Spildevand i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker rene vandløb og grøfter. Det kan betyde, at spildevandet fra ejendomme med udledning via septiktank skal have en bedre rensning af spildevandet. En række små renseanlæg i kommunen vil blive nedlagt og rensningen af spildevandet bliver samlet på større, færre og mere moderne renseanlæg. 

Styrker i forbindelse med rensning af spildevand
Tønder Kommune har en spildevandsplan med planer for udbygning og modernisering af anlæg. Der er i dag 17 renseanlæg med udledning i Tønder kommune. Det er planen om at opgradere og udbygge kapaciteten af renseanlæggene inden for de kommende fem år. Udbygningsplaner m.v. fremgår af spildevandsplanen.

Fokus for håndtering af spildevand 
Landsbyer og mindre samlede bebyggelser, der ikke er kloakerede, udleder spildevand direkte fra septiktanken til vejgrøfter, dræn og vandløb. Det kan give anledning til uhygiejniske og miljømæssigt uacceptable forhold. Hvis vi vil have renere vandløb, skal rensningen af spildevandet forbedres. Selv en landejendom med simpel spildevandsrensning i en septiktank kan medføre forurening.

De mindre renseanlæg er vanskelige at styre og optimere, og de udleder ofte deres spildevand til små vandløb. De små vandløb er ofte mere følsomme overfor udledning af spildevand, da vandføringen ofte er lille. I flere ældre bydele ledes regnvand og spildevand i samme kloak. Det kan medføre, at en del af spildevandet ved store regnskyl ledes direkte ud i vandløbet uden om renseanlægget. Vi forventer at antallet af store og ekstreme regnskyl bliver større i de kommende år, på grund af de varslede klimaændringer.

Overordnede mål for håndtering af spildevand
Vi vil i de kommende år undersøge mulighederne for at øge kloakering i landsbyer og mindre samlede bebyggelser. Samtidig ønsker vi, at nedlægge utidssvarende renseanlæg. Spildevandsrensningen vil blive samlet på få moderne renseanlæg, hvor vandløbene kun bliver påvirket i ubetydelig grad af udledningen. Målet er også at nedbringe udledninger fra kloakkerne ved store regnskyl.

Afsnittet indeholder:

Det er Tønder Kommunes mål at forbedre miljøkvaliteten i vandløb og grøfter. Vi vil forbedre spilde-vandsrensningen i ukloakerede områder og udbygge spildevandsrensningen på den bedst mulige måde for miljøet. Samtidigt skal der tages hensyn til arbejdsmiljø, økonomi og at kloaksystemet er velfungerende.

Driften af spildevandsrensningen i kommunens større byer har siden årsskiftet 2009 været varetaget af Tønder Forsyning A/S, der er et aktieselskab 100 % ejet af Tønder Kommune.

Mål for spildevand
Vi vil

 • leve op til de krav, der kommer i de statslige vand- og naturplaner.
 • få en forbedret spildevandsrensning i ukloakerede områder under hensyntagen til miljømæssige og økonomiske forhold.
 • arbejde mod en central rensestruktur med få større renseanlæg, der er økonomisk og miljømæssigt optimal.
 • sikre at kloakforsyningen kan opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme.
 • sikre at regn- og spildevand bortledes hurtigt og sikkert under normale vejrforhold.
 • i de fremtidige spildevandsplaner tage hensyn til de øgede regnvandsmængder som følge af klimaændringer.

Handlinger
Vi:

 • nykloakerer som hovedregel, så det sanitære spildevand bortledes til renseanlæg.
 • sikrer at tag- og overfladevand håndteres på egen grund. Hvor jordbunds- eller andre forhold gør dette umuligt
 • nykloakerer efter separatprincippet, dvs. sanitært spildevand afledes i en spildevandsledning, tag- og overfladevand afledes i en regnvandsledning.
 • tilslutter størst mulig antal ejendomme til nye kloakledninger, der etableres i forbindelse med centralisering af strukturen for renseanlæg.
 • kortlægger behov for yderligere kloakering i andre områder, der er længere væk fra kloakledningerne.
 • stiller som hovedregel krav om forbedret rensning ved omlægning af private spildevandsanlæg (nedsivning eller lign.).
 • forebygger hydrauliske skader i vandløb, grøfter og søer (dvs. oversvømmelser og erosion) ved udledning af overfladevand.
 • sikrer borgerinddragelse i beslutningerne.

I de kommende år vil der ske en forøgelse af de kloakerede områder i Tønder Kommune. Samtidig vil der ske renoveringer og udbygning af renseanlæg samt renoveringer af kloaknettet. Ved renoveringerne vil der blive taget hensyn til de klimaændringer der forventes, særligt de stigende regnmængder, der kommer.

Redegørelsen beskriver:

Ukloakerede landsbyer m.v.
Der er ikke et samlet overblik over, hvor mange landsbyer og mindre samlede bebyggelser, der udleder spildevand til vandløb og grøfter. Der skal ske en kortlægning af udledningerne og den bedste fremtidige rensning af spildevandet for områderne skal vurderes nærmere. Når vurderingerne er gennemført vil der blive udarbejdet spildevandsplaner i nødvendigt omfang.

Renseanlæg
Der er i dag 17 renseanlæg med udledning i Tønder kommune.
Det er planen at opgradere og udbygge kapaciteten af renseanlæggene inden for de kommende fem år. Udbygningsplaner m.v. fremgår af spildevandsplanen.

Kloaknettet
Der er forskellige kloaksystemer i Tønder Kommune:

 • Fælleskloakerede områder, hvor spildevand og regnvand løber i samme kloakledning frem til renseanlæg. Der kan være indbyggede overløbsbygværker i systemet, så der under kraftig regn afledes en del af spildevandet til vandløb og grøfter.
 • Separat kloakerede områder hvor spildevand og regnvand løber i hvert sit rørsystem. Spildevandet løber frem til renseanlæg, og regnvandet løber via regnvandsbassin og sandfang til et vandløb eller en grøft. Nyere byområder er ofte separat kloakerede
 • Spildevandskloakerede områder, hvor kun spildevand bortledes til renseanlæg. Typisk nedsives regnvandet på den enkelte ejendom. Landsbyer er ofte spildevandskloakerede.

Der er ca. 800 km kloakledninger, ca. 21.000 kloakbrønde, ca. 400 pumpestationer, 25 overløb og 26 bassiner i Tønder Kommune

Via kloaknettet ledes der årligt 6 mio. m³ vand til renseanlæggene i Tønder Kommune. Heraf udgør uvedkommende vand ca. 1.8 mio. m³.
Renovering og udbygning af kloaksystemer fremgår af spildevandsplanen.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Foto: Anette Mortensen.
Grøfter og mindre vandløb kan rumme et dyreliv, der er vigtig som fødedyr for fugle, frøer og fisk.Udledning af spildevand fra en ejendom til grøft, resultatet er uhygiejniske forhold og et dårligt levested for dyr og planter.
 

 

 Faktaboks

Spildevandsplanen

Tønder Forsynings hjemmeside