Kommuneplan 2017-2029 Tønder Kommune

Baggrund og retsvirkninger

Med Kommuneplan 2017-2029 får Tønder Kommune et opdateret plangrundlag i forhold til Kommuneplan 2009-2021.

Kommuneplan 2017-2029 er en delvis revision og opdatering af den første samlede kommuneplan for Tønder Kommune, som blev vedtaget og offentliggjort i 2011. Den er udarbejdet på grundlag af Tønder Kommunes planstrategi 2013-2014 "Grænseløs virkelighed" og Kommuneplan 2009-2021.

De enkelte temaer i kommuneplanen er opdateret og fremskrevet på baggrund af den forventede udvikling fra 2017 til 2029 - en planperiode på 12 år. De kommuneplantillæg, der er udarbejdet siden kommuneplanrevisionen i 2011, er indarbejdet i planen.

Kravene til kommuneplanen findes i Planloven, hvor det er beskrevet hvilke emner, der skal planlægges for og på hvilken måde. Kommuneplanen må ikke stride mod den overordnede planlægning og er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

De overordnede planer er:

  • Gældende landsplandirektiver og statslige interesser i kommuneplanlægningen
  • Den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark
  • Natura 2000 planer jf. Miljømålsloven (udarbejdes af Staten)
  • Regler om indsatsprogram jf. Lov om vandplanlægning
  • Den kommunale risikostyringsplan jf. Lov omvurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
  • Natura 2000-skovplan jf. Lov om skove (udarbejdes af Staten)
  • Råstofplan jf. lov om råstoffer (udarbejdes af Region Syddanmark)
  • Havplan jf. lov om maritim fysisk planlægning

Endvidere skal der, hvor det er aktuelt, ske en koordinering med nabokommunernes planlægning.

Retsvirkning ved endelig vedtagelse og offentliggørelse.

Kommuneplanen medfører ikke direkte retsvirkninger for den enkelte ejendom, men kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse i henhold til § 12 i Lov om planlægning.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog §§ 19 og 40.

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanens vedtagelse.

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Læs mere i Lov om planlægning - se link i højre spalte.

Til toppen