Klima og energi

Tønder Kommune ønsker at tilbyde en sikker, miljøvenlig og økonomisk energiforsyning og klimatilpasning. Både på energi- og på klimaområdet sker udviklingen i dialog med borgere og interessenter og i et samarbejde på tværs af nabokommuner.

Energi
Miljøvenlig og økonomisk energiforsyning
Vi ønsker at opnå uafhængighed af fossile brændsler i energiforsyningen. Tønder Kommune vil fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning af el. Derfor satser vi på udbygning af såvel den kollektive varmeforsyning som udbygning af vedvarende energianlæg.
Energianlæg tilpasses omgivelserne
Med nye tekniske muligheder for vedvarende energiforsyning opstår der behov for nye og større tekniske anlæg. Vedvarende energianlæg er pladskrævende og synlige i landskabet. Tønder Kommune har arealressourcer til etablering af store tekniske anlæg. Dog skal natur- og landskabsinteresser, jordbrugs- og beskyttelsesinteresser sikres stor opmærksomhed. Det er vores ønske at planlægge med størst mulig hensyntagen til omgivelserne miljø- og støjmæssigt og med visuel tilpasning af anlæggene.

Energiplanen bliver til i samarbejde på tværs af kommuner
Et samarbejde på tværs af kommuner i Sønderjylland om en fælles strategi- og energiplan skal sikre mere viden om udfordringer og bæredygtige løsninger. Det kan medvirke til bedre beslutninger, når der i de kommende år skal investeres store summer lokalt i nye produktionsanlæg, infrastruktur og energibesparelser. Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner arbejder sammen med forsyningsselskaberne SE og Arwos på at etablere et fælles energisekretariat. Vi ønsker at samarbejde om energiplanens anbefalinger på tværs af kommunegrænserne.

Klima
Klimatilpasning skal beskytte borgere og omgivelser
Klimaændringer betyder mere regn, mere vind, højere temperaturer, vandstandsstigninger og flere hændelser med ekstremt vejr. Derfor stiller vi nye krav til klimatilpasning. Vi arbejder på at få overblik over områder der kan trues af oversvømmelser. Derfor kortlægger vi både i by og i det åbne land og vi planlægger for at beskytte vores byer og omgivelser.

Vi skaber sammenhæng mellem klimatilpasning og byudvikling
Vi ser på muligheder for klimatilpasning, hver gang vi planlægger for byudvikling, ændringer af infrastruktur eller naturgenopretning. På den måde kan vi løbende tage hensyn til globale klimaændringer. Nye anlæg kan i mange tilfælde udformes så de samtidig får en rekreativ værdi til glæde for borgere, virksomheder og turister.

Vi samarbejder om klimatilpasning
Vi samarbejder på tværs af kommune- og landegrænser om klimatilpasning. Klimatilpasning er en fælles opgave for mange parter. Fagfolk, forsyning, organisationer samt borgere involveres. Bred opbakning omkring klimatilpasningsprojekter giver de bedste løsninger. Udvikling af byer, bygninger, landbrug og landskaber skal ske med blik for god klimatilpasning.

Kommunens første klimatilpasningsplan blev udarbejdet og politisk godkendt i 2014. Fremover er klimatilpasningsplanen en del af kommuneplanen.