Højspændingsledninger

Tønder Kommune er ikke myndighed for planlægning og anlæg af nye højspændingsledninger. Kommuneplanen skal fastlægge arealreservationer til fremtidige udbygninger/renoveringer af højspændingsledningsnettet.

Fokus på Højspændingsledninger
Højspændingsledninger er vitale anlæg i kommunens forsyning.

Udbygning og renovering af højspændingsledninger skal tage hensyn til den fortsatte teknologiske udvikling, miljøet, landskabet og samfundsøkonomien.

Tønder Kommune vil arbejde for at nye højspændingsledninger udføres som jordkabler frem for luftledninger for at reducere indvirkningen på det omkringliggende miljø, naturen og befolkningen mest muligt.

Overordnede mål
Tønder Kommune sikrer at nye og eksisterende arealreservationer til etablering af højspændingsledninger samt afstands- og sikkerhedsbestemmelser omkring højspændingsledninger respekteres.

Tønder Kommune sikrer, at nye og eksisterende arealreservationer til etablering af højspændingsledninger samt afstands- og sikkerhedsbestemmelser omkring højspændingsledninger respekteres.

Tønder Kommune vil arbejde for at nye højspændingsledninger udføres som jordkabler frem for luftledninger for at reducere indvirkningen på det omkringliggende miljø, naturen og befolkningen mest muligt.

Mål for højspændingsledninger
Vi vil:

 • arbejde for at nye højspændingsledninger bliver etableret som jordkabler frem for luftledninger.  

Handlinger
Vi:

 • sikrer arealreservationer til udbygning og renovering af højspændingsledninger.
 • siikrer at respektafstande og sikkerhedsbestemmelser omkring højspændingsledninger overholdes.
 • skrer at distribution af energi sker med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.
 • sikrer, at der anvendes et forsigtighedsprincip i forhold til magnetfelter og folkesundhed.

Der er retningslinjer for:

Endrup-grænsen: 400 kV el-forbindelse til Tyskland 
Retningslinje 8.4.1
Der reserveres et areal/tracé til 400 kV højspændingsledningen fra kommunegrænsen til Esbjerg Kommune nordvest for Frifelt (Skærbæk) til den dansk-tyske grænse sydøst for Tønder by. 

Konsekvenszoner
Retningslinje 8.4.2
Inden for nedenstående konsekvenszoner må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom anvendelse, herunder til spredt bebyggelse.

 • Omkring luftledninger større end 150 kV fastlægges en vejledende konsekvenszone på 2 x 50 meter.(*)
 • Omkring luftledninger fra 60-150 kV fastlægges en vejledende konsekvenszone på 2 x 25 meter.
 • Omkring jordkabler større end 150 kV fastlægges en vejledende konsekvenszone på 2 x 10 meter.
 • Omkring jordkabler fra 60-150 kV fastlægges en vejledende konsekvenszone på 2 x 4 meter.

(*) Bredden skal forstås således, at står der eksempelvis 2 x 50 meter, betyder det 50 meter på hver side af ledningen.

Inden for de afmærkede tracéer for højspændingsledninger må der ikke ske tiltag, der vil forhindre en udbygning, vedligeholdelse eller kabellægning af højspændingsledningerne.

Større tekniske anlæg, herunder eksempelvis vindmøller, antenner, skorstene, lysmaster mv., skal som udgangspunkt overholde en afstand på 1 gange konstruktionens totalhøjde (vælteafstand) til konsekvenszonen langs højspændingsledninger.

Respektafstande  
Retningslinje 8.4.3
Ved arbejde i nærheden af luftledninger og luftkabler må den vandrette respektafstand og de lodrette respektafstande ikke overskrides, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg (BEK nr. 1112 af 18/08/2016). 

Den vandrette respektafstand er 3 meter fra jorden.De lodrette respektafstande er:

 • 6 meter fra yderste leder for højspændingsluftledninger mellem 10-40 kV. (figur indsættes her)
 • 15 meter fra yderste leder for højspændingsluftledninger over 40 kV. (figur indsættes her)

Kørsel med eller anvendelse af landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovenstående respektafstande, hvis maskinens højde inklusive personer, der befinder sig på maskinen, ikke er større end 4,5 meter ved elektriske højspændingsanlæg.

Forsigtighedsprincip
Retningslinje 8.4.4
Der må ikke opføres boliger eller institutioner inden for en afstand af højspændingsledninger, hvor magnetfeltet overstiger 0,4 µT (mikrotesla), jf. Forsigtighedsprincippet, uden den nødvendige udredning om henvisning til relevant og opdateret viden om magnetfelter og sundhedsrisiko.

Redegørelsen beskriver forudsætninger for og placering af højspændingsledninger og den beskriver grundlaget for udbygning af transmissionsnettet.Redegørelsen beskriver forudsætninger for og placering af højspændingsledninger og den beskriver grundlaget for udbygning af transmissionsnettet.

Afsnittet beskriver:

Placering af højspændingsledninger 
Elnettet skal transportere og distribuere elektricitet fra elproduktionsanlæggene til el-forbrugerne. Højspændingsledninger føres typisk som luftledninger gennem det åbne land, hvor de i kraft af masternes størrelse og ledningernes længde er meget iøjnefaldende og dominerende i landskabsbilledet. Af hensyn til de landskabelige interesser bør mulighederne for kabellægning af højspændingsledninger udnyttes, så vidt som det er teknisk og økonomisk forsvarligt.

