Detailhandel i Tønder Kommune

Detailhandel med et bredt og varieret udbud af butikker og varer er vigtig for kommunens udvikling. Egnscenter Tønder tiltrækker kunder fra det regionale opland både syd for og nord for grænsen. Byen har sin særlige styrke i en attraktiv gågade med butikker i et historisk bymiljø. 
kommunens seks områdebyer lægger vi vægt på, både at tiltrække turister og opfylde lokalbefolkningens behov for detailhandel.

Styrker ved detailhandlen
Tønders historiske bymidte skaber et intimt og godt handelsmiljø med det varierede udbud af både specialbutikker og kædebutikker, caféer, spisesteder og kulturoplevelser. Områdebyernes placering i forhold til hinanden og deres forskellige udbud af butikker betyder, at de kan understøtte hinanden og tilbyde et bredt vareudbud. I flere lokalbyer er der dagligvarehandel.

Udviklingen i detailhandlen har fået øget opmærksomhed med oprettelse af et nyt ”Detailforum”, hvor der arbejdes på tværs af alle kommunens detailhandelsforeninger. Detailforum er den ene af 4 erhvervsfremmeaktører, der skal medvirke til at sætte dagsordenen for udviklingen i kommunen under Værkstråd Tønder.

Fokus på attraktive rammer for detailhandlen
Butikkerne skal fortsat koncentreres i bymidterne, så byen opnår styrket handel og fordele af et mangfoldigt vareudbud, der tiltrækker kunder. Der skal til stadighed ske fornyelse og udvikling i Tønder, så byens attraktion og gennemslagskraft øges i oplandet på begge sider af grænsen.

Gennem planlægning og områdefornyelse sikrer vi rammerne for, at der også kan ske udvikling af et attraktivt handels- og bymiljø i områdebyerne.

Samlet set arbejder vi på at sætte nye mål for udviklingen i detailhandlen i hele kommunen, og vil udarbejde en detailhandelsplan. Vi ser også på muligheden for at tiltrække flere kædebutikker.

Overordnet mål for detailhandelen
Vi vil styrke detailhandlen i Tønder Kommune i konkurrencen om at tiltrække flere kunder. Tønder by skal styrkes som et stærkt handelscenter med et varieret vareudbud og mulighed for nye oplevelser i et attraktivt bymiljø. Vi vil styrke områdebyernes handelsliv og adgang til dagligvarer i flere lokalbyer.

Afsnittet indeholder:

Detailhandlen skal styrkes ved at koncentrere butikkerne i bymidterne, hvor det skal være attraktivt at handle for både turister og borgere. Detailhandlen skal have en særlig bevågenhed gennem Vækstråd Tønder og Detailforum. Der sættes fokus på udvikling af detailhandlen af hensyn til fremtidens konkurrence.

Kommunen ønsker, at detailhandlen skal koncentreres i bestående bymidter sammen med kundeorienterede servicefunktioner. Det kan give synergi og medvirke til udvikling af detailhandlen og til, at bymidterne bliver attraktive steder for aktivitet og oplevelser. Udviklingen skal ske med særlig respekt for de bygningsmæssige kvaliteter, som findes i Tønder Kommune. Tønder by ses som centrum for detailhandel i oplandet både syd og nord for grænsen. 

Mål for detailhandlen
Vi vil:

 • udarbejde en detailhandelsplan for detailhandlen i hele Tønder Kommune.
 • skabe attraktive bymidter til gavn for borgere og gæster.
 • sikre lokale indkøbsmuligheder til gavn for bosætningen.
 • skabe mulighed for nye detailhandelsoplevelser i Tønder Kommune.

Handlinger
Vi:

 • skaber gode rammer for såvel lokal detailhandel, som for regionale handelstilbud
 • arbejder på at udbygge markedsføringen over for turister og borgere i tilgrænsende kommuner såvel syd som nord for kommunen
 • sikrer købstadsbymiljøet og den rige bygningskultur, som er en del af Tønder bys profil
 • arbejder for at bevare og udbygge den lokale dagligvareforsyning

Detailhandlen i egnscenter Tønder er alsidig, og der er et rimeligt vareudbud i områdebyerne med mulighed for udvikling. Dagligvarer skal være placeret nær boliger og øvrige udbud, og der skal være nem adgang til dagligvarebutikker i Tønder Kommune. Ved indfaldsveje til egnscenter Tønder og til områdebyerne kan der etableres områder for pladskrævende varegrupper og større butiksenheder.

