Landbrug i Tønder Kommune

Landbruget er et vigtigt erhverv i Tønder Kommune. Vi ønsker bæredygtige landbrug, der matcher tidens krav og muligheder. Derfor må der både tages hensyn til, at landmanden kan planlægge og investere langsigtet og til landbrugets naboer og omgivelser.

Styrker i landbruget
Både store og mindre landbrug samt følgeerhverv hører til vores identitet i kommunen. Landbruget har stærke traditioner og involverer mange mennesker på forskellige måder. Vi har f.eks. en god sammenhæng mellem landbrug, produktion af fødevarer og turisme. Det giver et positivt bidrag til oplevelsesøkonomien i vores kommune.

Til styrker i landbruget tæller især:

 • Landbrugsjord af stor betydning
 • Stor virkelyst og evne til at gribe muligheder
 • Mange økologiske landbrug
 • Lokale fødevarer
 • Stærke netværk og foreninger

Fokus i landbruget 
Det er afgørende, at vi sikrer gode udviklingsmuligheder for landbruget og for landbrugets følgeerhverv, men ikke på bekostning af natur- og miljø.

Vi har særlig fokus på:

 • Udvikling af landbrugene til bæredygtige enheder
 • En hensigtsmæssig placering og drift i forhold til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser
 • At værne om landbrugsjord, fordi det er en begrænset ressource
 • Dialog med landbruget og andre interessenter om behov og udviklingsmuligheder

Overordnede mål i landbruget
Landbrugets position og styrke skal understøttes. Vi skal derfor sikre, at erhvervet har gode udviklingsmuligheder, samtidig med at vi tager hensyn til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser.

Afsnittet indeholder:

Udvikling i landbruget skal ske i harmoni med øvrige interesser i det åbne land. Landbruget skal opleve fremdrift. Samtidig skal landbruget kunne finde sig til rette med de øvrige brugere og interesser, især når der skal ske udvikling i nærheden af by- og naturområder. 

Mål for landbruget
Vi vil:

 • støtte udvikling af landbruget under hensyntagen til omgivelserne.
 • indarbejde landbrugserhvervet i vækststrategier.
 • prioritere dialogen med interessenterne.

Handling
Vi:

 • sikrer bevarelse af landbrugsjord, herunder de værdifulde landbrugsområder.
 • planlægger og prioriterer områder til placering af store husdyrbrug.
 • arbejder for en hensigtsmæssig placering og drift af landbrug i forhold til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser.
 • samarbejder med landbrugets organisationer og andre interessenter.

Landbrugsjord er en begrænset ressource. Det er derfor vigtigt at værne om al landbrugsjord. Ligeledes er det vigtigt at sikre værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug. Forholdet til væsentlige natur- og miljøinteresser skal dog altid afvejes. Byudvikling, landskab og kulturhistoriske interesser skal også vurderes.

Der er retningslinjer for:

Alle landbrugsjorder
Retningslinje 6.3.1
Inddrages landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal der tages hensyn til:

 • De berørte ejendomme
 • Struktur- og arronderingsforhold i området
 • Investeringer
 • Kulturtekniske anlæg
 • Behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning, så der tilstræbes en hensigtsmæssig løsning for jordbruget

Inddragelse af landbrugsjord skal begrænses mest muligt. Hvis det er muligt, skal inddragelsen ske på arealer med begrænset betydning for jordbruget. Det skal tilstræbes at bevare større samlede jordbrugsområder.
Landbrugsjorder, der er planlagt inddraget til andre formål end jordbrug, skal normalt fortsætte med at være i jordbrugsmæssig drift, indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse.
Hvis det er muligt, bør jordbrugsdriften kun opgives midlertidigt.

Bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan dog vige for hensynet til natur-, miljømæssige-, byudviklingsmæssige-, landskabsmæssige samt kulturhistoriske interesser.

