Den dansk-tyske forbindelse og erhverv i

Tønder Kommune

Erhvervslivet skal have gode muligheder for en fortsat dynamisk udvikling. Tønder Kommune skal stadig være blandt landets bedste til at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Et aktivt erhvervsliv – en styrke
Det aktive og velfungerende erhvervsliv som er i Tønder Kommune, er karakteriseret ved engagement og stærke netværk. Der skal være plads til udvikling og fortsat vækst i de eksisterende virksomheder, og iværksætterinitiativer skal understøttes, så vi kan figurere på listen over Danmarks dygtigste vækstkommuner.

Vi skal bygge videre på kommunens særlige styrker indenfor produktion, aluminium, fødevarer, bygge- og anlægsvirksomhed og oplevelsesøkonomi. Iværksætterkulturen skal udbygges med attraktive iværksætterfaciliteter og tilbud der også tiltrækker iværksættere udefra.

Der er stabil arbejdskraft at trække på
Det er kendt at der er en god og stabil arbejdskraft i Tønder Kommune. En stabil og veluddannet arbejdsstyrke, som er indstillet på opkvalificering og efteruddannelse, er et vigtigt potentiale for udviklingen af den enkelte virksomhed. Der er ligeledes et stort kompetence potentiale i det nordtyske område.

Profilering og samarbejde har stor betydning
Der satses på initiativer, som profilerer kommunen og sætter Tønder Kommune på landkortet. Vi skal drage fordel af nærheden til Danmarks største eksportmarked, og udnytte den naturlige samhandel og samarbejdet på tværs af landegrænsen. Samarbejdet med øvrige kommuner og regionen skal også udbygges. Samtidig skal vi motivere især de mindre virksomheder til netværksdannelser, så de derved kan styrkes.

Eksport som vækstmotor
Tønder Kommune har allerede skabt et godt netværk inden for eksport og grænseoverskridende samarbejde, både nord og syd for grænsen. Kommunens eksporthus HOUSE OF EXPORTERS er omdrejningspunktet for eksportinteresserede lokale virksomheder og udenlandske virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark. Med afsæt i de lokale sprog- og kulturkompetencer samt den geografiske nærhed til Tyskland, som er Danmarks største eksportmarked, arbejdes der videre på at brande Tønder Kommune som et godt sted at drive eksportvirksomhed og at etablere sig som udenlandsk virksomhed.

Erhvervsstrukturen er under forandring
Erhvervsstrukturen ændrer sig gradvist fra en hovedvægt af produktionserhverv til en højere grad af service- og videnserhverv. Etableringsmulighederne tilpasses virksomhedernes behov, og der planlægges og byggemodnes efterhånden som behovet opstår.

Vi får en øget oplevelsesøkonomi
Oplevelsesøkonomien vil også fremover få en væsentlig betydning for Tønder Kommune. Turisterhvervet spiller en stadig større rolle i vores kommune og danner grundlag for mange arbejdspladser. Turister bliver tiltrukket af den unikke natur der findes rundt i hele kommunen, og det rige kulturliv med vægt på oplevelser. Nationalpark Vadehavet og Unescos udpegning af Vadehavet som verdensnaturarv skal udnyttes på en bæredygtig måde i takt den øgede tiltrækning af endnu flere turister til vores område som det medfører.

Landbrug er et stort erhverv
Der er en bred erhvervssammensætning i Tønder Kommune. Et af de rigtig store erhverv er landbruget i særdeleshed hvis følgeerhverv medtages, og det er naturligt når vi er en af landets geografisk største kommuner. Der er en stor koncentration af økologiske og biodynamiske landbrug i området. Der er i planlægningen taget højde for, at der fortsat også kan ske vækst i landbrugserhvervet.

Til toppen