Dette afsnit beskriver retningslinjerne for planlægningen af detailhandlen i Tønder Kommune og retningslinjer for udlæg af arealer til detailhandel.

Muligheder og begrænsninger ved placeringer
Den historiske meget snævre og bevaringsværdige bykerne i Tønder by og andre af kommunens bevaringsværdige byer er et plus for et attraktivt handelsmiljø, men en begrænsning i mulighederne for etablering af større butikker. I flere byer er der derfor etableret nye muligheder for dagligvarehandel i periferien af bykernen eller i udlagte bydels- eller lokalcentre.

Der er retningslinjer for udbygning af detailhandlen med bestemmelser for butikker i:

Detailhandel kan etableres og udbygges efter følgende retningslinjer:

Bymidte i egnscenter og områdebyer
Retningslinje 6.1.1
Inden for den afgrænsede bymidte i egnscenter Tønder og områdebyerne Agerskov, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund kan der etableres nye butikker ved nybyggeri eller omdannelse indenfor følgende rammer:

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Bymidterne er vist med rød skravering på kortet til højre.

Område

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål

(Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål
(Bruttoareal)

aksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer
(Bruttoetageareal)

Agerskov

420.41.1

11.900

1.000

3.500/2.000

Bredebro

110.41.1

9.500

1.000

3.500/2.000

Højer

210.41.1

4.500 

1.000

3.500/2.000

Løgumkloster

310.41.1
310.41.2

13.700

1.000

3.500/2.000

Toftlund

410.41.1
410.41.2

19.800

1.500

3.500/2.000

Skærbæk

510.41.1
510.41.2
510.41.3
510.41.4
510.41.5

21.400

1.500

3.500/2.000

Tønder

610.41.1
610.41.2

40.200

5.000

3.500/2.000

Aflastningsområder
Retningslinje 6.1.2
Der er afgrænset og lokalplanlagt to aflastningsområder i den nordlige del af Tønder by. Området ved Ndr. Landevej er fuldt udbygget med 4.500 m2bruttoetageareal butik og lager. I området ved Ribelandevej er der mulighed for opførelse af 3.000 m2 bruttoetageareal. De maksimale butiksstørrelser fremgår af nedenstående skema. Der kan ske nybyggeri eller omdannelse indenfor de maksimale rammer som anført.

Der planlægges ikke for nye aflastningscentre i planperioden.

Område

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (Bruttoareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer (Bruttoetageareal)

Tønder v. Ndr. Landevej

620.41.1

4.500

 -

3.000/1.500

Tønder v. Ribelandevej

620.41.2

3.000

 -

3.000/1.500

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Aflastningsområderne er vist med lilla skravering på kortet til højre.

Bydelscenter
Retningslinje 6.1.3
Ved Plantagevej i Tønder er der udlagt et bydelscenter for dagligvarer og udvalgsvarer. Området er stort set udbygget. Der kan ske mindre udvidelser, nybyggeri og omdannelse inden for følgende rammer:

Område

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (Bruttoareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer

(Bruttoetageareal)

Tønder v. Plantagevej

630.41.1

7.000

800

3.000/1.500

Konkrete rammebestemmelser for området fremgår af kommuneplanens rammedel.
Bydelscentret er vist med grøn skravering på kortet til højre.

Særligt pladskrævende varer
Retningslinje 2.1.4
Udenfor bymidterne i egnscentret og områdebyerne samt lokalbyen Brøns er der udlagt områder for placering af butikker, der alene forhandler pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.