Særligt værdifulde landbrugsområder
Retningslinje 6.3.2
I de særligt værdifulde landbrugsområder gælder følgende:

 • Når landbrugsjord inddrages til andre formål end jordbrug, skal det dokumenteres, at der er taget de størst mulige hensyn til landbruget.
 • Arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en begrundelse for denne lokalisering – en planlægningsmæssig og en funktionel begrundelse.

Bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan dog vige for hensynet til væsentlige interesser i forhold til natur, miljø, byudvikling, landskab eller kulturhistorie. Planlægningen af konkrete tiltag i det åbne land skal i planperioden ske på baggrund af den nyeste jordbrugsanalyse. Jordbrugsanalysen kan hentes her: Jordbrugsanalyse

Områder til store husdyrbrug
Retningslinje 6.3.3
Der er udpeget et område til husdyrbrug større end 500 dyreenheder. Inden for det udpegede område vil der være særligt gode muligheder for at etablere anlæg til stor husdyrproduktion. Arealet til store husdyrbrug er udpeget og fremgår af kortet til højre.

Arealet udlagt til store husdyrbrug skal som udgangspunkt friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for husdyrbrug og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

I området, der er udlagt til store husdyrbrug, kræver arealudlæg en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse, når der er tale om arealudlæg til andre formål end til store husdyrbrug.

Ved placering af store husdyrbrug bør der sikres gode vej- og tilkørselsmuligheder.

Landbrug og miljø
Retningslinje 6.3.4
Landbrug skal placeres og drives således, at bestemmelser om at sikre værdifulde områder og biotoper kan respekteres i størst mulig grad.

Etableringer, udvidelser eller ændringer af anlæg til husdyrproduktioner skal vurderes under hensyntagen til natur-, miljø-, landskab-, kulturhistoriske interesser, overfladevand- og grundvandsinteresser.

Ved beslutning om placering af nye miljøfølsomme arealanvendelser i bedriftens nabolag, skal hensynet til eksisterende landbrugsbedrifter indgå.

Gældende regionplantillæg for husdyrbrug
Retningslinje 6.3.5
Følgende regionplantillæg for husdyrbrug er fortsat gældende i det omfang, evt. meddelte miljøgodkendelser efter husdyrloven ikke er udnyttet: Tillæg nr. 16, 28, 34, 39, 51 og 53 til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt og tillæg nr. 1 og 2 til Regionplan 2001 for Sønderjyllands Amt.

Til toppen

I Tønder Kommune vil vi sikre udviklingsmuligheder for landbrugserhvervet, men ikke på bekostning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser. Redegørelsen beskriver kommunens forudsætninger og muligheder for at varetage både landbrugsinteresser og natur- og miljøbeskyttelsesinteresser.

Redegørelsen beskriver:

Generel udvikling i landbruget
Over en lang årrække er der sket ændringer i jordbrugsstrukturen. Det har medført, at produktionen er blevet koncentreret på færre, men større og mere specialiserede bedrifter.

Selv om udviklingen af strukturen i landbruget er gået i retning af stadig større intensive brug, er der stadig mange mindre landbrug med f.eks. alternative produktioner eller mere ekstensiv drift. Det kan være deltidsbedrifter eller fritidsbrug.

Disse brug kan også være af stor værdi lokalt i landdistrikterne. De kan have stor betydning for bevaringen af naturen lokalt gennem ekstensiv afgræsning m.v. I det åbne land ind mod byerne kan de mindre brug have særlig betydning for bevaringen af disse områder som bynære rekreative områder for oplevelse.

Kommuneplanen og varetagelse af jordbrugsinteresser
Kommuneplanens retningslinjer for de jordbrugsmæssige interesser skal baseres på den nyeste jordbrugsanalyse, som kan hentes i faktaboksen til højre. Det gælder også for udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug.

Analysen skal udarbejdes på grundlag af data, der stilles til rådighed af Staten. 

Jordbrugserhvervets fremtidige behov for arealer skal sikres ved:

 • at særligt værdifulde landbrugsområder udpeges.
 • at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt, når der er tale om anvendelse til ikke-jordbrugsmæssige formål.
 • at der er en klar grænse mellem land og by.

