Turisterhvervet i Tønder Kommune

Tønder Kommune har nogle af de mest attraktive turistområder i Sydvestjylland. Unikke naturoplevelser og kulturarv gør kommunen til et attraktivt sted for turister, der ønsker naturoplevelser.

Styrker i turisterhvervet
De fleste turister i Danmark søger kysten og naturen. Det er kvaliteter, som Tønder Kommune er rig på sammen med unikke kulturmiljøer og oplevelser i marsken. Dertil kommer, at vi har varierede overnatningsmuligheder i hele kommunen med mulighed for alsidig turisme. Udbuddet spænder bredt fra primitive overnatningspladser, Bed & Breakfast, bondegårdsferie, vandrehjem, campering, kro- og hotelophold til ophold i feriecentre og sommerhuse.

Fokus på turisme og oplevelsesøkonomi
Turisterhvervet spiller en stor rolle i Tønder Kommune. Det danner grundlag for mange arbejdspladser. Turister bliver tiltrukket af den unikke natur og kulturliv med mange oplevelser. Derfor skal vi også fremover have fokus på at skabe vækst i oplevelsesøkonomien. Nationalpark Vadehavet og UNESCO’s udpegning af Vadehavet som verdensarv betyder, at endnu flere turister vil besøge vores område.

Overordnet mål for turismeerhvervet
Tønder Kommune vil udvikle varierede overnatningstilbud både inden og uden for kystnærhedszonen. Vi vil udvikle turistområder med øje for de kvaliteter og muligheder, der findes lokalt på stederne. Potentialerne i Nationalpark Vadehavet og UNESCO verdensarv skal medvirke til at skabe øget vækst i turismeerhvervet.

Afsnittet indeholder:

Vi skal omstille os til oplevelsesøkonomi. Tønder Kommune vil være kendt som et attraktivt besøgsmål med unikke naturoplevelser og kulturmiljøer. 

Mål for turisterhvervet
Vi vil:

 • understøtte og markedsføre vores natur- og kulturværdier og stedbundende kvaliteter.  
 • understøtte turismepotentialer og udviklingen af Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv i Vadehavet.
 • udnytte synergien mellem natur- og kulturoplevelser og tilbyde oplevelser af høj kvalitet i hele Tønder Kommune.
 • arbejde for at lokale produkter og autentiske oplevelser og miljøer udvikles til lokale kvaliteter knyttet til forskellige steder i kommunen.
 • udnytte de naturlig vind- og stedlige ressourcer til f.eks. kitebuggy, blocart og lignede aktiviteter i samarbejde med lokale aktører. 
 • arbejde for at etablere en bred vifte af overnatningsmuligheder.

Handling
Vi:

 • deltager sammen med de andre kommuner langs Vadehavet og vestkysten i et regionalt og nationalt samarbejde om at udvikle kvaliteten og fokusere på helårsturisme.
 • deltager i udviklingsprojekter der understøtter en positiv udviklingen inden for turisterhvervet, som f.eks. Tøndermarsk Initiativet og Stedet Tæller projektet, Porten til Rømø.
 • fokuserer på kompetenceudvikling f.eks. turismeuddannelsen "Det gode værtsskab".

Dette afsnit beskriver retningslinjerne for udlæg af arealer til feriecentre og lignende, samt campingpladser, autocamperpladser og primitive teltpladser.

Der er retningslinjer for:

Turistområder i Tønder Kommune
Retningslinje 6.2.1
I turistområder kan der ske udlæg af arealreservationer til nye ferie-og fritidsanlæg gennem kommunal planlægning.

I kystnærhedszonen kan ferie- og fritidsanlæg eller udvidelser, der kan sidestilles med nyanlæg, alene etableres i turistområder. For ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen gælder videre, at etablering skal ske i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Feriecentre, kroer, hoteller, vandrehjem og lignende
Retningslinje 6.2.2
Placering af nye større feriehoteller og andre overnatningstilbud skal ske i tilknytning til eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. Inden for kystnærhedszonen skal placeringen af nye tilbud desuden ske efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser. Kommuneplanen fastholder en række udvidelses- og etableringsmuligheder for feriecentre, hoteller med videre, se tabel A i redegørelsen.

Nyetablering eller udvidelse af feriehoteller og lignende udenfor byzone, men inden for turistområdet, skal ske efter en konkret vurdering. Rekreative og turistmæssige interesser vurderes over for andre interesser i det åbne land, herunder natur- og landskabsinteresser.

På Rømø kan eksisterende feriecentre, kroer, hoteller, vandrehjem og lignende kun udvides ved kommune- og lokalplanlægning. Det sker ud fra en konkret vurdering over for andre interesser i det åbne land.   

Mindre feriehoteller, vandrehjem, pensionater, kursuscentre og lignende med højst 60 sengepladser, kan indrettes i overflødiggjorte bygninger i det åbne land. Indretningen skal ske i respekt for eksisterende og omkringliggende bebyggelser. Der kan kun tillades mindre nybyggeri i tilknytning til eksisterende byggeri.