Den samlede ramme til pladskrævende varer udgør 84.200 m2 bruttoetageareal, og den maksimale udvidelsesramme heri udgør 23.800 m2 bruttoetageareal. Rummeligheden til nybyggeri eller omdannelse i de enkelte lokalområder fremgår her:

Område

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer

(Bruttoetageareal)

Agerskov

420.41.2

4.900

500

Bredebro

110.41.2

2.500

1.500

Brøns

520.41.2

900

300

Løgumkloster

310.41.6
310.41.7

4.900

1.000

Toftlund

410.41.3

1.000

1.000

Tønder

620.41.3
620.41.4
620.41.5
620.41.6
620.41.7

41.200

4.000

Skærbæk

510.41.6

25.000

15.000

 -

 

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Områder til pladskrævende varer er vist med blå skravering på kortet til højre.

Lokalcentre
Retningslinje 2.1.5
Udenfor bymidterne er der udlagt lokalcentre ved sommerhusområderne ved Lakolk og Arrild Ferieby, samt ved Omfartsvej i Løgumkloster. Områderne er fuldt udbyggede og der kan ikke ske ændringer, som medfører udvidelse af områdernes samlede rammer. I Løgumkloster kan der ikke planlægges for udvalgsvarebutikker i lokalcentret.

Område

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer

(Bruttoetageareal)

Arrild ferieby

440.41.1

1.000

 -

1.000/500

Lakolk

740.41.1

6.500

1.000/1.000

Løgumkloster v. Omfartsvej

310.41.8

1.000

1.000/0

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Lokalcentre er vist med XXX skravering på kortet til højre

Bymidte i lokalbyer
Retningslinje 2.1.6
I lokalbyer kan der indenfor den afgrænsede bymidte etableres dagligvare- eller udvalgsvarebutikker indenfor nedennævnte maksimale rammer. Udvidelsesrammen på 3.500 m2 brutto-etageareal er en samlet udvidelsesramme for alle lokalbyer til nybyggeri eller omdannelse. Der kan maksimalt bruges 1.000 m² i den enkelte lokalby.

Område

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer

(Bruttoetageareal)

Abild

640.41.1

900

3.500

1.000/500

Arrild

430.41.1

900

1.000/500

Bedsted

320.41.1

800

1.000/500

Brøns

520.41.1

1.700

1.000/500

Døstrup

530.41.1

1.200

1.000/500

Frifelt

540.41.1

1.500

1.000/500

Husum-Ballum & Bådsbøl-Ballum

120.41.1

1.800

1.000/500

Jejsing

650.41.1

1.000

1.000/500 

Løgumgårde

310.41.5

1.100

1.000/500 

Møgeltønder

660.41.1

1.100

1.000/500 

Visby

130.41.1

1.100

1.000/500 

Øster Højst

330.41.1

1.700

1.000/500 

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Lokalbyernes bymidte er vist med rød skravering på kortet til højre.

Rømø byklynge
Retningslinje 2.1.7
Byerne langs Havnebyvej på Rømø defineres som Rømø byklynge. Her er der områder til centerformål i byzonebyerne Kromose og Havneby, som kan udnyttes yderligere med nybyggeri eller omdannelse. De samlede rammer til butiksformål, udvidelsesmuligheder samt butiksstørrelser er fastlagt, som det fremgår i skemaet.

Områder

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (Bruttoetageareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer

(Bruttoetageareal)

Havneby

710.41.1

710.41.2

710.41.3

9.900

5.350

1.000/500

Kongsmark

721.41.1

1.000

1.000/500

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Centerområderne i Rømø byklynge er vist med XXX (ny farve) skravering på kortet til højre.

Afgrænsede landsbyer
Retningslinje 2.1.8
Inden for de afgrænsede landsbyer kan der alene etableres dagligvarebutikker indenfor de anførte maksimale rammer. Udvidelsesrammen på 1.500 m2 bruttoetageareal er en samlet udvidelsesramme for alle landsbyer til nybyggeri eller omdannelse. Der kan maksimalt bruges 500 m² i den enkelte landsby.