Desuden skal kommunen udpege områder til placering af anlæg til store husdyrbrug.

Alle landbrugsjorder
Når der inddrages landbrugsjorder til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal kommunens planlægning lægge vægt på følgende for at sikre en bæredygtig udvikling:

 • At nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bliver bevaret, og således at erhvervet konkret kan forholde sig til fremtidige udviklingsmuligheder
 • At forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt til ikke-jordbrugsmæssige formål
 • At der i forbindelse med arealinddragelser i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, til struktur- og arronderingsforhold i det lokale nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til de bygnings- og kulturtekniske investeringer, der er foretaget i jordbruget
 • At der bevares større samlede jordbrugsområder for at sikre jordbrugets fremtidige erhvervsmuligheder

Særligt værdifulde landbrugsområder 
Særligt værdifulde landbrugsområder kan f.eks. være områder med:

 • Stor husdyrtæthed
 • Specialproduktioner (f.eks. industrikartofler og vadehavslam)
 • Potentiale for specialproduktion, f.eks. områder med gode vandingsmuligheder eller energiforsyning
 • Mange investeringstunge ejendomme
 • Mange nyetablerede landmænd
 • Gode muligheder for forarbejdning af husdyrgødning
 • Tæt sammenhæng mellem primærproduktion (f.eks. kartofler) og følgevirksomheder (f.eks. kartoffelmelsfabrikken i Toftlund)
 •  Mange økologiske produktioner
 • Jorder med høj dyrkningsværdi

Landbrugsjord bør ikke unødigt inddrages til andre formål end jordbrug, og der bør tages størst muligt hensyn til landbrugsinteressen. Der skelnes mellem almindelig landbrugsjord og landbrugsjord i særligt værdifulde landbrugsområder.

I de særligt værdifulde landbrugsområder skal landbrugsinteressen tillægges en vis vægt. Der stilles i den forbindelse krav om dokumentation for, hvordan den landbrugsmæssige interesse skal varetages i forbindelse med inddragelse af arealer til andre formål end jordbrug. Derimod skal landbrugsinteressen i forbindelse med arealinddragelse af almindelig landbrugsjord indgå på lige fod med andre interesser.

Kommunen viderefører udpegningen ”særligt værdifulde landbrugsområder” fra den tidligere kommuneplan. Udpegningen er vist på kortet link, og er foretaget i områder, hvor husdyrtrykket (dyreenheder pr. hektar) er højt, eller hvor andre af de ovenfor anførte forhold gør sig gældende.

Områder til store husdyrbrug
I Tønder Kommune er der ifølge jordbrugsanalysen ca. 668 husdyrproduktionssteder med over 3 dyreenheder. Heraf er ca. 5 % på over 500 dyreenheder, mens ca. 50 % er på 75 – 500 dyreenheder. Inden for 10-20 år forventer vi, at der vil være betydeligt færre og større husdyrbrug. De fleste forventes at være eksisterende brug, der har udvidet deres produktion, men nogle forventes at være helt nye husdyrbrug, der bliver bygget på bar mark.

Det gennemsnitlige husdyrtryk i kommunens sogne varierer ifølge jordbrugsanalysen mellem 0,25 og 2,15 dyreenheder pr. ha. Harmonireglerne tillader som udgangspunkt et husdyrtryk på 1,4 dyreenheder pr. ha. Der er dog mulighed for et husdyrtryk på op til 2,3 dyreenheder pr. ha for kvægbrug. På denne baggrund vurderer vi, at der er et udviklingspotentiale for husdyrbrug i Tønder Kommune.

Det fremgår af jordbrugsanalysen, at kvæg udgør 72 % af dyreenhederne i Tønder Kommune, mens svin kun udgør 22 %. Resten udgøres af fjerkræ, får, pelsdyr og hjorte. Heste indgår ikke i optællingen, da de ikke registreres i det centrale husdyrregister.

