rødt lys på nacellen med en intensitet på ca. 10 candela (1 candela svarer til lysintensiteten fra ét stearinlys). For at opnå 360 graders dækning skal der påsættes 2 lamper øverst på nacellen. Lyset må ikke afskærmes nedad.

Opstillingen af en vindmølle på 100 meter eller mere skal anmeldes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden må en vindmølle ikke opstilles, inden sagen er behandlet, og der af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er udstedt en attest om, at vindmøllen ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) skal underrettes og partshøres om planerne.

Vindmøllernes placering i forhold til natur, kultur,  landskab og jordbrug

For at udnytte vindpotentialet optimalt og samtidig undgå unødig indvirkning fra vindmøllerne på landskab, natur og naboer skal vindmøller fortrinsvis opstilles samlet i grupper i let opfattelige geometriske formationer.

Vindmøller skal enkeltvis og sammen i en vindmøllepark gives et harmonisk udseende, herunder et harmonisk harmoniforhold, dvs. forholdet mellem vindmøllens tårn og vinger. Vindmøller i et vindmølleområde skal fremstå som en klart sammenhængende park. Vindmølleparker skal koordineres landskabeligt med andre vindmøller og vindmølleparker samt øvrige tekniske anlæg. Vindmølleparker skal fremtræde adskilte i landskabet med et indbyrdes harmonisk samspil, eksempelvis ved at rækkernes hovedretning er ens.

Moderne vindmøller er synlige over store afstande og kan have en væsentlig indflydelse på landskabet omkring dem. Som hovedregel anses kyst- og morænelandskaber for komplekse til at kunne rumme vindmøller, mens storskalalandskaber anses for bedre egnet til opstilling af vindmøller. I mange landskabstyper kan der være særlige geologiske, landskabsmæssige eller kulturhistoriske elementer, der vil være sårbare over for opstilling af vindmøller, og som derfor kræver en særlig stillingtagen.

Vindmøller skal opstilles uden for områder, der er beskyttet jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Hvis der opstilles vindmøller i områder, der er udpeget som økologiske forbindelseslinjer og potentiel natur, må vindmøllerne ikke forringe mulighederne for at oprette nye naturområder eller hindre, at der skabes sammenhænge mellem eksisterende naturområder. Ligeledes gælder ved opstilling af vindmøller inden for områder, der er udpeget til lavbundsarealer, at vindmøllerne ikke må forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

For vindmøller, der placeres i nærheden af Natura 2000-områder eller i områder, der indeholder arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, skal der laves en konsekvensvurdering i henhold til Habitatdirektivet, hvis det ikke kan afvises, at vindmøllerne vil kunne have en væsentlig indvirkning på de udpegede arter.

Vindmøller skal placeres uden for sø- og åbeskyttelseslinjer, beskyttede diger og uden for beskyttelseszoner for fortidsminder. Vindmøller må ikke placeres inden for skovens nærzone (30 meter). Placering inden for den yderste del af skovbyggelinjen (30-300 meter) kan kun ske efter en nærmere vurdering.

For de udpegede områder med kulturhistoriske værdier er udgangspunktet, at der kun må opstilles vindmøller, hvis de beskyttelses- og bevaringsmæssige interesser ikke tilsidesættes. Inden for områder, der er udpeget som kirkeomgivelser, bør man så vidt muligt undgå opstilling af vindmøller. Uden for kirkeomgivelserne skal forholdene vedrørende indsigt til kirken og udsyn fra kirkegården undersøges nærmere ved opstilling af vindmøller. Eventuelle fortidsminder i vindmølleområdet er omfattet af Museumsloven, og det anbefales, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, inden anlægsarbejdet går i gang.

Det skal tilstræbes, at vindmøller ikke forstyrrer oplevelsen af kirker, fredede bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer eller landskaber af betydning f.eks. kulturlandskaber. Det betyder, at miljøvurdering og lokalplanarbejdet i særlig grad skal vurdere konsekvenserne i forhold til de kulturhistoriske interesser f.eks. gennem visualiseringer.

Opstilling af vindmøller skal ske under hensyntagen til den eksisterende jordbrugsmæssige anvendelse af et område. Inden for et vindmølleområde eller lokalplanområde til vindmøller kan den jordbrugsmæssige anvendelse fortsætte som hidtil, og i planlægningen for vindmøller skal hensynet til landbrugsdriften indgå. Det kan f.eks. ske ved at anlægge servicevejene til vindmøllerne på en sådan måde, at de generer markdriften mindst muligt.