Områder

Lokalplanramme

Områdets samlede ramme til butiksformål (bruttoetageareal)

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål (bruttoetageareal)

Maksimale butikstørrelser  til dagligvare/udvalgsvarer

(Bruttoetageareal)

Daler

231.21.1

500

1.500

500/0

Drengsted

551.21.1

500

500/0

Ellum

341.21.1

500

500/0 

Emmerlev

234.21.1

500

500/0 

Hjerpsted

232.21.1

500

500/0 

Hostrup

671.21.1

500

500/0 

Mjolden

552.21.1

500

500/0 

Randerup

142.21.1

500

500/0 

Rejsby

553.21.1

500

500/0 

Rudbøl

233.21.1

500

500/0 

Skast

143.21.1

500

500/0 

Sæd

672.21.1

500

500/0 

Sølsted

673.21.1

500

500/0 

Sønder

Sejerslev

220.11.1
220.11.2
220.11.3
220.31.1
220.41.1

500

500/0 

Østerende - Vesterende Ballum

141.21.1

500

500/0 

Øster Gasse

554.21.1

500

500/0 

Konkrete rammebestemmelser for de enkelte områder fremgår af kommuneplanens rammedel.
Afgrænsede er vist med XXX skravering på kortet til højre.

Øvrige butikstyper
Retningslinje 2.1.9
Enkeltstående butikker til et lokalområdes daglige forsyning kan placeres udenfor bymidter, aflastningscentre, bydels- og lokalcentre. De kan maksimalt etableres med et butiksareal på 500 m2.

Der kan udlægges arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

I tilknytning til tankstationer, togstationer, fritliggende turistattraktioner og lignende som ligger udenfor bymidter og bydelscentre, kan der udlægges arealer til butikker for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

Til toppen

Detailhandlen i Tønder Kommune har en væsentlig betydning for udvikling i ople-velsesøkonomien. Det skal gennem retningslinjerne sikres, at detailhandlen på den ene side medvirker til at fremme denne udvikling, og på den anden side udvikler sig inden for de rammer, som planloven udstikker. Der er fokus på at give rammer og udviklingsmuligheder for de butikstyper, som er aktuelle i Tønder Kommune.

Detailhandelsafsnittet fra Kommuneplan 2009 er videreført og kun i nødvendigt omfang opdateret og justeret i forholdt til godkendte kommuneplantillæg og den ændrede planlov. Der forventes udarbejdet en detailhandelsplan inden næste planrevision.

Redegørelsen beskriver:

Baggrunden for planlægningen
Tønder har flere værdifulde bymiljøer, som skal bevares. For at bevare disse bymiljøer er en god detailhandel en vigtig faktor. Planlægningen skal fremme et varieret butiksliv, butikkerne skal som udgangspunkt ligge i bymidten og i bydelscentre eller lokalcentre ved de største byer. Den skal sikre god tilgængelighed for alle trafikanter især for gående, cyklende og den kollektive trafik. Som minimum søges dagligvareforsyningen opretholdt i de mindre og mellemstore byer. Endelig skal planlægningen fremme en bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor afstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Den eksisterende planlægning for detailhandel rummer mulighed for at understøtte disse faktorer. 

Tønder Kommunes seneste detailhandelsanalyse ”Tønder Kommune Detailhandelsanalyse 2016” peger på fokuspunkter som den eksisterende planlægning også understøtter. Sidst i nærværende redegørelse ses er detailhandelsanalysens hovedtal sammenfattet i afsnittet ”Detailhandelsanalyse 2016 – hovedtal og konklusioner”.Inden næste kommuneplanrevision forventes det, at der er udarbejdet en samlet planlægning for detailhandlen i Tønder Kommune.

Arealer til butiksformål
Der er fokus på at tilpasse arealudlæg til butiksformål til den forventede udvikling, dog skal der til stadighed være plads til nyetableringer. I Kommuneplan 2009 blev flere centerudlæg i bymidter reduceret. Denne gang er der foretaget arealreduktion i centerområdet i Skærbæk, for at centeraktiviteterne i højere grad kan koncentreres langs handelsgaden Storegade/Jernbanegade og omkring de store dagligvarebutikker øst og vest her for.

Med et øget fokus på udvikling af turismen især i vadehavsområdet forventes der en øget om-sætning i Tønder, de vestlige områdebyer samt på Rømø. Stigningen ventes ikke at medføre behov for at udvide  eksisterende arealudlæg til detailhandel.

