Håndværk, industri og service i Tønder Kommune

Tønder Kommune arbejder for at fremme erhvervsudvikling og tiltrække virksomheder. Både etablerede og nye virksomheder skal have gode forudsætninger for at drive virksomhed i kommunen og gode muligheder for udvikling og vækst. Vi skal samarbejde med erhvervslivet, om bedst muligt at udnytte vores særlige styrker i kommunen og drage fordele af vores beliggenhed ved landegrænsen.

Styrke ved Tøndervirksomhederne
Erhvervslivet i Tønder Kommune har engagement og stærke netværk med veludviklede kompetenceklynger. Der er flere større internationalt orienterede virksomheder og grænseoverskridende samarbejder. Vi understøtter små og mellemstore virksomheder i deres udvikling med en særlig indsats (House of Exporters), så de får mulighed for bedre at udnytte potentialer og få gang i eksporten. Der er en stabil og omstillingsparat arbejdskraft i området.

Fokus på Tøndervirksomhederne
Erhvervspolitikken skal styrke vækst og udvikling gennem samarbejde med Tønder Erhvervsråd og Vækstråd Tønder til gavn for eksisterende og nye virksomheder. Mindre virksomheder tilbydes muligheder for netværks- og klyngedannelse. Vi har et særligt fokus på vækst via eksport.

Vores kontakt med, og sagsbehandling overfor erhvervslivet skal ydes med den bedst mulige service. Vi vil have fokus på innovation, f.eks. nye måder at samarbejde med erhvervslivet på og på at øge arbejdsstyrken gennem uddannelse og kompetenceløft.

Overordnede mål for Tøndervirksomhederne
Tønder Kommune vil sikre gode rammer for erhvervsudviklingen og for placering af nye virksomheder. Grænsenærheden skal udnyttes og netværksdannelser mellem virksomheder skal styrkes lokalt, regionalt og internationalt. Vi vil arbejde for udbygning af den overordnede infrastruktur og sikre, at efterspørgsel på arbejdskraft kan imødekommes.

Afsnittet indeholder:

Kommuneplanen sikrer gode rammer for erhvervsudviklingen, og understøtter netværksdannelser på tværs af grænser. Der er fokus på udvidelse af infrastrukturen og på attraktive udbud af erhvervsarealer. Vi sikrer udlæg af erhvervsarealer i Tønder by og i områdebyerne, hvor der er behov for det. 

Mål for håndværk, industri og service
Vi vil:

 • arbejde for erhvervsfremme med særlig fokus på vækst.
 • fremme erhvervsudviklingen i samarbejder mellem lokale virksomheder, der arbejder for erhvervsfremme, projektejere, Tønder Erhvervsråd og Tønder Kommune.
 • udbygge Tøndervirksomhedernes netværker både lokalt og internationalt.
 • understøtte innovation og udvikling af eksportorienterede virksomheder.
 • iværksætte et formaliseret samarbejde med flere vidensinstitutioner.
 • arbejde for at imødekomme efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Handling
Vi:

 • deltager i erhvervsudvikling ved samarbejde med andre kommuner og på tværs af den dansk tyske grænse.
 • motiverer og understøtter dannelse af forskellige netværksgrupper gennem Tønder Erhvervsråd.
 • fokuserer på at yde bedst mulig kommunal service i innovations- og erhvervsudviklingsprojekter.
 • sikrer arealer til erhvervsudvikling.
 • fokuserer på at uddanne og efteruddanne flere borgere, så efterspørgsel på arbejdskraft kan imødekommes.

Dette afsnit handler om retningslinjer for placering af industri, service og håndværksvirksomheder. Hvis du vil læse om de generelle rammer for placering af virksomheder skal du klikke ind på kommuneplanens afsnit om bosætning og byudvikling samt på afsnit om kommuneplanrammer.

