Det åbne land

Tønder Kommune har en storslået og særegen natur. Store og uforstyrrede landskaber som har meget forskellig karakter med marsk, bakkeøer, ådale og hedelandskaber, der giver muligheder for særlige oplevelser. Oplevelser der ikke fås andre steder i landet og som gør det åbne land i Tønder Kommune til noget unikt. Ved at benytte naturens ressourcer på en bæredygtig måde, kan vi leve af og værne om vores natur.

Landskabet er noget vi værner om
Tønder Kommune ønsker at bevare sine landskaber. Ikke ved at forhindre en udvikling, men ved at sikre en balancen mellem dem, der ønsker at benytte vores natur og dem, der bruger vores natur. Vi ønsker en udvikling, der sker i harmoni med landskabet, hvor vi indpasser nybyggeri og anlæg. Vi vil gerne formidle og øge forståelsen for vores landskab. Både det unikke åbne landskab vi har i marsken, langs kysten og på Rømø, men også det stille kulturlandskab i resten af kommunen. Vi værner om alle typer af landskaber i kommunen.

Skovrejsning skal bidrage til et aktivt friluftsliv og godt drikkevand
Tønder Kommune har udpeget arealer, hvor skovrejsning er mulig. Disse arealer er ofte tæt på byerne, hvor skov giver mulighed for et aktivt friluftsliv. Der er også udpeget arealer, hvor muligheden for skovrejsning kan sikre eller beskytte grundvandsressourcerne. Omvendt er der også udpeget arealer hvor skovrejsning ikke er mulig. Det kan være for at beskytte synlige natur- eller landskabsværdier.

Rent grundvand er en fælles ressource
I Tønder Kommune er der store grundvandsressourcer. Grundvandet har så høj kvalitet, at det kan drikkes uden særlig behandling. For at sikre denne ressource, prioriteres vandforsyningen til husstande, institutioner, landbrugsboliger og lignende højst. Det sker ved, at godt beskyttede grundvandmagasiner dybt nede i jorden, kun må benyttes til drikkevand. Vand til andre formål f.eks. vand til dyr og markvanding skaffes igennem andre former for boringer eller indvindinger.

Naturen er en afgørende del af Tønder-oplevelser
Inden for naturområderne tager vi afgørende hensyn til naturværdierne og arbejder på at forstærke forbindelserne imellem naturområderne. Tønder Kommune sikrer og forbedrer naturoplevelsen igennem projekter, der bevarer og forbedrer naturtilstanden både inden og uden for NATURA 2000 områderne. Naturen strækker sig på tværs af kommune- og landgrænser, og Tønder kommune fastholder og udvikler det faglige samarbejde både med vores nabokommuner og med Tyskland.

Nationalpark Vadehavet understøtter vækst og udvikling i kommunen
Vadehavet, Marsken og Rømø er ikke kun unik natur, landskaber og kulturområder. Områderne er også en del af Nationalpark Vadehavet og kan således også bidrage til at understøtte en bæredygtig vækst og udvikling i Tønder Kommune. Der er behov for, at vi beskytter de værdier, der kendetegne områderne, men vi må også give plads til en bæredygtig udvikling til gavn for vores kommune og til gavn for de mange gæster, der hvert år kommer for at opleve Vadehavet og Tønder Kommune.

Til toppen

Faktaboks

Natura 2000 Er fællesbetegnelsen for beskyttede naturområder i EU. Områderne bevarer beskyttede naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.