Det er vigtigt at sikre attraktive og tidsvarende handelsmiljøer. Der er mulighed for inden for de enkelte rammeområder, at butiksmiljøet kan opgraderes. Det kan ske ved omdannelse af eksisterende bebyggelse eller ved nybyggeri.

På Rømø defineres byerne ved østkysten som en byklynge. Butiksstrukturen i Havneby og Kongsmark søges derfor styrket ved at betragte de eksisterende udlagte områder som én by-klynge, uden at ændre de enkelte områders fysiske afgrænsning. Butiksarealer og rammer for udvidelse er uændrede, dog er der foretaget en justerering i rammerne i overensstemmelse med den gældende lokalplan for centret i Havneby. Hermed er der rettet op på en fejl i Kommuneplan 2009.

Generelt er der god tilgængelighed til de udlagte centerområder for såvel gående som kørende trafikanter. Butiksområderne ligger centralt i de enkelte byer, hvor der også er gode parkeringsforhold.

Arealer til pladskrævende varer reduceres, idet et område på 2,4 ha. ved Krusåvej øst for Lø-gumkloster (tidligere Kronecamping) udtages. Derudover ændres/udlægges et 1,5 ha. stort areal ved Søndergade/A11 i Bredebro til pladskrævende varer med bl.a. eksisterende bilfor-handler og tankstation.

Butiksstørrelser
Revision af planloven i 2017 har givet mulighed for at ændre butiksstørrelser i flere områder, men der er i denne kommuneplanrevision ikke foretaget ændringer af de fastlagte butiksstørrelser. Der kan i bymidter i egnscenter og områdebyer planlægges for dagligvarebutikker op til 3.500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 2.000 m², og i bydelscenter og aflastningsområder for dagligvarebutikker op til 3.000 m² og udvalgsvarebutikker på op til 1.500 m². 

I lokalcentre og bymidter i lokalbyer er de maksimale butiksstørrelser for dagligvarebutikker fastlagt til 1.000 m2 og for udvalgsvarebutikker til 500 m2. I lokalcenter Lakolk, der betjener det store sommerhusområde og Lakolk strand, er de maksimale butiksstørrelser fastlagt til 2.000 m2 for dagligvarebutikker og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Butikker i afgrænsede landsbyer og enkeltstående butikker til et lokalområdes daglige forsyning kan maksimalt være 500 m2.

Kommunen kan fastlægge den maksimale butiksstørrelse for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, samt varer, der kan forårsage særlige sikkerhedsmæssige forhold. Dette kan ske under hensyntagen til de varetyper, som butikken sælger og det opland, butikken skal betjene.

Beregning af butikkers bruttoetageareal
Bygningsreglementets bestemmelser om beregning af en bebyggelses etageareal benyttes ved beregning af butikkernes bruttoetageareal. Til en butiks bruttoetageareal skal medtages butiksareal, personalefaciliteter samt lager- og kølefaciliteter, dog kan der fradrages op til 200 m² til personalefaciliteter, som kantine, velfærdsrum m.v.

Særligt pladskrævende varer
En afgrænset bymidte er i flere byer i kommunen identisk med den historiske bykerne, hvor det ikke er muligt at etablere et større butiksareal. Uden for bymidterne i Tønder og områdebyerne er der udlagt arealer for særligt pladskrævende varer, og varer som frembyder (er lovtekst) særlige sikkerhedsmæssige forhold og som ikke kan indpasses i en by eller bydel, uden at dette i sig selv skader miljøet. Planloven giver følgende eksempler på disse varer: 

 • Motorkørertøjer
 • Lystbåde
 • Campingvogne
 • Trailere
 • Planter
 • Havebrugsvarer
 • Tømmer
 • Byggematerialer
 • Grus, sten- og betonvarer
 • Møbler
 • Ammunition og eksplosiver

Gældende lokalplaner og eksisterende butikker
For gældende lokalplaner, der ikke indeholder bestemmelser om butiksstørrelser, gælder den maksimale butiksstørrelse, som er fastsat i kommuneplanen.

Eksisterende lovlige butikker, der er større end lovens maksimale butiksstørrelser indskrives, uanset nye bestemmelser i nye lokalplaner i forbindelse med en fornyelse af plangrundlaget.