Vindmøller i Tønder Kommune

Eksisterende vindmøller 1988-2018

I Tønder Kommune er der ultimo 2018 opstillet i alt 248 vindmøller med en samlet installeret effekt på 175 MW.

Heraf råder 227 vindmøller, der er nettilsluttet i tidsrummet 1988 til 2001, over en installeret effekt mellem 26 og 999 kW pr. vind- mølle. I alt råder disse vindmøller over en samlet installeret effekt på 135 MW. Til sammenligning er der opstillet i alt 20 vindmøller med en installeret effekt over 1.000 kW. Disse vindmøller blev nettilsluttet i perioden 1995 til 2018 og råder over en samlet installeret effekt på 40 MW.

Den nyeste vindmølle blev nettilsluttet den 18. februar 2018, Vindtved, og har en effekt på 3.600 kW, en navhøjde på 87 meter, en rotordiameter på 126 meter og producerede 567.937,80 kWh i juli 2018. Til sammenligning blev den ældste vindmølle nettilsluttet den 1. februar 1988, Randerup, og har en effekt på 180 kW, en navhøjde på 23,2 meter, en rotordiameter på 30 meter og producerede 15.710,50 kWh i juli 2018.

I takt med vindmølleudbygningen i kommunen er produktionen i løbet af de seneste 20 år steget fra 84.245.503 kWh i 1996 til 252.016.930 kWh i 2016. I 1996 var der opstillet vindmøller med en samlet installeret effekt på 66,5 MW, mens der i 2016 var op- stillet vindmøller med en samlet installeret effekt på 153 MW.

Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller er mindre vindmøller, der opstilles i umiddelbar tilknytning (en afstand op til ca. 20 meter) til eksisterende bebyggelse. Husstandsvindmøller har et rotorareal op til 200 m², dvs. en maksimal rotordiameter på 15,96 meter.

Hvis husstandsmøller placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, kan de opstilles uden forudgående planlægning og alene på baggrund af en landzonetilladelse. "Umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse" betyder, efter hidtidig praksis, at en husstandsmølle opføres inden for ca. 20 meter fra eksisterende bygningsanlæg. Det er dog ikke afstanden alene, der afgør, hvorvidt en bygning vurderes at opfylde de rette betingelser. Det beror på en samlet vurdering af, om vindmøllen sammen med ejendommens bebyggelse kan opfattes som en samlet enhed i landskabet.

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at placere vindmøllen i en afstand fra ejendommen, der mindst svarer til vindmøllens totalhøjde.

I sagsbehandlingen skal der tages størst muligt hensyn til nabobeboelser og til øvrige interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder især de landskabelige værdier. Landskabsanalyser og visualiseringer skal i tvivlstilfælde sikre, at der ved opførelse af husstandsmøller i det åbne land tages de nødvendige landskabelige hensyn.

I og ved afgrænsningen til landsbyer og andre boligområder kan der være begrænsninger i mulighederne på grund af nærheden til naboer, og i landsbyerne kan der være særlige kulturmiljømæssige hensyn at tage.

Alle elproducerende vindmølletyper er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, og der skelnes ikke mellem horisontal- og vertikalakslede vindmøller. Enkeltstående vindmøller med et rotorareal over 5 m² er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). For husstandsmøller kan screeningen med fordel koordineres med landzonesagsbehandlingen efter Planlovens § 35.

Rotorarealet for en vertikalakslet vindmølle er defineret som højden af "vingen" (cylinderen) multipliceret med bredden at rotoren.

Mini- og mikrovindmøller

Mini- og mikrovindmøller er mindre vindmøller, der opstilles i umiddelbar tilknytning (en afstand op til ca. 20 meter) til eksisterende bebyggelse. Mini- og mikrovindmøller har et rotorareal mellem 1 og 5 m², dvs. en maksimal rotordiameter på 2,52 meter.

Alle elproducerende vindmølletyper er omfattet af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, og der skelnes ikke mellem horisontal- og vertikalakslede vindmøller. Mini- og mikrovindmøller er dog ikke omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Rotorarealet for en vertikalakslet vindmølle er defineret som højden af "vingen" (cylinderen) multipliceret med bredden at rotoren.