Veje og stier i Tønder Kommune

Vejnettet bliver ikke udbygget i større omfang i kommunen. Vi ønsker dog fortsat at forbedre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Derfor vil vi fortsat foretage ombygninger af veje og vejkryds, og arbejde for at hovedvej 11 aflastes. Vi ønsker desuden at etablere nye stiforbindelser.
Principperne for planlægning af veje og stier er fastlagt i en Trafiksikkerhedsplan, som også indeholder konkrete projektforslag.

Styrker ved veje og stier
I Tønder Kommune har vi et veludbygget vejnet. I det daglige er der ikke de store problemer med at komme frem. I mange af vores byer finder vi også et sammenhængende og velfungerende stinet.

Fokus på veje og stier
Vi har fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed. Kommunen har ansvaret for, at kommunens vejnet har en god standard. Vejene skal leve op til borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport og behov for at kunne komme frem. Det gælder også for borgere med transporthandicap.

Vi vil prioritere cykel- og fodgængertrafikken højt. Gang- og cykelstier vil vi forsøge at etablere i takt med byudviklingen. Vi vil arbejdet for at udbygge det eksisterende cykelrutenet med ruter mellem bolig og arbejde/skoler, og ruter mellem bysamfundene. I nye områder vil vi planlægge veje og stier med udgangspunkt i bløde trafikanters vilkår.

Endelig vil vi arbejde for, en vestlig parallel vejinfrastruktur, der skal aflaste E45 i Østjylland. Herved vil den ikke blot aflaste motorvej E45, men også den overbelastede hovedvej 11.

Overordnede mål for veje og stier
Kommunen vil sikre, at det overordnede vejnet er i god stand, og er tilpasset trafikkens art og størrelse. God fremkommelighed og trafiksikkerhed prioriteres højt.

Afsnittet indeholder:

Vejnettet skal understøtte Tønder Kommunes byudvikling og erhvervsstruktur. Derfor skal vejene udbygges og vedligeholdes, så vi opnår god fremkommelighed og trafiksikkerhed. Stierne skal indbyde til at man bevæger sig på cykel, og være tilgængelige for alle.

Mål for veje og stier
Vi vil:

 • sikre, at det overordnede vejnet er i en god stand, og er tilpasset trafikkens art og størrelse.
 • udpege en rute, så modulvogntog kan komme til/fra virksomheder i det sydvestlige industriområde i Tønder.
 • prioritere god fremkommelighed og trafiksikkerhed højt.
 • arbejde for at den såkaldte Hærvejsmotorvej, der skal aflaste E45 i Østjylland, kommer til at ligge så langt mod vest som muligt. Herved vil den ikke blot aflaste motorvej E45, men også den overbelastede primærrute 11.
 • arbejde for at udbygge det eksisterende cykelrutenet med ruter mellem bolig og arbejde/skoler, samt mellem bysamfundene.
 • arbejde for, at skabe tilgængelige, sikre og sammenhængende ruter for handicappede i alle kommunens større byer.
 • forbedre skiltningen til centrale parkeringspladser i og omkring Tønder Midtby, evt. vha. elektronisk parkeringshenvisning.

Handlinger
Vi:

 • udarbejder en tilgængelighedsplan for Tønder kommune.
 • arbejder for at opnå målsætningerne i kommunens Cykelruteplan.
 • arbejder for at opnå målsætningerne i kommunens Trafiksikkerhedsplan.
 • fortsætter samarbejdet med nabokommuner mod nord og syd, for at et alternativ til E45 kommer til at ligge så langt mod vest som muligt.
 • arbejder for at realisere Tønder Midtbyplan.

Vejnettet skal tilbyde god fremkommelighed og god trafiksikkerhed for både bilister, cyklister og fodgængere.

Der er retningslinjer for:

Kommuneveje
Retningslinje 7.1.1

Vejene i Tønder Kommune er inddelt i fire vejklasser, der fastlægger de enkelte vejes trafikale funktion. Vejklassificering er samtidig et redskab for arbejdet med kommunens strategier og for prioritering af virkemidler på vejområdet.

Statsveje
Retningslinje 7.1.2

Statsvejnettet er det overordnede vejnet, der binder landet sammen og sikrer opkobling til internationale transportkorridorer.

Det overordnende vejnet skal tilbyde god fremkommelighed og god trafiksikkerhed. Derfor bør der ikke i landzone etableres nye vejtilslutninger for offentlige eller private veje til det overordnede vejnet.

Trafikale forhold ved byudvikling
Retningslinje 7.1.3

Nye byområder skal sikres gode trafikale sammenhænge med den eksisterende by. Dette skal så vidt muligt ske i tilknytning til det lokale vej- og stinet.
Hvor byer afgrænses af gennemfartsveje eller omfartsveje, bør arealudlæg til byformål som hovedregel ske på den bynære side af den højklassificerede vej.

Ved udlæg af nye erhvervsområder vil det i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at tillade direkte adgang til det overordnede kommunale vejnet. Det kan ske, hvis der kan sikres separat stiadgang til eksisterende byområder. 
Ved planlægningen af nye veje skal det i størst mulig grad tages højde for, hvordan fremtidige miljøkonflikter kan undgås.