Detailhandelsanalysen 2016 – hovedtal og konklusioner
Tabeller kan ses i Detailhandelsanalysen fra ICP, se link til detailhandelsanalysen i højre siden under "faktaboks".

Antal butikker
I hele Tønder Kommune er der i 2016 registreret 265 butikker, en forøgelse på ca. 10 % i forhold til 2008. Butikkerne fordeler sig med godt 70 dagligvarebutikker, 170 udvalgsvarebutikker og 20 butikker med pladskrævende varer.

24 % af kommunens butikker er lokaliseret i Tønder bymidte, og mere end 40 % af butikkerne er medlem af kædesamarbejder. I Skærbæk by er der ca. 35 butikker, i Toftlund by ca. 23 og 17 i Løgumkloster. I Bredebro er detailhandlen styrket med etablering af Toosbuys Torv med flere butikker af regional betydning. I Tønder Kommune er der mange mindre byer, hvor der fortsat er en vis detailhandel – både daglig- og udvalgsvarer.

Bruttoarealer
Det samlede butiksareal i Tønder Kommune er godt 110.000 m2, hvoraf ca. 70.000 m2 – eller ca. 2/3 er udvalgsvarebutikker. Det er i den sydlige del af kommunen med Tønder by og omegn den største del af det samlede butiksareal til detailhandel findes, det udgør ca. 50 %. I Bredebro-Løgumkloster området udgør det samlede butiksareal godt 10 % af kommunens samlede bruttoareal, mens det i Toftlund området udgør ca. 15 % og Skærbæk området incl. Rømø udgør de resterende ca. 25 %.

Af de ca. 70 % af kommunens bruttoareal til butikker som er udvalgsvarebutikker, råder bolig-udstyrsbutikkerne over relativt meget areal, da omkring 60 % af udvalgsvarebutikkernes bruttoareal findes i boligudstyrsbutikkerne mens ca. 25 % er beklædningsbutikker.

Tallene er baseret på en grov opmåling af bruttoarealerne i butikkerne i kommunen. Brutto-arealerne er defineret som det samlede areal, der hører til butikken inkl. lagerrum.

Omsætning
En væsentlig del af detailhandelsomsætningen, godt 40 %, sker i Tønder-området, hvor butikkerne omsatte for knap 700 mio. kr. i 2015. I Tønder bymidte står udvalgsvarebutikkerne for 70 % af den samlede omsætning på i alt 217 mio. kr., mens det i de øvrige områder er dagligvarehandlen, der er dominerende. Godt 30 % af udvalgsvareomsætningen i kommunen sker i Tønder bymidte, mens Skærbæk/Rømø er nummer to på listen og står for knap 10 %. På dagligvareområdet er billedet anderledes, her står Toftlund for knap 15 % af omsætningen, mens det i Tønder og Skærbæk/Rømø er ca. 10 %.

Tal for butikkernes omsætning er indhentet ved direkte henvendelse til de enkelte butiksindehavere i 2007. ICP har skønnet omsætningen for de butikker, som ikke har ønsket at medvirke i undersøgelsen.

I Tønder kommune er der godt 20 forhandlere af særligt pladskrævende varer, som til sammen har et butiksbruttoareal på omring 33.600 m². I Tønder Kommune er det særligt bilforhandlere, samt forhandlere af byggeartikler, der er repræsenteret. Omsætningen af disse varegrupper indgår i tallene for omsætningen af udvalgsvarer.

I disse særligt udlagte områder kan placeres butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, f.eks. motorkøre-tøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition og eksplosiver.

Attraktion
Den gennemsnitlige attraktion ligger for kommunen som helhed på et middelniveau.

I Tønder bymidte ligger den gennemsnitlige attraktion på middel for både udvalgsvare- og dagligvarebutikker. Den forbedrede attraktion beror især på, at der er en del attraktive butikker i bymidten, og det er en styrke, at der er kommet flere kædebutikker til. Tallene viser, at især beklædningsbutikkerne i gågaden ligger over middel. Kædebutikker har ofte en højere gennemsnitlig attraktion end uafhængige butikker.