Der er retningslinjer for:

Erhvervsområder
Retningslinje 6.4.1

I Egnscenter Tønder og områdebyerne er der udlagt områder til erhverv af blandet karakter. I Egnscenter Tønder og områdebyerne Skærbæk, Toftlund, Bredebro og Agerskov forbeholdes arealerne primært til virksomheder, der har et regionalt eller kommunalt kundegrundlag.

I områdebyerne Løgumkloster og Højer samt i lokalbyer forbeholdes arealerne primært til virksomheder med et kommunalt eller lokalt kundegrundlag. I lokalbyer udbygges i eksisterende erhvervsområder.

I de bynære erhvervsområder kan der ikke placeres særligt miljøbelastende virksomheder.

Du kan læse mere om Tønder Kommunes bymønster her.

Blandede bolig- og erhvervsområder
Retningslinje 6.4.2
I blandede bolig- og erhvervsområder skal det sikres, at miljøkrav for disse områder respekteres under hensyn til boligerne. Der stilles krav til afværgeforanstaltninger til de enkelte virksomheder.

I egnscenter Tønder og områdebyerne udlægges der ikke nye blandede bolig- og erhvervsområder og eksisterende blandede bolig- og erhvervsområder må ikke udvides.
I lokal- og landsbyer kan der udlægges blandede bolig- og erhvervsområder med erhverv op til miljø klasse 2.

Genanvendelse af erhvervsområder
Retningslinje 6.4.3
Eksisterende erhvervsområder med tomme og utidssvarende bygninger skal genanvendes til byformål. Genanvendelsen af erhvervsarealer gennemføres på en måde, der sikrer, at eventuel forurening fra tidligere anvendelse af arealerne, bliver opdaget så tidligt som muligt.

Særligt beliggende erhvervsområder
Retningslinje 6.4.4
Der er udlagt et område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav nord for Agerskov. Nye er-hvervsarealer for produktions- og transportvirksomheder med særlige beliggenhedskrav skal udlægges, når et konkret behov opstår.

Områder for særlige produktionsvirksomheder, der fordrer udlæg af konsekvenszone udpeges ved udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen. Inden for et sådant erhvervsområde og den fastlagte konsekvenszone, må der ikke udlægges arealer til miljøfølsom anvendelse eller opføres boliger i tilknytning til virksomheden.

Virksomheder omfattet af VVM-procedurer
Retningslinje 6.4.5
Virksomheder og anlæg, hvortil der er VVM-krav, skal placeres under hensyntagen til nærliggende boligområder, samt natur- og landskabsinteresser.

Til toppen

Erhvervsvirksomheder placeres, efter normale principper for byvækst, hvor der er fokus på den funktionelle opdeling og miljøforhold, så der er kvalitet i byudviklingen. Erhvervsudvikling skal som udgangspunkt ske i tilknytning til egnscenter Tønder og områdebyerne, hvor der er gode infrastrukturforhold og et større arbejdskraftopland.

Redegørelsen beskriver:

Erhvervsområder
I egnscenter Tønder kan der placeres større virksomheder af regional betydning, hvis der måtte være behov for det. I områdebyerne lokaliseres typisk større lokale virksomheder. Disse virksomheder har et kommunalt/lokalt arbejdskraftopland og transportbehov.

I lokalbyer er der mulighed for udbygning og placering af virksomheder indenfor de eksisterende rammer. I landsbyer kan der placeres mindre virksomheder, de skal dog være forenelige med de interesser, der varetages i kommuneplanen, og kunne indpasses i landsbyen uden miljøgener.

Erhvervsudviklingsmulighederne ligger de fleste steder i eksisterende planlagte og delvist udbyggede områder. Det betyder, at det ikke er muligt at fastlægge og friholde en konsekvenszone på 500 m. Ved fremadrettet udbygning af disse områder skal placering af nye virksomheder vurderes i forhold til den konkrete virksomhedstype, så det sikres at nyeste lovkrav overholdes.