Trafik og landskabelige interesser
Retningslinje 7.1.4

Ved anlæg af nye veje og stier i det åbne land skal der tages hensyn til de landskabelige og naturmæssige interesser.

Veje
Retningslinje 7.1.5

Vejanlæg, som kan påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg.

Stier
Retningslinje 7.1.6

Det overordnede cykelrutenet skal sikre cyklisterne god fremkommelighed og høj trafiksikkerhed. Langs gennemfartsveje og stærkt trafikerede fordelingsveje, eller hvor der færdes mange cyklister, skal der arbejdes for trafikseparering mellem bløde og hårde trafikanter.

Trafikstier bør, hvis det er muligt, anlægges med rekreative kvaliteter som f.eks. udsigt, indpasning i landskabet og karaktergivende beplantning. Langs stier af regional eller national betydning kan der desuden etableres pausesteder evt. med mulighed for små primitive shelters.

Der skal sikres trygge og fremkommelige skoleruter. Ved anlæg eller omlægning af skolestier skal der ofres særlig opmærksomhed på stiernes belysning, belægning, omgivende beplantning samt krydsning af veje. Hvor det er muligt bør gående og cyklende kunne færdes i eget tracé (spor).

På mindre befærdede lokalveje kan vejen med fordel ændres til en 2-1 vej. Det vil sige der er kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger. Vejtypen anlægges derfor kun på veje med begrænset trafik. Disse er billigere at anlægge og ikke er nær så pladskrævende som cykelstier. Særligt på anbefalede ruter omkring kommunens skoler vil dette have god effekt.

Fortove
Retningslinje 7.1.7

I kommunens større byer etableres tilgængelige, sikre og sammenhængende ruter. På det udpegede tilgængelighedsrutenet i hver af områdebyerne skal det være muligt for alle at færdes langs vejene, og det skal være muligt at foretage krydsning af veje. Fortove, gangbaner og stier skal fremstå tilgængelige, ligesom der skal være etableret tilstrækkeligt med sikre og regulerede krydsningsmuligheder.

Til toppen

Vejnettet skal understøtte Tønder Kommunes byudvikling og erhvervsstruktur. Derfor skal vejnettet udbygges og vedligeholdes, så vi opnår balance mellem fremkommelighed og trafiksikkerhed og minimerer trafikkens miljøgener.

Redegørelsen beskriver:

Kommuneveje
Kommunens veje er opdelt i tre forskellige vejklasser:

Gennemfartsveje (vejklasse 1 og 2)
Gennemfartsvejene er det overordnede vejnet i Tønder Kommune, der betjener den gennemkørende trafik, den tunge trafik og bustrafik, herunder trafik mellem de større bysamfund og mellem større områder i byerne.

Gennemfartsvejene omfatter veje i vejklasse 1 og 2 i Tønder Kommunes vejklassificering.
I landzonen er den generelt gældende hastighedsgrænse 80 km/t, dog med lokale hastighedsgrænser på 50-70 km/t på kortere strækninger, hvor vejens linjeføring eller kryds, stikrydsninger mv. til siger dette.

Gennemfartsveje kan også skiltes op til 90 km/t, hvis gennemfartsvejen er facadeløs på en længere strækning og i øvrigt indrettet til højere hastighed. Dette kræver dog godkendelse fra Vejdirektoratet.

På gennemfartsvejene etableres der ikke fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger med undtagelse af foranstaltninger i forbindelse med byporte og eventuelt gennem mindre bysamfund.

Fordelingsveje (vejklasse 3)
Fordelingsveje er mellemkategorien, der betjener trafikken mellem de mindre lokalveje og gennemfartsvejene. Fordelingsvejene omfatter veje i vejklasse 3 i Tønder Kommunes vejklassificering.

I landzonen er den generelt gældende hastighedsgrænse 80 km/t, men der kan lokalt skiltes ned til 40-70 km/t f.eks. på strækninger med mange skarpe sving og gennem områder med spredt bebyggelse, der ikke har bystatus, dvs. i stedet for det hvide byskilt og en 50 km fartbegrænse, har de et blåt byskilt (blå byer), uden fartbegrænsning.

Lokalveje (vejklasse 4)
Lokalveje er de laveste kategorier af veje, som typisk sikrer adgang mellem mindre bysamfund og fordelingsvejene. Lokalveje omfatter veje i vejklasse 4 og de private fællesveje i Tønder Kommunes vejklassificering.

I landzonen er den generelt gældende hastighedsgrænse 80 km/t, men kan lokalt skiltes ned til 30-70 km/t f.eks. på strækninger med mange skarpe sving og gennem områder med spredt bebyggelse, der ikke har bystatus (blå byer).

På vejene i specielt boligområderne skal trafikken forløbe på de lette trafikanters præmisser, hvilket vil sige med passende lav hastighed. I byzonen er det typisk 30 eller 40 km/t. Kun i særlige tilfælde kan der anvendes hastighedsgrænser lavere end 30 km/t. I erhvervsområderne er hastighedsgrænsen 50 km/t.