I oplandsbyerne ligger niveauet højere for dagligvarebutikkerne, her er flere gode fødevarebutikker med et særligt udbud. Udvalgsvarebutikkerne ligger lidt lavere, men her er der kun få steder, der findes kædebutikker. Skærbæk/ Rømø ligger samlet set lidt over middel attraktion på både udvalgsvarer og dagligvarer.

Forbrug
Udvalgsvareforbruget hos borgerne i Tønder Kommune ventes at stige frem mod 2029 med ca. 9 %. Derimod forventes der et mindre fald i dagligvareforbruget på ca. 6 %. De forventede ændringer skal ses i lyset af en estimeret negativ befolkningstilvækst på ca. 10 % i perioden, idet befolkningstallet i 2030 forventes af være ca. 34.300 indbyggere. Endvidere er der de senere år sket en øget handel af dagligvarer syd for grænsen, som sandsynligvis fortsætter.

Det potentielle forbrug fra borgerne i Tønder Kommune var i 2015 ca. 1,67 mia. kr. inkl. moms fordelt med godt 920 mio. kr. på dagligvarer og ca. 750 mio kr. på udvalgsvarer. Dagligvare-forbruget forventes i 2030 at være faldet en smule til ca. 880 mio. kr. mens udvalgsvarefor-bruget forventes at stige til ca. 820 mio. kr.

Oplandet
ICP vurderer, at oplandet til dagligvarebutikkerne i Tønder Kommune i høj grad udgøres af kommunens indbyggere samt turister. Maksimalt 15 % af omsætningen i dagligvarebutikkerne kommer fra forbrugere uden for Tønder Kommune, primært turister. På udvalgsvareområdet vurderes det at 5-10 % af omsætningen kommer fra forbrugere uden for Tønder Kommune.

Konkurrencesituationen
Den overordnede konkurrencesituation i regionen er gennem de senere år blevet skærpet og det ventes, at der også i de kommende år, vil blive mere rift om kunderne. Tønder har umiddelbart en fordel i at ligge relativt langt væk fra større udbudspunkter

Ser man på udviklingen i regionen, peger analysen dog på, at der er større projekter, som kan få betydning i henholdsvis Kolding og i Esbjerg, hvor et nyt stort butikscenter er åbnet i 2017. Derudover spiller grænsehandlen en stor rolle med grænsebutikkerne i vest, hvor der er en del dagligvarehandel, og Flensborg med butikscentre og storbutikområder ved den indre motorvejsring omkring byen.

I konkurrencen om kunderne er e-handlen også en væsentlig faktor. Her har handlen været stigende gennem de senere år. Det kan være svært at forudsige, hvor meget den forøges og hvordan, det vil indvirke på detailhandlen i Tønder, men der er ikke tvivl om, at den generelt vil påvirke den fysiske detailhandel og dermed detailhandelsstrukturen i Danmark.

Styrker, svagheder, muligheder og trusler
I nedenstående skema præsenterer ICP en analyse af egnscenter Tønders styrker, svagheder, muligheder og trusler inden for detailhandelen:

Styrker:

 • Attraktiv, autentisk og hyggelig bymidte

 • H&M og Normal har åbnet butik

 • Relativt store beklædningsbutikker

 • Antal af kædebutikker i forhold til byens størrelse ligger på samme niveau som tilsvarende byer

 • Attraktivt cafémiljø med udeservering

 • turister

Svagheder:

 • Ingen større dagligvarebutikker i bymidten

 • En del tomgang også i den centrale del af bymidten

 • Ingen mulighed for rundgang i bymidten

 • Relativt få og spredte parkeringspladser

Muligheder:

 • Koncentrere detailhandlen og servicefunktioner yderligere i bymidten

 • Etablere større, attraktiv dagligvare butik med attraktive adgangs- og parkeringsforhold centralt ved Vestergade/Østergade

 • Sikre optimal udnyttelse af de eksisterende p-pladser

 • En øget turisme i Tøndermarsken, hvor det dog er en stor fordel, hvis der er attraktive overnatningsmuligheder i forbindelse med Tønder bymidte

 • Styrk andre oplevelser som f.eks. kunst og kultur i bymidten

 • Tiltræk flere beklædningsbutikker

 • Arbejd målrettet for at skaffe flere kædebutikker til bymidten

 • Arbejd for at styrke parkering centralt i bymidten

 • Etablere og udbygge forpligtende samarbejde mellem butikker og andre kundeorienterede servicefunktioner, ejendomsbesiddere, kommunen m.fl.

