Ældre i Tønder Kommune

Ældre borgere skal have mulighed for en sund og aktiv hverdag. Ældre har en rolle at spille i fællesskabet og kan selv medvirke til at skabe gode fremtidige rammer for ældreliv. Tønder kommune samarbejder med den enkelte om at finde frem til, hvad borgeren selv kan klare og hvad borgeren har behov for hjælp til. Vi samarbejder også med foreninger og frivillige om at styrke fællesskabet og det sociale liv for ældre.

Styrker i ældreindsatsen
Selvom ældre får behov for hjælp fra kommunen til at klare daglige gøremål eller egen sundhed, er der både lyst og overskud til at medvirke i fællesskabet. Mange ældre deltager i frivillige aktiviteter og støtter hinanden i dagligdagen. Kommunen vil gerne understøtte det gode fælleskab blandt ældre. Et stærkt foreningsliv sikrer, at der er tilbud, der giver mulighed for både aktivitet og social kontakt.

Fokus i ældreindsatsen
I årene fremover bliver vi flere ældre i kommunen. Flere lever længere og flere får behov for pleje og omsorg. Tønder Kommune vil fortsat gerne kunne yde den hjælp, der er behov for. Derfor går vi nye veje, hvor vi samarbejder med den enkelte borger om tidlige indsatser. Vi finder løsninger, der passer til den enkelte, så den ældre klare sig så godt som muligt i dagligdagen og så længe som muligt i eget hjem.

Ældre med behov for sygepleje, lægekonsultation, indlæggelse eller ambulant behandling skal opleve, at der er et godt samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger. Kommunen understøtter borgeren både før, under og efter en behandling. Kommunen vil gerne sikre, at flere opgaver i sundhedsvæsnet bliver løst tæt på borgeren i nærområdet.

Overordnet mål for ældreindsatsen
Ældre borgere skal have de bedste muligheder for at mestre deres egen livssituation. Der skal være mulighed for at bo i egen bolig, så længe man ønsker det. Vi vil understøtte ældres adgang til fællesskab og foreningsliv og vi vil styrke og videreudvikle de nære og sammenhængende sundhedstilbud til borgerne.

Afsnittet indeholder:

Vi vil udvikle det gode ældreliv i kommunen sammen med borgerne. Tønder Kommune vil arbejde for, at flest mulige borgere kan mestre deres livssituation, og vi vil styrke og udvikle de nære og sammenhængende sundhedstilbud til de ældre borgere.

Mål for ældre
Vi vil:

 • sikre sundhedstilbud tæt på borgene.
 • sikre sammenhæng i sundhedstilbudene.
 • udvikle forebyggende indsatser, der støtter den ældre i mestring i eget liv.
 • sikre adgang til fællesskaber og aktivitetstilbud.
 • sikre alsidige boformer, der imødekommer forskellige behov.

Handlinger
Vi:

 • forebygger og udfører tidlig opsporing og rehabilitering.
 • gennemfører social rehabilitering til forebyggelse af ensomhed.
 • gennemfører forebyggende besøg.
 • tilbyder aktivitet og samvær.
 • gennemfører opfølgning efter sygehusindlæggelse.
 • tilbyder genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 • giver dagcentertilbud.
 • gennemfører tidlig opsporing i hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre med henblik på at forebygge unødvendig indlæggelse.
 • tilbyder midlertidig aflastningsophold eller korttidscenterophold med henblik på at forebygge helbredsforværring eller stabilisering af helbredstilstand efter indlæggelse.
 • gennemfører rehabiliterende indsats i forhold til at kunne varetage praktiske opgaver i hjemmet eller i forhold til at kunne varetage den personlige pleje.

I Tønder Kommune er ældreområdet organiseret i Pleje & Omsorg i tre fagområder:

Plejecentre og fælleskøkken
Hjemmepleje og myndighedsområde (visitation og hjælpermidler)
Sygepleje, korttidscentre og rehabiliteringsteam

Praktisk bistand og pleje udgår fra lokale centre fordelt over hele kommunen.

Redegørelsen beskriver:

Ældreområdet dækker alle borgere 
Hjælp til ældre tilbydes uanset om de bor i egen bolig, ældrebolig eller plejebolig. Hjælp ydes som rehabiliterende personlig og praktisk hjælp og/eller sygepleje, samt madservice. Derudover kan der visiteres til et midlertidigt ophold i en plejebolig eller i en korttidscenterplads.

Tilbud om hjemmepleje og sygepleje ydes af Pleje & Omsorg og gælder for alle kommunens borgere, uanset alder.

Hjælp til at mestre egen livssituation
Ældre borgerer udgør en større og større andel af befolkningen i Tønder kommune. Forudsætningen for at opretholde og videreudvikle velfærden i Tønder Kommune er, at vi ser og går nye veje.
Vi:

 • støtter borgeren i at finde og bruge egne ressourcer, således at borgeren over tid bliver mindst mulig afhængig af hjælp.
 • møder borgeren tidligt og sikrer hjælp til aktivt at mestre egen situation.
 • anderkender og understøtter de frivillige kræfter.

Flere borgere, uanset alder skal have mulighed for at tage vare på sig selv og samtidig finde ressourcer og lyst til at bidrage til fællesskabet.

En rehabiliterende tilgang
Ønsket om at borgere kan være aktive og deltagende, på trods af f.eks. sygdom eller handicap, kræver en rehabiliterende tilgang hos alle parter i myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre og korttidscentre.

En rehabiliterende tilgang betyder, at vi holder fokus på, at borgere med nedsat funktionsevne (fysisk eller psykisk) kan få et selvstændigt og meningsfuldt liv. Disse borgere skal have mulighed for at opleve et hverdagsliv, hvor de er deltagere på trods af funktionsnedsættelse.

Ældreområdet og det nære sundhedsvæsen.
Der vil være borgere, som har behov for lægekonsultation, indlæggelse eller ambulant behandling på sygehuset. Der kan være behov for at blive understøttet fra kommunen både før, under og efter en sådan behandling. Derfor arbejdes der kontinuerligt med at styrke samarbejdet med regionen og de praktiserende læger.

I det nære sundhedsvæsen skal borgerne i Tønder Kommune opleve en velkoordineret vifte af sundhedstilbud på tværs af kommunale, regionale, private og frivillige sundhedsaktører. Der arbejdes blandt andet på, at flere opgaver i sundhedsvæsenet bliver løst i nærområdet.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

Placering af plejecentre i Tønder kommune. Plejecentrene er geografisk fordelt, således at ældre med mere omfattende behov for omsorg og pleje kan tilgodeses i lokalsamfundet

 

 Billeder

Vi bliver flere ældre og vi lever længere. I Tønder kommune findes et rigt udbud af foreninger og aktiviteter, og flere ældre holder også formen ved lige i motionscentrene.Tønder kommune har ældrecentre fordelt over hele kommunen. Gode tidssvarende rammer for beboere og personale samt beboernes trivsel vægtes højt.