Statsveje
Der er tre statsveje igennem Tønder Kommune:

Primærrute 8
Starter sydøst for Tønder og løber langs grænsen over Sønderborg og Fynshav til Nyborg på Fyn. Ruten forbinder grænselandet fra øst til vest. Ruten er inden for Tønder Kommune anlagt som en almindelig 2-sporet landevej med vejtilslutninger og adgange til gårde, marker og huse. 
Ruten er en del af det danske modulvogntogsnet.

Primærrute 11
Starter ved Grænseovergangen Sæd og løber langs Vestkysten over Struer og Thisted til Nørresundby ved Aalborg. 
Ruten spiller en rolle i den nationale og internationale trafik, idet den forbinder det sydvestlige Danmark og Nordtyskland med sommerhusområderne langs den jyske vestkyst. Den udgør således et alternativ til E45 motorvejen for byerne langs vestkysten.

Ruten er anlagt som en almindelig 2-sporet landevej med vejtilslutninger og adgange til gårde, marker og huse. Omkring Tønder er rute 11 udbygget som 2-sporet motortrafikvej. Ruten er en del af det danske modulvogntogsnet.

Primærrute 25
Starter nord for Abild og ender i Kolding.
Ruten forbinder kommunen med trekantsområdet, E45 nordgående mod Aalborg og E20 til København.

Dele af ruten er inden for Tønder Kommune anlagt som en almindelig 2-sporet landevej med vejtilslutninger og adgange til gårde, marker og huse. Nord for Roost, har dele af ruten siden 2011, været del af en forsøgsordningen, der muliggøre 90 km/t på landeveje. 
Ruten er en del af det danske modulvogntogsnet.

Regionale og Internationale forbindelser
Den Dansk-Tyske Transportkommission har i rapporten ”Transportinfrastruktur i Jyllandskorridoren” fra november 2015 givet anbefalinger til, hvordan infrastrukturen i Jyllandskorridoren kan forbedres. Transportkommissionen anbefaler i rapporten en række yderligere vejudbygninger på kort og langt sigt både på den danske og tyske side af landegrænsen.

En af anbefalingerne er at der skal igangsættes en strategisk analyse af den grænseoverskridende trafikudvikling og det fremtidige trafikbehov i Jyllandskorridoren.
En analyse som både belyser det nuværende trafikbehov og det langsigtede behov for udvidelser af den østlige og vestlige vejkorridor.

På den baggrund har Transportministeriet i første halvår af 2016 igangsat en strategisk analyse, der har til formål at afklare, om der er et trafikalt grundlag for at gå videre med en vestlig parallel vejinfrastruktur til E45, og i hvilket omfang en sådan vejstruktur vil aflaste trafikken på E45 ned til den dansk-tyske grænse.

Stier
Gode forhold for de bløde trafikanter er en nødvendighed, både af hensyn til kommunens borgere og de mange cykelturister, der hvert år besøger det sydvestlige Sønderjylland.

På trods af, at hovedparten af cykelturene er kortere end fem kilometer, er der i landområderne et behov for etablering af et sammenhængende vej- og stinet, der forbinder område- og lokalbyerne i kommunen, og som samtidig tilgodeser de bløde trafikanters behov for tryghed og tilgængelighed til naturen.

I forbindelse med planlægning af cykelruter, skal der være fokus på børn og deres behov for færden til skole, daginstitutioner, fritidsaktiviteter m.v. Det er vigtigt at nye stier etableres med fokus på trafiksikkerhed og tryghed, og at trafiksikkerheden forbedres på eksisterende stier. Nye stier skal så vidt muligt anlægges, så der skabes en sammenhæng mellem de eksisterende og nyanlagte stier.

Endeligt er målet at skabe et sammenhængende stinet lokalt og mellem områdebyerne. Stierne skal forbinde bydele internt samt byområder med naturområder. 

Parkering
Der er i kommunens parkeringsreglement henvist til pladser eller veje, der er egnede til parkering af lastbiler og busser, så de ikke henstilles i boligområder.

Skiltningen til centrale parkeringspladser i og omkring Tønder Midtby ønskes forbedret, evt. vha. elektronisk parkeringshenvisning. Herved sikres vejene i og omkring midtbyen mod uvedkommende parkeringssøgende trafik. Ved at minimere den uvedkommende parkeringssøgende trafik øges sikkerheden og fremkommeligheden på de veje, der påvirkes af trafikken. Desuden øges sundheden ligeledes i området, da parkeringssøgende trafik øger luftforureningen. Der skal samarbejdes med Tønder Handelsstandsforening om elektronisk parkeringshenvisning i og omkring Tønder Midtby.

Til toppen

 Kort

Åbn interaktivt kort

 

 Billeder

God tilgang til gang- og cykelstier bliver prioriteret højt i kommunen. Centerområde hvor vejbelægningen skaber gode forhold for både den bløde trafik og bilisterne.