Trusler:

 • ØMangel på store, velbeliggende, regulære lokaler

 • Stigende e-handel

 • Faldende befolkningstal

 • Faldende andel af børnefamilier

 • Øget mobilitet

 • Spredning af butikker og servicefunktioner

 • Konkurrence fra handelsbyerne på østkysten samt øget grænsehandel

Rammeområdernes inddeling af hensyn til detailhandelsbestemmelserne
Bymidter i egnscenter Tønder og områdebyerne Agerskov, Bredebro, Højer, Løgumkloster, Skærbæk og Toftlund er rammeområderne:

Tønder

610.41.1
610.41.2

Bredebro

110.41.1

Højer

210.41.1

Løgumkloster

310.41.1
310.41.2

Toftlund

410.41.1
410.41.2

Agerskov

420.41.1

Skærbæk

510.41.1
510.41.2
510.41.3
510.41.4
510.41.5

Bydelscenter er rammeområde:

Tønder ved Plantagevej              

630.41.1

Aflastningscenter er rammeområderne:

Tønder ved Nordre Landevej        

620.41.1

Tønder ved Ribelandevej

620.41.2

Områder til særligt pladskrævende varer:

Bredebro

110.41.2

Højer                                          

210.41.2

Løgumkloster

310.41.6

310.41.7

Toftlund

410.41.3

Agerskov

420.41.2

Skærbæk

510.41.6

Brøns

520.41.2

Tønder

620.41.3
620.41.4
620.41.5
620.41.6
620.41.7

Lokalcenter er rammerområderne:

Løgumkloster v. Omfartsvej

310.42.8

Arrild Ferieby

440.41.1

Lakolk

740.41.1

Bymidter i lokalbyer er rammeområderne:

Løgumgårde

310.41.5

Husum-Ballum & Bådsbøl-Ballum

120.41.1

Visby

130.41.1

Bedsted

320.41.1

Øster Højst

330.41.1

Arrild

430.41.1

Brøns

520.41.2

Døstrup

530.41.1

Frifelt

540.41.1

Abild

640.41.1

Jejsing

650.41.1

Møgeltønder

660.41.1

Havneby

710.41.1
710.41.2

Rømø Byklynge er rammeområderne:

Havneby

710.41.1
710.41.2
710.41.3

Kongsmark

721.41.1

Landsbyafgrænsninger er rammeområderne:

Østerende - Vesterende Ballum   

141.21.1

Randerup

142.21.1

Skast

143.21.1

Sønder Sejerslev

143.21.1

Daler

231.21.1

Hjerpsted

232.21.1

Rudbøl

233.21.1

Emmerlev

234.21.1

Ellum

341.21.1

Drengsted

551.21.1

Mjolden

552.21.1

Rejsby

553.21.1

Øster Gasse

554.21.1

Hostrup

671.21.1

Sæd

672.21.1

Sølsted

673.21.1

Til toppen

 Kort og billeder

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Detailhandel i Skærbæk


De gode detailhandelstilbud skal fastholdes og udvikles, så kommunen fortsat kan tiltrække besøgende og borgere.
 

 

 Faktaboks

Områdebyerneer Toftlund, Skærbæk, Løgumkloster, Bredebro, Agerskov og Højer.  

Vækstråd Tønder det overordnede styrende organ, som koordinerer de overordnede erhvervs-politiske indsatsområder på tværs af erhverv, turisme, detailhandel og kommune. De har til formål at samle nye og eksisterende erhvervsfremmeaktiviteter med henblik på at skabe størst mulig vækst og udvikling i hele Tønder Kommune.

Detailhandelsanalysen redegør for Tønder Kommunes detailhandel og udstikker retninger for hvordan handlen udvikles bedst muligt. 
Analysen kan læses i sin helhed her:
Detailhandelsanalyse