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at det i planlægningen bør tilstræbes at undgå placering af nyt byggeri tæt på vekselstrømshøjspændingsledninger. Det gælder såvel luft- som jordledninger. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der på det nuværende grundlag kan fastsættes normer for magnetfelteksponering fra højspændingsanlæg. Dvs. normer for den elektriske kraft magnetfeltet omkring højspændingsledninger udstråler.

Inden for konsekvenszonerne må der som hovedregel ikke udlægges områder til miljøfølsom arealanvendelse eller til spredt bebyggelse. En fravigelse af reglen kan kun kan finde sted, såfremt planmyndigheden eller bygherren kan sandsynliggøre, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

Høje anlæg, vindmøller, antenner, høje bygninger samt træer, som forventes at opnå en større højde end ledningsnettet, bør placeres i en vandret afstand fra højspændingstracéens respektafstand, der svarer til genstandens højde over terræn, således at der ikke opstår driftsforstyrrelser på elnettet, hvis anlægget vælter over tracéet.

For samtlige ledningsanlæg er der fastsat lodrette og vandrette respektafstande, som hverken personer, værktøj eller materiel må komme indenfor uden særlig tilladelse fra ejeren af ledningsanlægget, jf. Figur 1. Respektafstandene er fastsat for at give betryggende sikkerhed ved arbejde i nærheden af elektriske ledningsanlæg.
I kommuneplanen er optaget de eksisterende 60 kV og 150 kV luftledninger. Energinet planlægger en ny 400 kV el-forbindelse fra Endrup i Esbjerg Kommune til den dansk-tyske grænse.

Endrup-grænsen: 400 kV el-forbindelse til Tyskland
(Kilde: Energinet.dk)
De politiske retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet i Danmark er en del af den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften fra den 17. november 2016 (PSO-aftale).

I aftalen indgår, at:

 • Det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV som udgangspunkt bevares som luftledninger. Der kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse.
 • De seks konkrete projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes (heraf er tre gennemført).
 • Nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af 132-150 kV-net i nærheden af 400 kV-luftledninger.
 • Nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler.

Ovenstående rammer vil fremadrettet blive grundlag for valg af løsninger på konkrete anlægsprojekter og for Energinets planer for udviklingen af eltransmissionsnettet, der er formuleret i Reinvesterings-, udbygnings- og saneringsplan 2017 (RUS 17) og Perspektivplaner.

De tidligere rammer fra 2008 indebar blandt andet en kabellægning af eksisterende 132/150 kV transmissionsnet. Historiske planer baseret på disse rammer er Kabelhandlingsplanen fra 2009 og opfølgningen i Netudviklingsplan 2013.
De nye rammer betyder konkret, at kabelhandlingsplanen fra 2009 ikke gennemføres.

Baggrund for projektet
Hele Europa er midt i en grøn omstilling af energisystemerne, hvilket betyder, at der fremover kommer meget mere strøm som ’vinden blæser’, ’solen skinner’ mv. Sydeuropa har meget solenergi, Norge og Sverige har meget vandkraft og nogle lande har meget biomasse som halm og træflis. Danmarks styrke er vindkraft og effektive og fleksible kraftværker. Vi har allerede i dag mange timer og dage, hvor vindmøllerne producerer mere, end danskerne selv kan aftage. Det er en god forretning for danske el-producenter at kunne sælge strøm til forbrugere i nabolande, når det blæser meget herhjemme. Omvendt eksisterer dage, hvor det ikke blæser, og hvor det er godt for de danske forbrugere at kunne købe strøm fra danske kraftværker, udenlandske vindmølleparker, solcelleanlæg mv.
Indpasningen af mere vedvarende energi har den konsekvens, at meget mere strøm skal kunne transporteres over meget længere afstande - og over landegrænser - for at komme fra producenterne til forbrugernes stikkontakter. Derfor planlægger man i Danmark og resten af Europa en udbygning af elnettene.

Som et led i denne udbygning vil Energinet sammen med tyske TenneT TSO GmbH opføre en ny 400 kV luftledning over landegrænsen. På dansk side vil forbindelsen gå langs den jyske vestkyst fra Endrup ved Esbjerg ned til grænsen. Syd for grænsen udbygger TenneT det nordtyske elnet og bygger en ny højspændingsstation i Klixbüll ved Niebüll.

Teknisk beskrivelse

 • Forbindelsen går fra højspændingsstationen ved Endrup i Esbjerg Kommune og ned til den tyske grænse.
 • Den danske del af forbindelsen er ca. 75 km lang, heraf føres ca. 40 kilometer gennem Tønder Kommune.
 • Projektet gennemføres i samarbejde med det tyske transmissionsselskab TenneT TSO GmbH, som bygger sydfra fra Brunsbüttel nord for Elben og op til grænsen.
 • TenneT TSO GmbH bygger en ny højspændingsstation i Klixbüll.
 • Forbindelsen vil øge handelskapaciteten over landegrænsen fra 2.500 MW til 3.500 MW.

Den 30. oktober 2017 modtog Energinet godkendelse af projektet fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den såkaldte § 4 godkendelse.

Miljøvurdering og VVM-proces
Energinet skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet vil blive udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i form af et landsplandirektiv. 

Højspændingsledningen forventes i drift ultimo 2022.