Blandede bolig- og erhvervsområder
Der er enkelte steder udlagt blandede bolig- og erhvervsområder, hvor virksomhedstyperne er defineret bredt. Her skal eventuelle nye etableringer af erhverv ske i forhold til de miljøbestemmelser, der i dag er gældende i disse blandede områder.

En lang række af de udlagte ”rene” erhvervsområder er lokalplanlagte med mulighed for opførelse af en bolig til den enkelte virksomhed. Denne planlægning er i overensstemmelse med tidligere tiders retningslinjer for planlægning af erhvervsområder, men det giver med de nugældende miljøkrav ofte interessekonflikter, som udfordrer erhvervsvirksomhederne i disse områder. Det betyder, at der i flere af kommunens erhvervsområder er en række virksomhedstyper som ikke kan placeres. På længere sigt bliver det aktuelt, at omdanne disse erhvervsområder til blandede bolig- og erhvervsområder, hvor kun lettere erhverv kan etableres, og der må udlægges nye arealer til erhvervsformål, som ikke konflikter med eksisterende boliger.

Genanvendelse af erhvervsområder
Generelt betragtes jord til byudvikling som en begrænset ressource og derfor er en klar afgrænsning af byen og koncentration af bycenteret væsentlig. Erhvervsarealer og erhvervsbygninger som ikke længere er aktive og i brug skal derfor genanvendes og inddrages til bymæssige formål. Ny planlægning som giver mulighed for ændret anvendelse til servicevirksomheder, liberale erhverv og boliger skal vurderes og udnyttes, inden eventuel inddragelse af nye arealer i byens periferi jf. Betænkning nr. 1397 fra Erhvervs- og bypolitisk udvalg.

Særligt beliggende erhvervsarealer
I Tønder Kommune er der et udlagt erhvervsområde med konsekvenszone nord for Agerskov. 
Med ændring af planloven i juni 2017 stilles der krav om udlæg af særlige områder til produktions- og transportvirksomheder og fastlæggelse af konsekvenszone omkring disse. Disse områder skal have en særlig placering i forhold til de øvrige byområder.

Da udbygningstakten i Tønder kommunes erhvervsområder generelt er lav, og kravet om særlige områder for produktions- og transportvirksomheder ikke var kendt ved godkendelse af Planstrategi 2013-14, er der ikke foretaget særlige udlæg til disse virksomhedstyper i nærværende kommuneplan. 
Opstår der efterspørgsel på arealer til disse virksomhedstyper vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg med forudgående idéfase. Der skal sikres god tilgængelighed og en klar disponering af disse særlige erhvervsområder.

Virksomheder omfattet af VVM-procedurer
For nogle typer virksomheder og anlæg er der krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport (VVM). Det er virksomhedstyper som forventes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved placering af sådanne virksomheder eller anlæg skal der tages hensyn til nærliggende bo-ligområder og områder med natur- og landskabsinteresser. Hensynet skal tages både ved placering i eksisterende erhvervsområder og ved udlæg af nye områder.

Arealudlæg til erhvervsformål
Redegørelse for arealforbrug til erhvervsformål samt udlagte arealer til formålet er beskrevet i kommuneplanens afsnit By og land

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

Marsk Pølser sælger ægte marskprodukter langt ud over kommunegrænsenECCO er et af vore fyrtårne

 

 

 Faktaboks

Erhvervsstrategi:Tønder Kommune er i 2014 nationalt og internationalt kendt som stedet hvor innovative evner og forretnings ideer bliver værdsat, understøttet og forløst i et videns "mekka".

Læs mere om erhvervsstrategien her: erhvervsstrategien

Miljøklasser: Ved planlægning af nye erhvervs- og industriområder, skal der tages højde for virksomhedernes miljøklasse i forhold til den påvirkning, virksomheden kan have på det omgivende miljø. 

Læs mere om miljøklasserne her: miljoeklasser.pdf(16.9 KB)