Overflødiggjorte landbrugsbygninger, der efter Sommerhus- og Planloven indrettes til 10 eller færre ferieboliger, skal indrettes med respekt for eksisterende og omkringliggende bebyggelser. Der kan kun tillades mindre nybyggeri i tilknytning til eksisterende byggeri.

Campingpladser, autocamperpladser og primitive teltplader. 
Retningslinje 6.2.3
Udvidelser af bestående campingpladser kan kun ske ved kommune- og lokalplanlægning. Kommuneplanen fastholder en række udvidelsesmuligheder af bestående campingpladser, se tabel B i redegørelsen.

Mindre campingpladser under 100 enheder kan ved kommune- og lokalplanlægning etableres, såfremt der er en særlig beliggenhed. Der skal også gives velbelyst begrundelse samt en konkret vurdering af rekreative og turistmæssige interesser over for andre interesser i det åbne land. Den gældende bekendtgørelse om arealer til camping, tillader i ganske særlige tilfælde små campingpladser.    

I tilknytning til bysamfund, kan der udlægges arealer til autocamperpladser eller tømmestationer.  

Mindre primitive teltpladser, kan efter en konkret natur og landskabelig vurdering, etableres inden for turistområdet i det åbne land.

Tønder Kommune er et særligt attraktivt besøgsmål med mange gode oplevelsesmuligheder. Spredt ud over hele kommunen, er der en omfattende palette af attraktioner, der gør området spændende at besøge. Denne redegørelse uddyber kommunes fokusområder for turisterhvervet.

Redegørelsen beskriver:

Kyst- og naturturisme 
Kyst- og naturturisme udgør den største gruppe turister i Danmark. I 2014 var den samlede nationale omsætning på 45,2 mia., mens den samlede omsætning i Region Syddanmark var på 15,3 mia. for kyst- og naturturisme. I Tønder er omkring 59 % af turisterne udenlandske og hovedsageligt fra Tyskland, tallet svinger fra år til år. Tønder Kommune udgør sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune, de tyske turisters top tre destinationer i Danmark. 

For at fastholde og videreudvikle kyst- og naturturismen, er det vigtigt at planlægge for en bred vifte af forskellige aktiviteter og overnatningsmuligheder. I den forbindelse er Rømø et stort aktiv med rig mulighed for strand, natur og kultur. Kyst- og naturturisterne slapper af og nyder natur og strand, men ligger langt fra på den lade side. De foretager i gennemsnit 10 forskellige aktiviteter/oplevelser på ferien. Det er vigtigt at promovere og udvikle kulturelle attraktioner og stedbundende kvaliteter i kommunen som et væsentligt supplement til ophold på stranden. 

Se også afsnittet om Nationalparken, natur, landskab samt kulturhistorie.

Tøndermarsk Initiativet
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem parterne: Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og Tønder Kommune. Formålet er, at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne 211 mio. kr. i udviklingen over de næste fem år. Aftalen lægger de overordnede rammer og definerer hovedindsatsområderne. 

Det er:

 • Byomdannelse i Højer
 • Højer Byfond
 • Nye ruter og stier
 • Klimatilpasning langs Vidå
 • Klimatilpasning i Tønder Midtby
 • Udvikling af erhverv og turisme

Udformningen af de konkrete indsatser inden for hovedtemaerne er der ikke truffet beslutning om endnu. 

Helårsturisme
Et markant eksempel på en positiv udnyttelse af de stedbundne ressourcer, er Sort Sol i Tøndermarsken. Forår og efterår trækker fænomenet tusinder af besøgende til Tønder og giver øget belægning på hoteller og kroer. Udviklingen har været succesfuld og er fulgt op af nye initiativer, som "hvid sol" eller ørnesafari, der kan forlænge sæsonen yderligere. Nyere eksempler er 4+ dagene i forbindelse med Tønder Festival, hvor der udvikles nye initiativer til at fastholde gæsterne, før og efter festivalen. Andre potentialer er at udnytte de vind- og arealressourcer, der f.eks. er på Rømø strand uden for sommerhøjsæsonen, når vinden igen begynder at blæse og giver gode muligheder for vinddrevne aktiviteter som blokart, kitebuggy eller lignende.  

Overnatninger
Vi forventer >1,5 mio. overnatninger pr. år i de følgende år. Der er stor forskel på de danske og hovedsageligt tyske udenlandske turisters overnatningsmønstre. Danskerne benytter sig oftere af campingpladser, mens tyskerne traditionelt lejer sig ind i sommerhuse. I 2016 var der i Tønder 1,5 mio. overnatninger, fordelt med 900.000 i udlejningssommerhuse og resten på campingpladser, autocamperpladser, feriehoteller og lignende. Der skal være attraktive tilbud til både camping-, hotel- og feriehusgæster og der skal udnyttes flere muligheder for sommerhusudlejning. 