I 2010 blev landbrugsloven ændret, og grænsen for hvor mange dyreenheder, der maksimalt må være pr. bedrift, blev ophævet. Samtidig blev der også åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer og områdeudpegninger, der angiver mulige placeringer af driftsbygningerne til store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder.

Der er alene tale om en såkaldt positivudpegning, der omfatter beliggenheden af arealer til placering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug.

Der vil fremover være mulighed for store husdyrbrug både inden for og uden for områder, der er udpeget, da udpegningen blot tilkendegiver, hvor en placering vil være særlig hensigtsmæssig.
Områdeudpegningen tilkendegiver således, hvor Tønder Kommune finder det særligt hensigtsmæssigt at placere store husdyrbrug, uden at der dermed er taget stilling til den nødvendige enkeltsagsbehandling.

Planlægges der ændring eller udvidelse af et eksisterende husdyrbrug eller etablering af
et nyt husdyrbrug, skal der altid indsendes en ansøgning til kommunen. Ud fra en konkret vurdering træffer kommunen afgørelse om, hvorvidt det ansøgte projekt er muligt på den ansøgte lokalitet.

Udpegningen af områder til store husdyrbrug skal ske ud fra en samlet vurdering af arealinteresserne:

 • Hensigtsmæssig placering af husdyrbrugenes bygninger mv. i forhold til infrastrukturen og i forhold til fælles biogasanlæg.
 • Erhvervets og andre erhvervs udviklingsmuligheder under hensyn til byvækst.
 • Beskyttelsesinteresser i form af landskab, natur og miljø samt kulturhistoriske interesser.
 • At færrest muligt mennesker generes af lugt, støj og andre gener.

Vi har i Tønder Kommune bestræbt os på at finde de mest optimale områder til nye store husdyrbrug på mellem 500 – 2.000 dyreenheder.

Følgende lokaliseringsfaktorer er anvendt ved planlægningen af områder til store husdyrbrug:

 • Byzoner - med bufferzoner
 • Sommerhusområder - med bufferzoner
 • Rammeområder i landzone til boliger eller sommerhuse – med bufferzoner
 • Lokalplanlagte områder i landzone til boliger, rekreative og offentlige formål
 • Samlet bebyggelse i landzone (boliger på ejendomme uden landbrugspligt)
 • Enkeltboliger i landzone på ejendomme uden landbrugspligt
 • Natura 2000 områder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder)
 • Naturområder, der er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven
 • Ammoniakfølsomme naturområder
 • Naturområder
 • Potentielle naturområder
 • Landskabsforhold, herunder landskabsanalysen for Tønder Kommune
 • Kulturhistoriske interesser
 • Grundvandsinteresser
 • Fredninger
 • Skove og skovtilplantningsområder
 • Bygge – og beskyttelseslinier
 • Arealreservationer til veje mv.
 • Vindmølleområder
 • Lavtliggende områder
 • Klimatilpasningsplan
 • Vand- og naturplaner
 • Turistområder
 • Råstofområder
 • Vejadgang
 • Afstand til biogas fællesanlæg (maksimalt 20 km)
 • Jordbrugsanalysen

Placering af et nyt husdyrbrug på 2.000 dyreenheder har vist sig at give udfordringer især på grund af lugt og ammoniak. Vi har ved planlægningen af områder til store husdyrbrug foretaget modelberegninger af mindsteafstande til byzoner, boliger mv., samt til ammoniakfølsomme naturområder, der ifølge lovgivningen gælder for et barmarksprojekt med 2.000 dyreenheder.

Tabellen herunder viser lugt - og ammoniakberegninger for barmarksprojekter med 2.000 dyreenheder slagtesvin, malkekøer eller slagtekyllinger. Der er i modelberegningerne ikke forudsat anvendelse af teknologi til fjernelse af lugt og ammoniak.

Lugt og ammoniak beregninger for 2.000 dyreenheder (årsproduktion). 