Feriecentre, kroer, hoteller og lignende
Inden for kystnærhedszonen skal lokalisering af anlæg og faciliteter ske inden for turristområderne. Lokaliseringen skal tage hensyn til kommunens turismepolitik. Eksisterende feriecentre, kroer, hoteller eller lignende kan udvides til højst 60 sengepladser. Det skal ske med respekt for kommuneplanens retningslinjer for natur, landskab, kulturhistorie og miljø.

På Rømø kan eksisterende feriecentre, kroer, hoteller eller lignende kun udvides, hvis udvidelsen er fastlagt ved kommune- og lokalplanlægning. Uden for kystnærhedszonen er det muligt at etablere nye anlæg, eller der kan ske udvidelse af feriecentre, kroer, hoteller eller lignende til højst 800 sengepladser. Det kan ske, hvis virksomheden ligger i tilknytning til egnscentret eller en af de øvrige centerbyer. Hvis virksomheden ligger i tilknytning til en af kommunens lokalbyer eller et større ferie- og fritidsanlæg, kan der etableres nyt eller ske udvidelser til højst 300 sengepladser. 

Etablerings- og udvidelsesmuligheder for feriecentre, hoteller o. lign. beliggende i Turistklyngen Vadehavet, fremgår af tabel A.

Tabel A

Lokalitet

Max. antal lejlighedsenheder

Planstatus

Sdr. Sejerslev

op til 240 lejlighedsenheder

kommuneplanramme 

Højer

op til 200 lejlighedsenheder

kommuneplanramme

Hotel Ballumhus

op til 110 lejlighedsenheder

lokalplanlagt for 36 enheder 

Emmerlev Klev

op til 100 lejlighedsenheder

lokalplanlagt for 75 enheder

*En lejlighedsenhed svare til 4-6 sengepladser.

Tønder Kommune fastholder eksisterende kommuneplanlagte ferie- og fritidsarealudlæg.

Campingpladser, autocamperpladser og primitive teltplader
Ved campingpladser forstås arealer, der efter lov om sommerhuse og campering udlejes erhvervsmæssigt, eller som i mere end 6 uger om året benyttes til dag- og natophold i telte, campingvogne m.v.

Ved "særlige beliggenheder" forstås campingpladser som:

 • ligger uden for kystnærhedszonen og ligger i tilknytning til lystfiskersøer, golfbaner og andre aktive ferie- og fritidsanlæg
 • ligger uden for et område, hvor der ifølge kommuneplanen skal tages særlige hensyn til beskyttelse af landskab eller kulturhistorie, og hvor campingpladsen samtidig grænser op til lystfiskersøer, golfbaner og andre aktive ferie- og fritidsanlæg.

I tilladelse til drift af en campingplads tages der konkret stilling til, hvordan pladsens areal opdeles og anvendes. Mindst følgende anvendelser fremgår: areal til vintercampering, areal til vinteropbevaring, areal til korttidscampering i højsæsonen samt areal til campinghytter.

På campingpladser beliggende i områder, hvor der ifølge kommuneplanen tages særlige hensyn til landskab eller kulturhistorie, er der begrænsninger på anvendelsen. Det samlede areal til vintercampering og vinteropbevaring kan maksimalt udgøre et areal, der svarer til, hvad 25 % af det tilladte antal enheder fylder. Tønder Kommune fastholder udvidelsesmulighederne i nedenstående Tabel B. 

Tabel B

Lokalområde

Navn

Antal enheder

Udvidelsesmuligheder

Bynær

Kystnær 

Campingpladser:

Bredebro

Bredebro Camping

82

82

ja

nej

 

Ballum Camping

200

80

ja

ja

Højer

Rudbøl Camping

160

nej

nej

nej

 

Daler Camping*

10

nej

nej

nej

 

Vadehavs Camping

125

75

nej

ja

Toftlund

Arrild Ferieby Camping

250

nej

ja

nej

Skærbæk

Rømø Familiecamping

335

55

nej

ja

 

Motel Sydvest

10

nej

ja

nej

 

Skærbæk Familiecamping

210

130

ja

nej

 

Kommandørgårdens Camping

600

nej

ja

ja

 

Lakolk Camping

1100

nej

nej

ja

Tønder

Tønder Camping

130

70

ja

nej

 

Møgeltønder Camping

225

75

ja

nej

Autocamperpladser:

Skærbæk

Oasen Rømø

100

67

ja

ja

Tønder

Tønder Camping

40

nej

ja

nej

Til toppen

 

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Torvet i Tønder. Her er liv og oplevelser i hele sommerhalvåret
Diget ved Ballum.Tidevandet viser sine tydelige spor langs Vadehavet.

 

 Faktaboks
Tønder Kommunes turismepolitik