 

Mindsteafstand ifølge husdyrlovgivningen (uden teknologi til at fjerne lugt og ammoniak):

Mindsteafstand ifølge husdyrlovgivningen (uden teknologi til at fjerne lugt og ammoniak):

Lugt:

Byzone og sommerhus-område

samt

Fremtidigt byzone- eller sommerhus-område

Lugt:

Samlet bebyggelse i landzone (uden landbrugspligt)

samt

Lokalplanlagt område i landzone til boliger, erhverv eller offentlige formål (institutioner, rekreative formål m.v.)

Lugt:

Enkeltbolig i landzone (uden landbrugs-pligt)

Ammoniak:

Meget følsomnatur

Ammoniak:

Følsom natur

Slagtesvin

2.952 m

2.314 m

1.276 m

1.276 m

1.779 m

Malkekøer

1.123 m

843 m

370 m

1.047 m

800 m

Slagtekyllinger

3.098 m

2.432 m

1.356 m

2.210 m

1.790 m

Det ses, at der for anlæg med 2.000 dyreenheder slagtesvin eller slagtekyllinger er lovkrav om meget store afstande til byzone, boliger mv. og til ammoniakfølsomme naturområder.

Vi har derfor i planlægningen af områder til store husdyrbrug søgt efter områder, hvor afstanden til byzone, sommerhusområde, boliger mv. og afstanden til ammoniakfølsomme naturområder kan overholdes, hvis der anvendes en effektiv teknik, der kan mindske ammoniak og lugt

For at undgå miljøkonflikter og sikre vækstmuligheder er der ud over beregnede mindsteafstande for lugtgener, anvendt en ekstra bufferzone på 500 meter omkring Tønder by og 300 meter omkring øvrige byzoner, sommerhusområder og rammeområder i landzone til boliger og sommerhuse.

Vi har på baggrund af ovenstående kriterier udpeget et område beliggende nord for Ørderup og sydvest for Åbøl til placering af driftsbygninger og - anlæg til husdyrbrug på op til 2.000 dyreenheder. Inden for det udpegede område vil der være særligt gode muligheder for at etablere stor husdyrproduktion. Området er vist på kortet i boksen til højre.

Det har ikke været muligt at finde andre områder end det udpegede, hvilket bl.a. kan forklares med, at der i det åbne land ligger mange enkeltboliger uden landbrugspligt, eller også har der været meget dårlige vej- og tilkørselsmuligheder.

Der er fastsat retningslinier for at sikre det udpegede område til stor husdyrproduktion.

Landbrug og miljø
I Tønder Kommune arbejder vi for at sikre en hensigtsmæssig placering og drift af landbrug i forhold til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser. Dette sker i dialog med landmanden ved behandling af ansøgninger om landbrugsbyggeri og husdyrhold eller andre forhold i relation til landbrug efter den gældende lovgivning på området, hvor kommunen er myndighed.

Landbrug skal drives og lokaliseres således, at bestemmelser om at sikre værdifulde områder og biotoper kan respekteres i størst mulig grad.

Etableringer, udvidelser eller ændringer af anlæg til husdyrproduktioner skal vurderes under hensyntagen til natur-, miljø-, landskab-, kulturhistoriske interesser samt overfladevand- og grundvandsinteresser.
Ved beslutning om lokalisering af nye miljøfølsomme arealanvendelser i bedriftens nabolag skal hensynet til eksisterende landbrugsbedrifter indgå.

Gældende regionplantillæg for husdyrbrug
Før husdyrloven trådte i kraft for første gang i 2007, krævede planlovgivningen, at der blev udarbejdet regionplantillæg for etablering, ændring eller udvidelse af store husdyrbrug.

Flere af disse regionplantillæg gælder fortsat, eftersom de pågældende husdyrbrug ikke har foretaget ændringer siden regionplantillægget blev lavet. For at opretholde gyldigheden af disse regionplantillæg, skal de være nævnt i kommuneplanen. Tillæggene, der er nævnt i retningslinje 2.3.5, kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Familien Brodersen var værter ved Åbent Landbrug i 2017 Kvægdrift er et stort erhverv i Tønder Kommune.

 

 Faktaboks

Tønder Kommunes jordbrugsanalyse